Studiuj Zarządzanie | WSEI Kraków

Studiuj Zarządzanie

Zapotrzebowanie firm na specjalistów z zakresu zarządzania nie maleje. To nadal jeden z zawodów przyszłości poszukiwany na rynku pracy.
Każda branża potrzebuje ludzi umiejących nie tylko zaprojektować i wyprodukować dobry produkt, ale potrzebuje także osób, które potrafią go skutecznie na rynku wypromować i dobrze sprzedać.
Po ukończeniu tego programu będziesz miał wiele okazji do pracy, między innymi, jako:

Specjalista ds. Marketingu i sprzedaży produktów innowacyjnych (ukończ moduły Nowoczesny marketing i Zarządzanie Sprzedażą),

Specjalista ds. Marketingu internetowego (ukończ moduły Digital Marketing 1 i Digital Marketing 2)

Specjalista ds. HR (ukończ moduły Zarządzanie personelem (HR) oraz Psychologia w biznesie)

Dla nas zarządzanie ma przede wszystkim wymiar praktyczny. Dlatego większość zajęć ma charakter warsztatowy, prowadzony przez praktyków

Do prowadzenia zajęć zapraszamy znakomitych specjalistów -praktyków z firm różnych branż, aby nasi studenci mogli uczyć się od ludzi, którzy znają zarządzanie z autopsji, a nie tylko z książek.

Partnerem kierunku jest Capgemini – jedna z najnowocześniejszych firm outsourcingowych w Polsce. Ponadto każda specjalność wspierana jest i monitorowana przez partnerskie firmy z danej branży i reprezentujących je trenerów.

Będziesz wyróżniać się na tle innych pracowników firmy umiejętnością stworzenia profesjonalnego dokumentu, raportu, kalkulacji, budżetu. Te kompetencje dzisiaj są bardzo cenione.

Uzyskiwany Tytuł
Licencjat z  Zarządzania
Typ studiów
Stacjonarne i Niestacjonarne
Praktyki
24 tygodnie (480 godzin) (24 ECTS)
Czas trwania studiów
3 lata (6 semestrów)
Maksymalna ilość punktów ECTS potrzebna do ukończenia kierunku
180
Moduły eksperckie w programie studiów Zarządzanie (musisz ukończyć przynajmniej jeden z nich)

Nowoczesny marketing (HiTech) (25 ECTS)

Digital marketing 1 (25 ECTS)

Digital marketing 2 (25 ECTS)

Psychologia w biznesie (25 ECTS)

Zarządzanie personelem (HR) (25 ECTS)

Projektowanie innowacji (25 ECTS)

Zarządzanie sprzedażą (15 ECTS)

Przykładowe zawody

Specjalista ds. Marketingu i sprzedaży produktów innowacyjnych (po ukończeniu modułów Zarządzanie sprzedażą i Nowoczesny Marketing)

Specjalista ds. Marketingu internetowego (po ukończeniu modułów Digital marketing 1 i Digital marketing 2)

Menedżer efektywnych zespołów sprzedażowych (po ukończeniu modułów Zarządzanie personelem (HR) i Zarządzanie sprzedażą)

Specjalista ds. HR (po ukończeniu modułów Zarządzanie personelem (HR) i Psychologia w biznesie)

Logistyk nowoczesnych systemów sprzedaży (po ukończeniu modułów Logistyka krajowa I międzynarodowa i Zarządzanie sprzedażą)

Dodatkowo, możesz również wybrać inne eksperckie moduły

Front end development (25 ECTS)

Controling dla specjalistów (25 ECTS)

IT project management (25 ECTS)

Benefity i korzyści

Na zakończenie studiów oprócz dyplomu otrzymasz dodatkowe dyplomy za ukończone szkolenia oraz certyfikaty znajomości obsługi określonych, wybranych przez Ciebie programów (oczywiście musisz zdać egzamin)

