Business Intelligence - Studia na WSEI w Krakowie

Business Intelligence

O module

To moduł dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania zaawansowanych metod analizy danych i sztucznej inteligencji w biznesie.

Uczymy się pozyskiwać dane z różnych źródeł (zewnętrzne bazy danych, strony internetowe, pliki płaskie, API, itp.) i układać je w sposób zapewniający szybkość odpytywania dużych zbiorów oraz spójność pomiędzy danymi z różnych źródeł i okresów.

Następnie projektujemy wskaźniki wielowymiarowej dynamicznej analizy oraz wskaźniki KPI z wykorzystaniem narzędzi OLAP oraz In-memory. W kolejnym etapie uczymy się udostępniać zasoby hurtowni danych różnym grupom interesariuszy przedsiębiorstwa (menadżerom, zarządowi, specjalistom branżowym, itp.), projektując dynamiczne struktury uprawnień i implementując politykę ochrony danych wrażliwych.

Na koniec poznajemy narzędzia raportowania oparte na tak zbudowanej hurtowni w środowisku MS Excel i Power BI.

Opiekun modułu

Twoja ścieżka kształcenia

Liczba punktów ECTS niezbędna do ukończenia studiów wynosi co najmniej 210. Aby ukończyć ścieżkę Analityka danych, potrzebujesz zgromadzić 215 ECTS.

Od 2. roku studiów realizujesz jedną z czterech ścieżek kształcenia. Masz do wyboru:

  1. Programowanie aplikacji – tu zrealizujesz 2 moduły (specjalności): Front-end Development i Back-end/Devops
  2. Sieci komputerowe – tu zrealizujesz 2 moduły (specjalności): Administracja Windows Server i Zarządzanie sieciami CISCO
  3. Gry komputerowe i multimedia – tu zrealizujesz 2 moduły (specjalności): Grafika i animacja oraz Gry komputerowe
  4. Analityka danych – tu zrealizujesz 2 moduły (specjalności): Business Intelligence i Data Science

169 ECTS

Przedmioty obowiązkowe na kierunku Informatyka stosowana

41 ECTS

Moduły:
Business Intelligence i Data Science

5 ECTS

Inne przedmioty do wyboru

1 Semestr

Wprowadzenie do studiowania
0 ECTS
Na tym przedmiocie dowiesz się, w jaki sposób zorganizować swoje studia, aby były dla Ciebie jak najbardziej owocne. Postaramy się przekazać Ci najistotniejsze informacje na temat tego, jak studiować, na co zwrócić szczególną uwagę, pomożemy Ci wybrać specjalność, studenci wyższych lat podzielą się z Tobą swoimi doświadczeniami a wykładowcy przedstawią oczekiwania.
Algebra liniowa
5 ECTS
Zapoznasz się z najistotniejszymi pojęciami i metodami z zakresu algebry liniowej przydatnymi informatykom. Nauczysz się posługiwać pojęciami matematycznymi w zagadnieniach informatycznych oraz rozwiniesz abstrakcyjne i algorytmiczne myślenie.
Fizyka dla informatyków
4 ECTS
Wyjaśnimy Ci, jak działają podstawowe układy elektroniczne występujące w komputerach i smartfonach (w tym czujniki ruchu, położenia, natężenia światła etc.). Ponadto usystematyzujemy Twoją wiedzę na temat prądu (jego rodzajów, charakterystyk, technik miernictwa), gdyż uważamy że jest ona przydatna w zawodzie informatyka i niezbędna inżynierowi.
Wprowadzenie do baz danych - Certyfikat
5 ECTS
Poznasz budowę, proces projektowania i sposoby implementacji baz danych. Nauczysz się podstaw języka SQL oraz zapoznasz się z zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem baz danych, indeksami, normalizacją.
Obsługa Worda i Excela - Certyfikat
4 ECTS
Zapoznasz się z edytorem Word oraz arkuszem kalkulacyjnym Excel. Przedmiot ten przygotowuje do dwóch egzaminów Microsoftu: 77-725 Word oraz 77-727 Excel.
Podstawy zarządzania
5 ECTS
Poznasz podstawowe elementy teorii organizacji i zarządzania z uwzględnieniem wewnętrznej i zewnętrznej perspektywy funkcjonowania organizacji oraz podstawowych narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu organizacjami. Zajęcia pomogą Ci wykształcić umiejętności rozpoznania i analizy problemów zarządzania współczesnymi organizacjami. Nauczysz się stosować wybrane metody i techniki planowania, organizowania, motywowania oraz kontrolowania dla potrzeb sprawnego zarządzania organizacją.
Ekonomia
6 ECTS
Poznasz podstawowe definicje i pojęcia z zakresu mikroekonomii i makroekonomii, a także zrozumiesz zależności przyczynowo - skutkowe w ekonomii. Nauczysz się formułować wnioski na podstawie współzależności i modeli ekonomicznych oraz interpretować zjawiska zachodzące we współczesnych gospodarkach w oparciu o mechanizmy i modele ekonomiczne. Będziesz potrafił dopasować modele ekonomiczne do analizy konkretnych sytuacji gospodarczych.
Prawne i społeczne problemy informatyki
2 ECTS
Dowiesz się, jakie są przepisy prawa w zakresie stosowania rozwiązań informatycznych. Zapoznasz się z prawem autorskim, dowiesz się, kiedy można wykorzystywać oprogramowanie bez ograniczeń, a kiedy należy za nie zapłacić oraz jakie przepisy chronią wytworzone przez Ciebie aplikacje czy inne produkty. Zdobędziesz także wiedzę na temat prawnych aspektów bezpieczeństwa informacji gromadzonej i udostępnianej w systemach informatycznych. Program przedmiotu obejmuje też zapoznanie z problemami społecznymi, jakie występują we współczesnym społeczeństwie informatycznym.
Wychowanie fizyczne
0 ECTS

