Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

Studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne

Po prawidłowym wypełnieniu formularza elektronicznego wydrukuj go i zabierz ze sobą do Punktu Rekrutacyjnego.

  • Świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis) i jego kserokopia oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej, jeśli stanowi osobny dokument (kserokopia)Jeśli posiadasz świadectwo dojrzałości wydane za granicą kliknij tutaj
  • Kserokopia dowodu osobistego
  • 1 fotografia (wg wymagań do dowodu osobistego)
  • Dowód opłaty rejestracyjnej (przelew). Opłatę można również uiścić w Punkcie Rekrutacyjnym.

Pełnomocnictwo: pobierz pełnomocnictwo
Jeśli nie możesz dotrzeć osobiście, wypełniasz pełnomocnictwo, wskazując w nim osobę, która w Twoim imieniu złoży i podpisze dokumenty rekrutacyjne.


Wymagane druki (podanie, kwestionariusz osobowy) są również dostępne w Punkcie Rekrutacyjno-Informacyjnym Uczelni.


Teczka Kandydata uznana jest za kompletną po złożeniu wymaganych dokumentów i uzupełnieniu w Punkcie Rekrutacyjno-Informacyjnym: umowy o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz ślubowania.Opłatę rejestracyjną w wysokości 200 zł należy dokonać na konto:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
31-150 Kraków
ul. Św. Filipa 17

PeKaO S.A. ul. Pijarska 1
23 1240 4533 1111 0000 5423 5922
tytułem:
 opłata rejestracyjna + imię i nazwisko Kandydata

polski