Rekomendowane ścieżki zawodowe

Studiuj Zarządzanie Zrzut ekranu 2019 04 18 o 11

Struktura programowa

Wprowadzenie do studiowania
0 ECTS
Na tym przedmiocie dowiesz się, w jaki sposób zorganizować swoje studia, aby były dla Ciebie jak najbardziej owocne. Postaramy się przekazać Ci najistotniejsze informacje na temat tego, jak studiować, na co zwrócić szczególną uwagę, pomożemy Ci wybrać specjalność, studenci wyższych lat podzielą się z Tobą swoimi doświadczeniami a wykładowcy przedstawią oczekiwania.
Podstawy obsługi Word i Excel
4 ECTS
Zapoznasz się z podstawami edytora Word oraz arkusza kalkulacyjnego Excel. Przedmiot ten przygotowuje do dwóch egzaminów Microsoftu: 77-418 Word oraz 77-420 Excel.
Podstawy prawa
4 ECTS
Zapoznasz się z pojęciami umożliwiającymi analizowanie i rozumienie zjawisk i instytucji prawnych, z zasadami tworzenia i funkcjonowania prawa w Polsce oraz z podstawowymi instytucjami i pojęciami z zakresu cywilnego, administracyjnego, prawa pracy, prawa międzynarodowego, prawa UE. Nabędziesz umiejętności kierowania się zasadami prawa i w konsekwencji wykształcenie postaw owocujących poszanowaniem prawa, tak w życiu prywatnym jak i w działalności zawodowej.
Podstawy zarządzania
5 ECTS
Poznasz podstawowe elementy teorii organizacji i zarządzania z uwzględnieniem wewnętrznej i zewnętrznej perspektywy funkcjonowania organizacji oraz podstawowych narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu organizacjami. Zajęcia pomogą Ci wykształcić umiejętności rozpoznania i analizy problemów zarządzania współczesnymi organizacjami. Nauczysz się stosować wybrane metody i techniki planowania, organizowania, motywowania oraz kontrolowania dla potrzeb sprawnego zarządzania organizacją.
Marketing
4 ECTS
Poznasz istotę i naturę marketingu, szczegółowe funkcje marketingu oraz podstawowe narzędzia (ich cechy i własności) wykorzystywane w procesie stosowania marketingu. Będziesz umiał zastosować w praktyce odpowiednie metody i narzędzia analityczne w procesie rozpoznawania otoczenia marketingowego i potencjału marketingowego przedsiębiorstwa.
Psychologia
4 ECTS
Poznasz podstawowe pojęcia z zakresu psychologii oraz koncepcje wyjaśniania zachowań ludzkich, będziesz miał możliwość przyswoić wiedzę, potrzebną do zidentyfikowania swoich mocnych i słabych stron. Zapoznasz się z dynamiką procesów grupowych oraz sposobami i stylami funkcjonowania w grupie. Nauczysz się także, jak radzić sobie ze stresem. Dowiesz się, jaka jest rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej w życiu codziennym oraz dlaczego sposoby autoprezentacji są tak ważne w relacjach międzyludzkich.
Podstawy ekonomii
5 ECTS
Poznasz podstawowe definicje i pojęcia z zakresu ekonomii. Zrozumiesz zależności przyczynowo-skutkowe występujące w ekonomii. Nauczysz się interpretować zjawiska zachodzące we współczesnych gospodarkach w oparciu o mechanizmy i modele ekonomiczne oraz dopasowywać modele ekonomiczne do analizy konkretnych sytuacji gospodarczych.
Podstawy rachunkowości
3 ECTS
Nauczysz się klasyfikować składniki aktywów i pasywów oraz rozróżniać i klasyfikować przychody i koszty. Zdobędziesz umiejętność ewidencji podstawowych operacji ekwiwalentnych i wynikowych. Będziesz umiał ustalić wynik finansowy organizacji.
Język obcy
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Socjologia/Politologia
2 ECTS
Socjologia: Poznasz podstawowe pojęcia i terminologię socjologii. Nauczysz się obserwować i oceniać zachodzące zjawiska społeczne oraz formułować opinie wraz z ich uzasadnieniem.
Matematyka
4 ECTS
Poznasz główne pojęcia i twierdzenia z zakresu logiki matematycznej, rachunku różniczkowego i całkowego oraz algebry liniowej ( ze szczególnym uwzględnieniem macierzy i ich charakterystyk liczbowych). Studentom przedstawione zostają również podstawowe zastosowania powyższych informacji teoretycznych do rozwiązywania zagadnień ekonomicznych.
Techniki kreatywnego i twórczego myślenia
3 ECTS
Naucz się jak radzić sobie z trudnymi wyzwaniami, skomplikowanymi decyzjami, sytuacjami zdawałoby się bez wyjścia. Naucz się wykorzystywać metody rozwiązywania rzeczywistych problemów w sposób niekonwencjonalny, ale skuteczny. Przy okazji rozwiń swoje osobiste predyspozycje i zdolności do rozwiązywania problemów w sposób kreatywny.
Statystyka opisowa
5 ECTS
Poznasz najczęściej wykorzystywane metody statystyczne. Nabędziesz umiejętność statystycznego opracowywania danych na praktycznych przykładach, z wykorzystaniem współczesnych narzędzi informatycznych – MS Excel (z dodatkiem Analysis Toolpak) oraz R-Studio.
Podstawy finansów
5 ECTS
Poznasz podstawowe mechanizmy i zasady funkcjonowania systemu finansowego w państwie, a w szczególności systemu bankowego, publicznego systemu finansowego. Dowiesz się na czym polega polityka pieniężna i fiskalna oraz poznasz wybrane rynki finansowe. Nauczysz się wykorzystywać teoretyczną wiedzę z zakresu problematyki finansów, a także pozyskiwać dane do analizowania, oceny i interpretacji procesów oraz zjawisk zachodzących na poznanych rynkach.
Zarządzanie zasobami ludzkimi
5 ECTS
Poznasz koncepcje funkcjonowania człowieka w organizacji a także modele kierowania ludźmi w kontekście kultury organizacyjnej oraz norm i standardów. Nauczysz się identyfikować (indywidualnie i zespołowo) zjawiska i procesy (obecne i przyszłe) dotyczące pracowników w organizacji oraz w jej otoczeniu.
Procesy informacyjne w zarządzaniu
4 ECTS
Poznasz metody służące zarządzaniu informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Nauczysz się identyfikować patologię w systemach informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie oraz rozwiązywać problemy w obszarze procesów informacyjnych przedsiębiorstwa.
Wychowanie fizyczne
0 ECTS
Projektowanie Innowacji
Wprowadzenie do Design Thinking i User Experience
5 ECTS