2 Semestr

Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Wprowadzenie do programowania - Certyfikat
5 ECTS
Poznasz podstawowe zasady programowania komputerów (core programming) w podejściu proceduralnym i obiektowym. Wyjaśnimy Ci zasady działania elementarnych algorytmów (wyszukiwania, sortowania, ...), jak również podstawowych struktur danych (stosu, kolejki, listy, drzewa, słownika). Pozostałe zagadnienia zostaną omówione w przedmiocie "Wprowadzenie do baz danych" oraz "Wprowadzenie do technologii webowych"
Systemy operacyjne i sieci komputerowe - Certyfikat
5 ECTS
Dowiesz się, jak są zbudowane i jak działają systemy operacyjne na przykładzie MS Windows. Zapoznasz się także z podstawami infrastruktur sieciowych, sprzętu sieciowego oraz protokołów i usług sieciowych.
Architektura systemów komputerowych
4 ECTS
Zapoznasz się z architekturą współczesnych systemów operacyjnych (Android/iOS/Windows 10). Nabędziesz wiedzę na temat architektury sprzętowej urządzeń mobilnych i IoT. Dowiesz się, jak działają urządzenia logiczne.
Analiza matematyczna
5 ECTS
Zapoznasz się z najistotniejszymi pojęciami i metodami z zakresu analizy matematycznej przydatnymi informatykom. Nauczysz się posługiwać pojęciami matematycznymi w zagadnieniach informatycznych oraz rozwiniesz abstrakcyjne i algorytmiczne myślenie.
Podstawy finansów
5 ECTS
Poznasz podstawowe mechanizmy i zasady funkcjonowania systemu finansowego w państwie, a w szczególności systemu bankowego, publicznego systemu finansowego. Dowiesz się, na czym polega polityka pieniężna i fiskalna oraz poznasz wybrane rynki finansowe. Nauczysz się wykorzystywać teoretyczną wiedzę z zakresu problematyki finansów, a także pozyskiwać dane do analizowania, oceny i interpretacji procesów oraz zjawisk zachodzących na poznanych rynkach.
Psychologia
4 ECTS
Poznasz podstawowe pojęcia z zakresu psychologii oraz koncepcje wyjaśniania zachowań ludzkich, będziesz miał możliwość przyswoić wiedzę, potrzebną do zidentyfikowania swoich mocnych i słabych stron. Zapoznasz się z dynamiką procesów grupowych oraz sposobami i stylami funkcjonowania w grupie. Nauczysz się także, jak radzić sobie ze stresem. Dowiesz się, jaka jest rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej w życiu codziennym oraz dlaczego sposoby autoprezentacji są tak ważne w relacjach międzyludzkich.
Wychowanie fizyczne
0 ECTS

