Jak się zapisać | WSEI Kraków

Jak się zapisać

Szanowni Kandydaci!

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 rozpocznie się z dniem 14.05.2019 r. Zamknięcie rekrutacji na studia nastąpi po wyczerpaniu limitu miejsc, nie później jednak niż do 30.09.2019 r. Więcej informacji o warunkach i trybie rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 zamieścimy wkrótce!

Dziekanat WSEI

Wymagane dokumenty

Studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne

 1. Formularz rejestracyjny. Wypełnij go on-line: elektroniczny formularz rejestracyjny, a następnie wydrukuj i zabierz ze sobą do Punktu Rekrutacyjnego.
 2. Świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis) i jego kserokopia oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej, jeśli stanowi osobny dokument (wystarczy kserokopia) →Informacje dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości wydane za granicą
 3. Kserokopia dowodu osobistego
 4. 1 fotografia (taka jak do dowodu osobistego)
 5. Dowód opłaty rejestracyjnej (wydrukowane potwierdzenie przelewu, numer konta znajdziesz poniżej). Opłatę można również uiścić w Punkcie Rekrutacyjnym.

Jeśli nie możesz złożyć dokumentów osobiście, wypełnij pełnomocnictwo i wskaż w nim osobę, która w Twoim imieniu złoży i podpisze dokumenty rekrutacyjne. Link do pobrania: pobierz pełnomocnictwo.


Wymagane druki (podanie, kwestionariusz osobowy) są również dostępne w Punkcie Rekrutacyjno-Informacyjnym uczelni.


Teczka Kandydata uznana jest za kompletną po złożeniu wymaganych dokumentów i uzupełnieniu w Punkcie Rekrutacyjno-Informacyjnym: umowy o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz ślubowania.Opłatę rejestracyjną w wysokości 200 zł należy dokonać na konto:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
31-150 Kraków
ul. Św. Filipa 17

PeKaO S.A. ul. Pijarska 1
23 1240 4533 1111 0000 5423 5922
tytułem:
 opłata rejestracyjna + imię i nazwisko Kandydata

Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów
na I rok studiów w roku akademickim 2019/2020

1. Rekrutację na studia przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora.

2.  Rektor powołuje również Odwoławczą Komisję Rekrutacyjną.

3. Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości – typ nowa i stara matura – przyjmowani są w drodze zapisów do wyczerpania limitów miejsc.

4. Obywatele polscy oraz cudzoziemcy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo dojrzałości jest porównywalne z polskim świadectwem dojrzałości zgodnie z § 3 pkt. 1 ust. 1 Rozporządzenia MNiSW z dnia 9 września 2009 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych. Jeżeli brak jest podstaw prawnych uznawania dokumentów o wykształceniu na podstawie umów międzynarodowych, wówczas wymagane jest kuratoryjne potwierdzenie ekwiwalentności zagranicznego świadectwa dojrzałości ze świadectwem polskim. Wobec tych osób tryb postępowania rekrutacyjnego jest odrębny, decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Rektor.

5. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia po spełnieniu wymogów § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych tj.
-ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim na poziomie B2 w jednostkach wyznaczonych przez Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
– lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka polskiego, jako Obcego,
– lub uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

Informacje o pozostałych dokumentach wymaganych od cudzoziemców przy zapisie na studia znajdują się:

Zasady przyjmowania cudzoziemców

6.  Od kandydatów na I rok studiów wymagane są następujące dokumenty:

 1. podanie wypełnione według ustalonego wzoru,
 2. świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis) oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej, jeśli stanowi osobny dokument (może być kserokopia),
 3. kserokopia dowodu osobistego,
 4. kserokopia książeczki wojskowej (w przypadku mężczyzn), lub oświadczenie
  o przynależności do WKU i przyznanej kategorii wojskowej
 5. jedna fotografia legitymacyjna,
 6. dowód opłaty rejestracyjnej.

7. Zamknięcie rekrutacji na studia nastąpi po wyczerpaniu limitu miejsc, nie później jednak niż do dnia 30.09.2019 r.

8. W przypadkach indywidualnie uzasadnionych zdarzeniami losowymi, rektor może zezwolić na przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego po tym terminie.

II

1.  Studia prowadzone są jako stacjonarne i niestacjonarne.
2. Rekrutacja na studia trwa w okresie od 14.05.2019 r. do 30.09.2019 r.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Do kiedy trwa rekrutacja?
  Zakończenie rekrutacji na studia nastąpi po wyczerpaniu limitu miejsc, nie później jednak niż do dnia 30.09. W przypadkach szczególnych, uzasadnionych zdarzeniami losowymi, rektor może zezwolić na przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego po wyżej wskazanym terminie.
 2. Jakie są progi punktowe na poszczególne kierunki?
  Nie posiadamy ściśle określonych progów punktowych na poszczególne kierunki. Podstawą kwalifikacji na studia jest posiadanie wykształcenia średniego, udokumentowanego świadectwem dojrzałości oraz złożenie wymaganych dokumentów w Punkcie Rekrutacyjnym w miarę dostępnych miejsc do – najpóźniej – 30 września.
 3. Czy obowiązkowo muszę mieć ze sobą wydrukowany formularz rejestracyjny podczas składania dokumentów?
  Tak. Po prawidłowym wypełnieniu formularza elektronicznego wydrukuj go i zabierz ze sobą do Punktu Rekrutacyjnego.
 4. Jak należy dokonać opłaty za postępowanie rekrutacyjne?
  Opłata za postępowanie rekrutacyjne w wysokości 200 zł możesz uiścić przelewem na rachunek bankowy Uczelni [PeKaO S.A. ul. Pijarska 1; 23 1240 4533 1111 0000 5423 5922, tytułem: opłata rejestracyjna + imię i nazwisko Kandydata].
  Potwierdzenie przelewu przynieś do Punktu Rekrutacyjnego z pozostałymi dokumentami.
  Możesz również zapłacić w Punkcie Rekrutacyjnym podczas zapisu na studia.
 5. Popełniłam/em błąd w formularzu elektronicznym i zakończyła/em rekrutację. Jak temu zaradzić?
  Przy składaniu dokumentów, zgłoś problem w Punkcie Rekrutacyjnym.
 6. W jaki sposób dowiem się, czy zostałam/em przyjęta?|
  Lista osób przyjętych na studia będzie dostępna w Dziekanacie.
 7. Czy studia w WSEI są płatne?
  Tak. WSEI jest uczelnią niepubliczną. Opłaty czesnego pobierane są na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Tabela obowiązujących opłat: /oplaty-za-studia
 8. Czy na WSEI są studia magisterskie?
  Nie. Prowadzimy studia I stopnia – licencjackie i inżynierskie.
 9. Czy na WSEI są studia niestacjonarne (zaoczne)?
  Tak. Prowadzimy studia zaoczne na wszystkich oferowanych kierunkach.
 10. Czy studia we WSEI są studiami licencjackimi czy inżynierskimi?
   To zależy od kierunku. Kończąc kierunek Informatyka – uzyskujesz tytuł inżyniera.
  W przypadku Zarządzania oraz Finansów i Rachunkowości – zdobywasz tytuł licencjata.
 11. Jak często odbywają się zjazdy na studiach niestacjonarnych?
  Zjazdy na studiach niestacjonarnych odbywają się co dwa tygodnie. Zajęcia rozpoczynają się od piątkowego popołudnia (17.00). W sobotę i niedzielę musisz poświęcić na zajęcia średnio ok. 9 godzin lekcyjnych.
polski