This is an advanced course in HTML5, CSS3 and JS. You will learn advanced ways of formatting, creating and modifying a document using JavaScript. You will make use of the new browser APIs and mobile devices capabilities. You will learn how to create and animate graphics using CSS3, Canvas objects and SVG format. The course prepares for the Microsoft 70-480 exam: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3.
Design Patterns
5 ECTS
You will learn the classic design patterns used in software development using examples and in specific applications. You will learn code refactoring using the patterns you have learned.
Programming in JavaScript
5 ECTS
In this course we will help you to enter the world of programming using JavaScript. You will learn the structure of the language, you will learn how to generate and handle events. You will change the DOM structure. You will understand functions, prototypes and objects in JS, and you will be able to debug the code and use the new features available in ECMAScript. Most importantly, you will learn how to create useful web applications.
Front End Frameworks
5 ECTS
You will learn the most popular JavaScript frameworks used in commercial applications – their usage as well as strengths and weaknesses. You will create an applied project using a selected framework (e.g. Angular, React, Polymer).
Back End Development
Object-Oriented Programming (C)
5 ECTS
You will get acquainted with the architecture of modern operating systems, such as Android, iOS and Windows 10, and learn about the hardware architecture of mobile devices and Internet of Things. You will complete the course with the knowledge of how logical devices work.You will learn advanced object-oriented programming techniques (in C #). You will learn to manage multithreading, exceptions, apply a class hierarchy, enforce hermetization etc. Also, after completing the course you will know how to operate on various data sources (database, XML, JSON) using the LINQ language. The course prepares for Microsoft exam 70-483 Programming in C #.
Programming in ASP.NET (C)
5 ECTS
You will learn key design patterns (MVC, Dependency Injection, Inverse of Control). Based on the project you will create from scratch in ASP.NET Core as part of your class assignment, you will acquire the skill of using best programming practices in ASP.NET framework. The course prepares for the Microsoft 70-486 Developing ASP.NET MVC Web Applications exam.
Design Patterns
5 ECTS
You will learn the classic design patterns used in software development using examples and in specific applications. You will learn code refactoring using the patterns you have learned.
IT Project Management
Software Testing and Quality Control (C)
5 ECTS
You will learn how to test applications and the code (NUnit, Selenium). You will learn to work in a team of programmers (GIT), manage the code and its changes in accordance with modern software development methodologies. This course offers preparation for ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) Foundation Level.
Application Lifecycle Management (DevOps)
4 ECTS
You will learn how to organize your project management, set roles, manage the schedule and risk. You will focus primarily on agile design methodologies (AGILE, SCRUM), however, you will also get to know the classic project management standards (PRINCE2, PMBoK). During workshop classes will make use of the Microsoft Project.
High technologies project management (AGILE, SCRUM)
4 ECTS
You will learn to manage IT projects of various scale. You will get to know fundamental project management methods, incl. Agile, Scrum, you will learn to define ALM process (meetings, sprints, cooperation tools), plan programming iterations and target values for them, you will understand the code quality management system (unit tests, repositories, diagnostic tools). You will find out how to get from implementation to usage application phase.
Principles of Economics
5 ECTS
You will learn fundamental economic concepts, so that you can understand the causal relationships in economics, and are able interpret phenomena takin place in modern economies, using economic mechanisms and models in context.
Principles of Management
5 ECTS
You will learn the principles of the theory and practice of management. You will learn to look at organizations from the internal and external perspectives and become aware of modern tools used in managing organizations. The course will help you develop your skills of identifying and analyzing contemporary managerial problems, and ability to use methods and techniques for planning, organizing, motivating and controlling organizations in an efficient manner.
Psychology
4 ECTS
You will learn fundamental psychologic concepts helping with understanding human behavior. You will learn to identify your own strengths and weaknesses and become familiar with the group dynamics and the ways to function in a group. Upon the course completion, you will know how to deal with stress, understand the roles of verbal and non-verbal communication in everyday life and why self-presentation is among the most important interpersonal skills.
Communication in Intercultural Teams
4 ECTS
You will understand the essence of communication and its importance in team building and functioning. You will learn how to manage conflict how to increase team’s performance, foster team development and provide effective feedback. You will learn to manage team meetings, information flow within and between teams.
Entrepreneurship
4 ECTS
You will develop your entrepreneurial skills. You will be familiarized with regulations and standards of business creation, you will learn to define a business concept and develop a business plan to put the concept into practice. As part of your workshop classes, you will learn to run your own company by managing a mock company.
Electives
25 ECTS
In addition to compulsory courses, you have the opportunity to follow an individual learning path. You will be able to choose courses from your or other fields of study to improve your soft or hard skills. We will gladly help you make your choices to support your career plans and ambitions.