3 Semestr

Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
4 ECTS
Zapoznamy Cię z zagrożeniami związanymi z funkcjonowaniem systemów informatycznych oraz metodami zabezpieczeń przed tymi zagrożeniami. Nauczymy Cię, jak wdrażać procedury zabezpieczające dane osobowe. Dowiesz się także, co to są narzędzia ochrony pasywnej i aktywnej przed atakami z zewnątrz oraz jak je stosować.
Matematyka dyskretna
3 ECTS
Nauczysz się opisywać problemy informatyczne z wykorzystaniem notacji matematycznej. Dowiesz się, jak, tworząc aplikacje i wykorzystując dostępne narzędzia informatyczne, rozwiązywać problemy rekurencyjne, kombinatoryczne, z zakresu teorii liczb i teorii grafów.
Badania operacyjne
3 ECTS
Nauczymy Cię, jak, w optymalny sposób, dobierać rozwiązania dla problemów produkcyjnych. Dowiesz się, jak określić wielkość produkcji, by zapewnić maksymalizację zysków oraz jak zaplanować sieć dystrybucji, by zminimalizować koszty transportu.
Statystyka opisowa
5 ECTS
Poznasz najczęściej wykorzystywane metody statystyczne. Nabędziesz umiejętność statystycznego opracowywania danych na praktycznych przykładach, z wykorzystaniem współczesnych narzędzi informatycznych - MS Excel (z dodatkiem Analysis Toolpak) oraz R-Studio.

4 Semestr

Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Komunikacja w zespole międzykulturowym
4 ECTS
Zapoznasz się z istotą komunikacji, jej znaczeniem w budowaniu zespołu, a także wpływem na efektywność jego działań. Zdobędziesz umiejętności związane z: zarządzaniem konfliktami, stosowaniem metod zwiększających efektywność pracy zespołu międzynarodowego (wielokulturowego), udzielaniem informacji zwrotnej rozwojowej i wzmacniającej zgodnie ze standardami, efektywnym prowadzeniem zebrań zespołu, opracowywaniem dokumentów związanych z przepływem informacji podczas realizacji projektu.
Przedsiębiorczość
4 ECTS
Poznasz zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości. Nauczysz się prawidłowo posługiwać przepisami i standardami warunkującymi prowadzenie działalności gospodarczej. Zdobędziesz umiejętność przygotowania wstępnej koncepcji biznesu, a następnie opracowania jej w formie biznes planu. W ramach zajęć warsztatowych z firmy symulacyjnej nauczysz się prowadzić własną firmę.
Ekonometria
7 ECTS
Na tym przedmiocie dowiesz się, jakie metody ekonometryczne są wykorzystywane do pomiaru i prognozowania w ekonomii. Zapoznasz się z pojęciem modelu ekonometrycznego, rodzajami i metodami doboru zmiennych, sposobami dopasowania modelu, metodami wyznaczania błędów pomiaru. Nauczysz się, jak, posiadając dane zgromadzone w systemach komputerowych, wydobyć z nich konkretną wiedzę i wykorzystać ją w procesie podejmowania decyzji.
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
4 ECTS
Nauczysz się probabilistycznego myślenia i programowania oraz poprawnego wnioskowania statystycznego w oparciu o dane wyrywkowe i empiryczne - czyli fundamentów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. W części praktycznej wykorzystasz narzędzia informatyczne: MS Excel z dodatkiem Analysis Toolpak, Microsoft Infer.NET oraz R-Studio.
Praktyka zawodowa 240 godz.
0 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.

