Terminy i warunki rekrutacji - studia dzienne i zaoczne | WSEI Kraków

Terminy i warunki rekrutacji

Szanowni Kandydaci!

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 rozpoczęła się z dniem 14.05.2019 r. na studia dzienne i zaoczne

Zamknięcie rekrutacji nastąpi po wyczerpaniu limitu miejsc, nie później jednak niż do 30.09.2019 r.

Start rekrutacji

14 MAJA
2019

Koniec rekrutacji

30 WRZEŚNIA
2019

Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na I rok studiów w roku akademickim 2019/2020 studia dzienne i zaoczne

§I

 1. Rekrutację na studia przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora.
 2. Rektor powołuje również Odwoławczą Komisję Rekrutacyjną.
 3. Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości – typ nowa i stara matura – przyjmowani są w drodze zapisów do wyczerpania limitów miejsc.
 4. Od kandydatów na I rok studiów wymagane są następujące dokumenty:
  1. podanie wypełnione według ustalonego wzoru,
  2. świadectwo dojrzałości – kserokopia oraz oryginał do wglądu,
  3. świadectwo ukończenia szkoły średniej (jeśli stanowi osobny dokument) – kserokopia oraz oryginał do wglądu,
  4. kserokopia dowodu osobistego,
  5. jedna fotografia legitymacyjna,
  6. dowód opłaty rejestracyjnej.
 5. Obywatele polscy oraz cudzoziemcy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo dojrzałości jest porównywalne z polskim świadectwem dojrzałości zgodnie z § 3 pkt. 1 ust. 1 Rozporządzenia MNiSW z dnia 9 września 2009 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych. Jeżeli brak jest podstaw prawnych uznawania dokumentów o wykształceniu na podstawie umów międzynarodowych, wówczas wymagane jest kuratoryjne potwierdzenie ekwiwalentności zagranicznego świadectwa dojrzałości ze świadectwem polskim. Wobec tych osób tryb postępowania rekrutacyjnego jest odrębny, decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Rektor.
 6. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia po spełnieniu wymogów § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych tj.
  • ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim na poziomie B2 w jednostkach wyznaczonych przez Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
  • lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka polskiego, jako Obcego,
  • lub uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

  Informacje o pozostałych dokumentach wymaganych od cudzoziemców przy zapisie na studia znajdują się tu: Zasady przyjmowania cudzoziemców*

 7. Zamknięcie rekrutacji na studia nastąpi po wyczerpaniu limitu miejsc, nie później jednak niż do dnia 30.09.2019 r.
 8. W przypadkach indywidualnie uzasadnionych zdarzeniami losowymi, rektor może zezwolić na przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego po tym terminie.

§II

 1. Studia prowadzone są jako stacjonarne i niestacjonarne.
 2. Rekrutacja na studia trwa w okresie od 14.05.2019 r. do 30.09.2019 r.
polski