Możliwości zawodowe

MODUŁY EKSPERCKIE DLA ZARZĄDZANIA

Moduł 1
+
Moduł 2

STANOWSKO PRACY

Projektowanie innowacji
+
Nowoczesny marketing

Projektant innowacyjnych produktów i usług

Projektowanie innowacji
+
Zarządzanie personelem (HR)

Projektant efektywnych zespołów pracowniczych

Projektowanie innowacji
+
Psychologia w biznesie

Projektant efektywnych zespołów pracowniczych

Nowoczesny marketing
+
Zarządzanie sprzedażą

Specjalista ds. Marketingu i sprzedaży produktów innowacyjnych

Zarządzanie sprzedażą
+
Zarządzanie personelem (HR)

Menedżer efektywnych zespołów sprzedażowych

Projektowanie innowacji
+
Logistyka krajowa I międzynarodowa

Projektant innowacyjnych systemów logistycznych

Zarządzanie sprzedażą
+
Logistyka krajowa I międzynarodowa

Logistyk nowoczesnych systemów sprzedaży

Digital marketing 1
+
Digital marketing 2

Specjalista ds. Marketingu internetowego

Digital marketing 1
+
Zarządzanie sprzedażą

Specjalista ds. Internetowej sprzedaży

Digital marketing 1
+
Nowoczesny marketing

Specjalista ds. Internetowego marketingu produktów innowacyjnych

Zarządzanie personelem (HR)
+
Psychologia w biznesie

Specjalista ds. HR

Czym wyróżnia się zarządzanie na WSEI na tle innych uczelni?