5 Semestr

Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
2 ECTS
Poznasz podstawowe pojęcia i modele z zakresu matematyki finansowej i ubezpieczeniowej. Nauczysz się rozwiązywać praktyczne problemy związane z kalkulacją stóp procentowych, rent, kredytów, wyceny papierów wartościowych, metodami kalkulacji składki ubezpieczeniowej. Rozwiniesz też zdolności prawidłowej analizy przedstawionych rozwiązań, logicznego formułowania wniosków i praktycznego interpretowania otrzymanych wyników.
Projekt inżynierski P1
6 ECTS
Pierwsza część cyklu trzech przedmiotów, których efektem końcowym ma być profesjonalny projekt mogący mieć zastosowanie komercyjne. Projekt ten może być (choć nie musi) bazą do pracy inżynierskiej. Pierwszy etap to tworzenie specyfikacji potrzeb biznesowych, badanie rynku oraz projektowanie. Projekt jest realizowany w grupach 2-3 osobowych.
Praktyka zawodowa 240 godz.
0 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.

6 Semestr

Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Proseminarium
3 ECTS
Dowiesz się, jak napisać pracę dyplomową, na co zwrócić uwagę, w jaki sposób dobrać temat pracy i jak go zrealizować. Ponieważ praca dyplomowa zawiera opis zrealizowanego projektu, zapoznasz się z wybranymi zagadnieniami edytorskimi, dzięki którym Twoja praca będzie poprawna także od strony redakcyjnej.
Projekt inżynierski P2
12 ECTS
Druga część cyklu trzech przedmiotów, których efektem końcowym ma być profesjonalny projekt mogący mieć zastosowanie komercyjne. Projekt ten może być (choć nie musi) bazą do pracy inżynierskiej. Drugi etap to wykonanie produktu (aplikacji, gry, instalacji sieci etc. ) według wymagań projektowych, przeprowadzenie testów i prezentacja produktu. Całość opakowana jest narzędziami pracy w grupie oraz pracą z repozytorium wraz z harmonogramem. Projekt jest realizowany w grupach 2-3 osobowych.
Praktyka zawodowa 240 godz.
0 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.

7 Semestr

Seminarium dyplomowe
5 ECTS
Efektem końcowym przedmiotu będzie praca dyplomowa wymagana do przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Pod nadzorem promotora przygotujesz dokument, który będzie opisywał stworzony przez Ciebie projekt inżynierski.
Projekt inżynierski P3
6 ECTS
Trzecia część cyklu trzech przedmiotów, których efektem końcowym ma być profesjonalny projekt mogący mieć zastosowanie komercyjne. Projekt ten może być (choć nie musi) bazą do pracy inżynierskiej. Trzeci etap to tworzenie dokumentacji technicznej, instrukcji dla użytkowników końcowych oraz wdrożenie i zarządzanie działaniem wybranych aspektów (np. wydajnością, bezpieczeństwem, dostępnością). Projekt jest realizowany w grupach 2-3 osobowych.
Praktyka zawodowa 240 godz.
32 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.

