Wymagane dokumenty - rekrutacja na studia | WSEI Kraków

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty do rekrutacji na studia

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Po prawidłowym wypełnieniu formularza elektronicznego wydrukuj go i zabierz ze sobą do Punktu Rekrutacyjnego.

  • Świadectwo dojrzałości – kserokopia oraz oryginał do wglądu,
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (jeśli stanowi osobny dokument) – kserokopia oraz oryginał do wglądu. Jeśli posiadasz świadectwo dojrzałości wydane za granicą kliknij tutaj
  • Dowód osobisty (do wglądu)
  • 1 fotografia (wg wymagań do dowodu osobistego)
  • Dowód opłaty rekrutacyjnej (potwierdzenie przelewu). Opłatę można również uiścić w Punkcie Rekrutacyjnym.

Jeśli nie możesz dotrzeć osobiście, wypełnij druk pełnomocnictwa i wskaż w nim osobę, która w Twoim imieniu złoży i podpisze dokumenty rekrutacyjne. Pobierz druk pełnomocnictwa


Wymagane druki (podanie, kwestionariusz osobowy) są również dostępne w Punkcie Rekrutacyjnym.


Teczka Kandydata uznana jest za kompletną po złożeniu wymaganych dokumentów i uzupełnieniu w Punkcie Rekrutacyjnym: umowy o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz ślubowania.Opłatę rejestracyjną w wysokości 200 zł należy dokonać na konto:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
31-150 Kraków
ul. Św. Filipa 17

PeKaO S.A. ul. Pijarska 1
23 1240 4533 1111 0000 5423 5922
tytułem:
 opłata rejestracyjna + imię i nazwisko Kandydata

polski