Dla nas zarządzanie ma przede wszystkim wymiar praktyczny. Dlatego większość zajęć ma charakter warsztatowy, prowadzony przez praktyków.

Zależy nam również na tym, aby nasi absolwenci rozwijali zarówno kompetencje miękkie niezbędne do zarządzania ludźmi, jak i kompetencje twarde niezbędne do zarządzania procesami.

Do prowadzenia zajęć zapraszamy znakomitych specjalistów -praktyków z firm różnych branż, aby nasi studenci mogli uczyć się od ludzi, którzy znają zarządzanie z autopsji, a nie tylko z książek.

Partnerem kierunku jest Capgemini – jedna z najnowocześniejszych firm outsourcingowych w Polsce. Ponadto każda specjalność wspierana jest i monitorowana przez partnerskie firmy z danej branży i reprezentujących je trenerów.

Stawiamy na nowe technologie. Uważamy, że współcześnie bez nich niczym nie da się skutecznie zarządzać. Czy istnieje marketing bez narzędzi monitorowania internetu? Czy istnieje zarządzanie projektem bez umiejętności korzystania z zaawansowanego Worda, Excela czy Sharepointa? Nie. Dlatego na zarządzaniu możesz wybrać przedmiot, na którym nauczysz się interesującej Cię technologii.

Będziesz wyróżniać się na tle innych pracowników firmy umiejętnością stworzenia profesjonalnego dokumentu, raportu, kalkulacji, budżetu. Te kompetencje dzisiaj są bardzo cenione.

Na zakończenie studiów oprócz dyplomu otrzymasz dodatkowe dyplomy za ukończone szkolenia oraz certyfikaty znajomości obsługi określonych, wybranych przez Ciebie programów (oczywiście musisz zdać egzamin)

Poza przedmiotami obowiązkowymi możesz wybrać określone przedmioty do wyboru w ten sposób modelować swój profil kompetencyjny

Najlepsi studenci mają możliwość uczestniczenia w realnych projektach produkcyjnych i wdrożeniowych razem ze studentami informatyki. Obecnie zapotrzebowanie na wyspecjalizowane stanowiska menadżerskie w branży IT i pochodnych jest równie wysokie jak na inżynierów (kierownicy projektów, konsultanci, wdrożeniowcy, analitycy etc.). Potrafimy przygotować do pracy na tych stanowiskach jak żadna inna uczelnia w Krakowie, ponieważ takie projekty realizujemy na co dzień w dużych polskich i zagranicznych firmach.

Stawiamy na języki obce. Dla chętnych uruchamiamy dodatkowe kursy w ramach przedmiotów do wyboru. Dla najbardziej ambitnych oferujemy wybrane przedmioty w języku angielskim.

Certyfikaty i korzyści

Jesteśmy autoryzowanym centrum egzaminacyjnym Microsoft w zakresie narzędzi biurowych, zarządczych i developerskich. W ramach czesnego studenci otrzymują darmowe vouchery na egzaminy znane i cenione na całym świecie.

Co zyskujesz?

1 voucher semestralnie na egzamin Microsoft (MOS lub MTA) – wartość rynkowa pakietu 1300 zł. Masz szansę uzyskać certyfikaty znajomości takich programów jak: Word, Excel, Access, Powerpoint.

Szkolenie i  1 voucher na egzamin  Dynamics 365 for Sales

Szkolenie z zarządzania projektami prowadzone w formie realizacji rzeczywistego projektu w oparciu o platformę „Zwolnieni z Teorii” zaprojektowaną przez Fundację Social Wolves, kończące się uzyskaniem certyfikatu PMF  lub (Project Management Fundamentals lub Marketing Management Principles). Zobacz więcej: https://zwolnienizteorii.pl/

Udział w szkoleniach praktycznych prowadzonych z marketingu przez specjalistów z firm partnerskich WSEI

Twój zawodowy i akademicki rozwój

Nasze motto, „minimum teorii, maksimum praktyki” leży u podstaw projektowania wszystkich kursów WSEI.