Przedmioty w module Business Intelligence

Pisanie efektywnych zapytań (T-SQL)
5 ECTS
Zdobędziesz wiedzę w zakresie znajomości języka SQL. Poznasz zaawansowane możliwości wyszukiwania danych i instrukcje funkcjonalne. Nauczysz się wykorzystywać istniejące rozwiązania do wykonywania operacji na danych. Będziesz wiedział, jak wybrać dane z bazy danych i wykonać na nich dostępne w języku SQL wyliczenia i agregacje. Nauczysz się interpretować pobrane i przetworzone dane, a także przekształcać je do postaci XML, JSON i CSV.
Hurtownie danych
5 ECTS
Nauczysz się podstaw teoretycznych o Hurtowni danych oraz procesach ETL. Będziesz samodzielnie projektował oraz wdrażał struktury bazodanowe dla Hurtowni danych oraz opanujesz narzędzia SQL Server Integration Services w stopniu pozwalającym na samodzielne zaprojektowanie i wdrożenie procesu ETL.
Budowa i eksploatacja rozwiązań BI w Excelu
3 ECTS
Zdobędziesz umiejętności importowania danych z baz danych, plików i folderów, łączenia się z zewnętrznymi źródłami danych (Miscrosoft SQL Azure, Big Data, SQL Server Analysis Services i innych; wykorzystasz PowerQuery do oczyszczania i transformowania danych. Nauczysz się tworzyć i optymalizować model danych, wykorzystywać kwerendy i formuły DAX oraz Excela, tworzyć wskaźniki wydajnościowych KPI i struktury hierarchiczne. Nabędziesz umiejętności tworzenia i zarządzania: tabelami przestawnymi PowerPivot, wykresami przestawnymi PowerCharts oraz integracji z Power BI.
Raportowanie i wizualizacja danych
4 ECTS
Zdobędziesz umiejętności implementacji podstawowych raportów finansowych i zarządczych funkcjonujących w przedsiębiorstwach. Poznasz oprogramowanie do raportowania danych SQL Server Reporting Services, w szczególności narzędzia Report Builder, oraz usługi Power Bi i ich możliwości.
Modele analizy danych
5 ECTS
Opanujesz podstawy teoretyczne Modelowania wielowymiarowego (OLAP). Nauczysz się samodzielnie projektować i wdrażać rozwiązanie analityczne, a także poznasz narzędzia: Visual Studio oraz SQL Server Microsoft Analysis Services (Multidimensional oraz Tabular) w stopniu pozwalającym na samodzielne zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązania analitycznego.

Przedmioty w module Data Science

Metody obliczeniowe w języku Python (C)
5 ECTS
Na początku poznasz podstawowe elementy języka Python (typy danych, operatory, pętle, instrukcje warunkowe, operacje wejścia/wyjścia). Nauczysz się tworzyć, formatować i dokumentować kod oraz rozwiązywać problemy. Poznasz rodzaje i przyczyny błędów i będziesz wiedział, jak je eliminować. Poznasz wybrane metody bibliotek języka Python do obliczeń numerycznych oraz rysowania wykresów. Zdobędziesz wiedzę o wybranych metodach numerycznych: m.in. rozwiązywaniu układów równań liniowych i nieliniowych, całkowaniu, rozwiązywaniu układów równań różniczkowych. Będziesz umiał napisać w Pythonie skrypty realizujące obliczenia numeryczne rozwiązujące wybrane problemy numeryczne.
Analityka predykcyjna
5 ECTS
Zapoznasz się ze środowiskiem R-Statistics do pisania programów w języku R. Nabędziesz umiejętności korzystania z wielu źródeł danych (baza danych, plik płaski, dane z sieci Internet) i ich integracji. Następnie wykonasz: operacje na różnych typach danych w języku R, budowanie i walidację modeli predykcyjnych różnymi metodami w środowisku R oraz sprawdzisz jakości modeli w oparciu o wybrane kryteria.
Uczenie maszynowe i sieci neuronowe
4 ECTS
Zapoznasz się ze środowiskiem R-Statistics do pisania programów w języku R. Nabędziesz umiejętności korzystania z wielu źródeł danych (baza danych, plik płaski, dane z sieci Internet) i ich integracji. Następnie wykonasz: operacje na różnych typach danych w języku R, budowanie i walidację modeli predykcyjnych różnymi metodami w środowisku R oraz sprawdzisz jakości modeli w oparciu o wybrane kryteria.
Projektowanie i implementacja rozwiązań Big Data
5 ECTS
Zapoznasz się ze środowiskiem R-Statistics do pisania programów w języku R. Nabędziesz umiejętności korzystania z wielu źródeł danych (baza danych, plik płaski, dane z sieci Internet) i ich integracji. Następnie wykonasz: operacje na różnych typach danych w języku R, budowanie i walidację modeli predykcyjnych różnymi metodami w środowisku R oraz sprawdzisz jakości modeli w oparciu o wybrane kryteria.