W planach studiów przewidziano realizację przedmiotów kształcenia podstawowego i kierunkowego, które zapewnią wiedzę dotyczącą zarządzania i pomogą zrozumieć prawa rządzące rynkiem (takie jak m.in.: podstawy zarządzania, podstawy ekonomii, finanse, podstawy prawa). Ten etap pozwoli Ci podjąć decyzję, w którym kierunku się dalej kształcić. Następnie realizujesz kształcenie specjalistyczne, które przygotuje Cię do wykonywania konkretnego zawodu.

During your last three semesters, you will work on your own project to design and develop a fully professional mobile or web application.

Umiejętności i wiedza, którą zdobędziesz

W zależności od modułów, które wybierzesz:

posiądziesz wiedzę z zakresu psychologicznych aspektów sprzedaży,

poznasz kluczowe pojęcia dotyczące potrzeb, procesów poznawczych i emocjonalnych konsumenta,

poznasz zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz metody wywierania wpływu,

nauczysz się jak skutecznie kierować zespołem,

dowiesz się jak projektować, wdrażać i realizować strategię i politykę personalną organizacji

zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu doboru, okresowego oceniania, motywowania, szkolenia i rozwoju pracowników i kadry kierowniczej przedsiębiorstw, banków i innych instytucji życia gospodarczego i publicznego,

poznasz jak stworzyć system obsługi klienta i zarządzać nim w firmie,

dowiesz się jak zidentyfikować klientów kluczowych i jak zarządzać kontaktami z nimi.