Przedmioty do wyboru

Analiza biznesowa
5 ECTS
Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę, która przygotuje Cię do podejmowania decyzji menedżerskich w zakresie wspieranym przez modele i perspektywy BABOK. Przekażemy Ci praktyki zgodne z BABOK wspomagające planowanie , prowadzenie i przekazywanie efektów interesariuszom analizy biznesowej, a także wskażemy perspektywy i techniki planowania, prowadzenia analizy oraz sposoby ich doboru w zależności od uwarunkowań biznesowych.
Autoprezentacja i efektywność osobista
5 ECTS
Na zajęciach studenci nauczą się podstawowych elementów składowych skutecznej prezentacji, jak przygotować wystąpienie publiczne oraz jak je przeprowadzać. Przedmiot ukaże, jak ważna jest rola wizerunku, mowy ciała oraz pracy głosem w wystąpieniach.
E-commerce
5 ECTS
Zdobędziesz aktualną wiedzę na temat współczesnego e-commerce, w szczególności interpretacji procesu sprzedaży lub świadczenia usługi jako elementu planowania organizacyjnego i finansowego przez odpowiednie określenie zadań, kompetencji i obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych. Rozwiniesz umiejętności w zakresie identyfikacji kluczowych czynników wpływających na rozwój, a także poznasz różnice między działaniami marketingowymi a sprzedażą w sieci.
Media społecznościowe
5 ECTS
Poznasz najlepsze praktyki działań w różnych serwisach i aplikacjach społecznościowych. Zrozumiesz, na czym polega skuteczne budowanie zasięgu i zaangażowania w mediach społecznościowych. Dowiesz się, w jaki sposób mogą one wspierać czyjś biznes i realizować cele.
Zarządzanie jakością
5 ECTS
Poznasz terminologię i podstawowe pojęcia związane z jakością oraz Nauczysz się zasad tworzenia, wdrażania, doskonalenia i audytowania systemów jakości oraz znaczenia norm i standardów w zarządzaniu jakością.
Zarządzanie projektami wysokich technologii
5 ECTS
Dowiesz się jak zarządza się projektami IT różnej skali. Poznasz podstawowe metodyki (Agile, Scrum), nauczysz się definiować proces ALM (spotkania, sprinty, narzędzia współpracy), planować iteracje oprogramowania i wartości końcowe dla nich, zrozumiesz system zarządzania jakością kodu (testy jednostkowe, repozytoria, narzędzia diagnostyczne). Dowiesz się również jak umiejętnie przejść z fazy wdrożenia do funkcjonowania aplikacji. Przedmiot przygotowuje do egzaminu Microsoft 70-498: Delivering Continuous Value with Visual Studio Application Lifecycle Management.
Zarządzanie projektami
5 ECTS
Zapoznasz się z podstawowymi metodami, narzędziami i procedurami w zakresie zarządzania projektami. Nauczysz się planować, organizować i realizować małe projekty oraz dokonywać oceny proponowanych rozwiązań wykorzystując wiedzę z zakresu zarządzania i dyscyplin pokrewnych.
Zarządzanie zasobami ludzkimi
5 ECTS
Poznasz koncepcje funkcjonowania człowieka w organizacji a także modele kierowania ludźmi w kontekście kultury organizacyjnej oraz norm i standardów. Nauczysz się identyfikować (indywidualnie i zespołowo) zjawiska i procesy (obecne i przyszłe) dotyczące pracowników w organizacji oraz w jej otoczeniu.

prof. nadzw. dr hab. Dariusz Put

Prof. nadzw. dr hab. Dariusz Put

Kierownik Zakładu Informatyki i Metod Ilościowych

Koordynator modułu

Zajmuję się kształceniem informatyków od ponad dwudziestu lat. Przez cały ten czas kładę nacisk na kształcenie praktyczne, aby studenci mieli konkretne umiejętności przydatne na rynku pracy. Program kierunku Informatyka i Ekonometria opracowany przez szeroki zespół specjalistów i realizowany we WSEI doskonale wpisuje się w nurt nauczania praktycznego. Zdecydowaliśmy się na moduły, gdyż uważamy, że lepiej wykształcić dobrego fachowca w jednej dziedzinie, niż osobę znającą się na wszystkim, ale w ograniczonym zakresie. Dlatego też postawiliśmy na Microsoft jako partnera strategicznego, a dokonując tego wyboru kierowaliśmy się przede wszystkim potrzebami rynku pracy, na którym nieustannie poszukiwani są specjaliści znający technologie tej firmy.

Skip to content