Wprowadzenie do studiowania
0 ECTS
Na tym przedmiocie dowiesz się, w jaki sposób zorganizować swoje studia, aby były dla Ciebie jak najbardziej owocne. Postaramy się przekazać Ci najistotniejsze informacje na temat tego, jak studiować, na co zwrócić szczególną uwagę, pomożemy Ci wybrać specjalność, studenci wyższych lat podzielą się z Tobą swoimi doświadczeniami a wykładowcy przedstawią oczekiwania.
Podstawy obsługi Word i Excel
4 ECTS
Zapoznasz się z podstawami edytora Word oraz arkusza kalkulacyjnego Excel. Przedmiot ten przygotowuje do dwóch egzaminów Microsoftu: 77-418 Word oraz 77-420 Excel.
Podstawy prawa
4 ECTS
Zapoznasz się z pojęciami umożliwiającymi analizowanie i rozumienie zjawisk i instytucji prawnych, z zasadami tworzenia i funkcjonowania prawa w Polsce oraz z podstawowymi instytucjami i pojęciami z zakresu cywilnego, administracyjnego, prawa pracy, prawa międzynarodowego, prawa UE. Nabędziesz umiejętności kierowania się zasadami prawa i w konsekwencji wykształcenie postaw owocujących poszanowaniem prawa, tak w życiu prywatnym jak i w działalności zawodowej.
Podstawy zarządzania
5 ECTS
Poznasz podstawowe elementy teorii organizacji i zarządzania z uwzględnieniem wewnętrznej i zewnętrznej perspektywy funkcjonowania organizacji oraz podstawowych narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu organizacjami. Zajęcia pomogą Ci wykształcić umiejętności rozpoznania i analizy problemów zarządzania współczesnymi organizacjami. Nauczysz się stosować wybrane metody i techniki planowania, organizowania, motywowania oraz kontrolowania dla potrzeb sprawnego zarządzania organizacją.
Marketing
4 ECTS
Poznasz istotę i naturę marketingu, szczegółowe funkcje marketingu oraz podstawowe narzędzia (ich cechy i własności) wykorzystywane w procesie stosowania marketingu. Będziesz umiał zastosować w praktyce odpowiednie metody i narzędzia analityczne w procesie rozpoznawania otoczenia marketingowego i potencjału marketingowego przedsiębiorstwa.
Psychologia
4 ECTS
Poznasz podstawowe pojęcia z zakresu psychologii oraz koncepcje wyjaśniania zachowań ludzkich, będziesz miał możliwość przyswoić wiedzę, potrzebną do zidentyfikowania swoich mocnych i słabych stron. Zapoznasz się z dynamiką procesów grupowych oraz sposobami i stylami funkcjonowania w grupie. Nauczysz się także, jak radzić sobie ze stresem. Dowiesz się, jaka jest rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej w życiu codziennym oraz dlaczego sposoby autoprezentacji są tak ważne w relacjach międzyludzkich.
Podstawy ekonomii
5 ECTS
Poznasz podstawowe definicje i pojęcia z zakresu ekonomii. Zrozumiesz zależności przyczynowo-skutkowe występujące w ekonomii. Nauczysz się interpretować zjawiska zachodzące we współczesnych gospodarkach w oparciu o mechanizmy i modele ekonomiczne oraz dopasowywać modele ekonomiczne do analizy konkretnych sytuacji gospodarczych.
Podstawy rachunkowości
3 ECTS
Nauczysz się klasyfikować składniki aktywów i pasywów oraz rozróżniać i klasyfikować przychody i koszty. Zdobędziesz umiejętność ewidencji podstawowych operacji ekwiwalentnych i wynikowych. Będziesz umiał ustalić wynik finansowy organizacji.
Język obcy
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Socjologia/Politologia
2 ECTS
Socjologia: Poznasz podstawowe pojęcia i terminologię socjologii. Nauczysz się obserwować i oceniać zachodzące zjawiska społeczne oraz formułować opinie wraz z ich uzasadnieniem.
Matematyka
4 ECTS
Poznasz główne pojęcia i twierdzenia z zakresu logiki matematycznej, rachunku różniczkowego i całkowego oraz algebry liniowej ( ze szczególnym uwzględnieniem macierzy i ich charakterystyk liczbowych). Studentom przedstawione zostają również podstawowe zastosowania powyższych informacji teoretycznych do rozwiązywania zagadnień ekonomicznych.
Techniki kreatywnego i twórczego myślenia
3 ECTS
Naucz się jak radzić sobie z trudnymi wyzwaniami, skomplikowanymi decyzjami, sytuacjami zdawałoby się bez wyjścia. Naucz się wykorzystywać metody rozwiązywania rzeczywistych problemów w sposób niekonwencjonalny, ale skuteczny. Przy okazji rozwiń swoje osobiste predyspozycje i zdolności do rozwiązywania problemów w sposób kreatywny.
Statystyka opisowa
5 ECTS
Poznasz najczęściej wykorzystywane metody statystyczne. Nabędziesz umiejętność statystycznego opracowywania danych na praktycznych przykładach, z wykorzystaniem współczesnych narzędzi informatycznych – MS Excel (z dodatkiem Analysis Toolpak) oraz R-Studio.
Podstawy finansów
5 ECTS
Poznasz podstawowe mechanizmy i zasady funkcjonowania systemu finansowego w państwie, a w szczególności systemu bankowego, publicznego systemu finansowego. Dowiesz się na czym polega polityka pieniężna i fiskalna oraz poznasz wybrane rynki finansowe. Nauczysz się wykorzystywać teoretyczną wiedzę z zakresu problematyki finansów, a także pozyskiwać dane do analizowania, oceny i interpretacji procesów oraz zjawisk zachodzących na poznanych rynkach.
Zarządzanie zasobami ludzkimi
5 ECTS
Poznasz koncepcje funkcjonowania człowieka w organizacji a także modele kierowania ludźmi w kontekście kultury organizacyjnej oraz norm i standardów. Nauczysz się identyfikować (indywidualnie i zespołowo) zjawiska i procesy (obecne i przyszłe) dotyczące pracowników w organizacji oraz w jej otoczeniu.
Procesy informacyjne w zarządzaniu
4 ECTS
Poznasz metody służące zarządzaniu informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Nauczysz się identyfikować patologię w systemach informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie oraz rozwiązywać problemy w obszarze procesów informacyjnych przedsiębiorstwa.
Wychowanie fizyczne
0 ECTS
Projektowanie Innowacji
Wprowadzenie do Design Thinking i User Experience
5 ECTS
This is an advanced course in HTML5, CSS3 and JS. You will learn advanced ways of formatting, creating and modifying a document using JavaScript. You will make use of the new browser APIs and mobile devices capabilities. You will learn how to create and animate graphics using CSS3, Canvas objects and SVG format. The course prepares for the Microsoft 70-480 exam: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3.
Design Patterns
5 ECTS
You will learn the classic design patterns used in software development using examples and in specific applications. You will learn code refactoring using the patterns you have learned.
Programming in JavaScript
5 ECTS
In this course we will help you to enter the world of programming using JavaScript. You will learn the structure of the language, you will learn how to generate and handle events. You will change the DOM structure. You will understand functions, prototypes and objects in JS, and you will be able to debug the code and use the new features available in ECMAScript. Most importantly, you will learn how to create useful web applications.
Front End Frameworks
5 ECTS
You will learn the most popular JavaScript frameworks used in commercial applications – their usage as well as strengths and weaknesses. You will create an applied project using a selected framework (e.g. Angular, React, Polymer).
Back End Development
Object-Oriented Programming (C)
5 ECTS
You will get acquainted with the architecture of modern operating systems, such as Android, iOS and Windows 10, and learn about the hardware architecture of mobile devices and Internet of Things. You will complete the course with the knowledge of how logical devices work.You will learn advanced object-oriented programming techniques (in C #). You will learn to manage multithreading, exceptions, apply a class hierarchy, enforce hermetization etc. Also, after completing the course you will know how to operate on various data sources (database, XML, JSON) using the LINQ language. The course prepares for Microsoft exam 70-483 Programming in C #.
Programming in ASP.NET (C)
5 ECTS
You will learn key design patterns (MVC, Dependency Injection, Inverse of Control). Based on the project you will create from scratch in ASP.NET Core as part of your class assignment, you will acquire the skill of using best programming practices in ASP.NET framework. The course prepares for the Microsoft 70-486 Developing ASP.NET MVC Web Applications exam.
Design Patterns
5 ECTS
You will learn the classic design patterns used in software development using examples and in specific applications. You will learn code refactoring using the patterns you have learned.
IT Project Management
Software Testing and Quality Control (C)
5 ECTS
You will learn how to test applications and the code (NUnit, Selenium). You will learn to work in a team of programmers (GIT), manage the code and its changes in accordance with modern software development methodologies. This course offers preparation for ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) Foundation Level.
Application Lifecycle Management (DevOps)
4 ECTS
You will learn how to organize your project management, set roles, manage the schedule and risk. You will focus primarily on agile design methodologies (AGILE, SCRUM), however, you will also get to know the classic project management standards (PRINCE2, PMBoK). During workshop classes will make use of the Microsoft Project.
High technologies project management (AGILE, SCRUM)
4 ECTS
You will learn to manage IT projects of various scale. You will get to know fundamental project management methods, incl. Agile, Scrum, you will learn to define ALM process (meetings, sprints, cooperation tools), plan programming iterations and target values for them, you will understand the code quality management system (unit tests, repositories, diagnostic tools). You will find out how to get from implementation to usage application phase.
Principles of Economics
5 ECTS
You will learn fundamental economic concepts, so that you can understand the causal relationships in economics, and are able interpret phenomena takin place in modern economies, using economic mechanisms and models in context.
Principles of Management
5 ECTS
You will learn the principles of the theory and practice of management. You will learn to look at organizations from the internal and external perspectives and become aware of modern tools used in managing organizations. The course will help you develop your skills of identifying and analyzing contemporary managerial problems, and ability to use methods and techniques for planning, organizing, motivating and controlling organizations in an efficient manner.
Psychology
4 ECTS
You will learn fundamental psychologic concepts helping with understanding human behavior. You will learn to identify your own strengths and weaknesses and become familiar with the group dynamics and the ways to function in a group. Upon the course completion, you will know how to deal with stress, understand the roles of verbal and non-verbal communication in everyday life and why self-presentation is among the most important interpersonal skills.
Communication in Intercultural Teams
4 ECTS
You will understand the essence of communication and its importance in team building and functioning. You will learn how to manage conflict how to increase team’s performance, foster team development and provide effective feedback. You will learn to manage team meetings, information flow within and between teams.
Entrepreneurship
4 ECTS
You will develop your entrepreneurial skills. You will be familiarized with regulations and standards of business creation, you will learn to define a business concept and develop a business plan to put the concept into practice. As part of your workshop classes, you will learn to run your own company by managing a mock company.
Electives
25 ECTS
In addition to compulsory courses, you have the opportunity to follow an individual learning path. You will be able to choose courses from your or other fields of study to improve your soft or hard skills. We will gladly help you make your choices to support your career plans and ambitions.
polski