Zakład Zarządzania i Rachunkowości | WSEI Kraków

Zakład Zarządzania i Rachunkowości

Kierownik Zakładu Zarządzania i Rachunkowości

dr Anna Dereń

  • ul. Św. Filipa 17
  • tel. 12 431-18-90, wew. 108
  • aderen@wsei.edu.pl

Zarządzanie to precyzyjnie przygotowany kierunek, który prowadzą wykwalifikowani nauczyciele akademiccy. Student dostaje sporą dawkę wiedzy z zakresu ekonomii, finansów, bankowości i marketingu. Wiedza ta przygotuje do precyzyjnego kierowania własną firmą, a także umożliwi swobodne poruszenie się po rynku pracy. Absolwent tego kierunku to znakomity organizator, kreatywny i przedsiębiorczy. Posiada wszechstronną wiedzę o aktualnych realiach gospodarczych i potrafi je w pełni wykorzystać w zarządzaniu biznesem.

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

Doktor ekonomii z zakresu nauk o zarządzaniu (Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze, Republika Czeska). Specjalista z zakresu zarządzania, psychologii sprzedaży, komunikacji oraz negocjacji biznesowych. Prowadził zajęcia na Metropolitan University w Pradze oraz University of Tartu (Estonia). Obecnie wykłada na Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie.
Manager z 13-letnim doświadczeniem w obszarze sprzedaży i zarządzania strategicznego. Pracował w Niemczech (Hamburg i Monachium), Czechach (Praga), Turcji (Izmir) oraz w Polsce (Warszawa i Kraków), m.in. dla Oracle Corporation, Cisco Systems, Inc., Riverland Reply GmbH, SGS GmbH, GeoVision Inc., Archman Sp. z o.o. oraz Kontakt.io.
Trener biznesu oraz trener sprzedaży. Prowadzi szkolenia w języku angielskim, czeskim i polskim współpracując z brytyjską firmą Templeton & Partners Ltd., głównie z zakresu Microsoft Dynamics oraz Salesforce w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), ale także warsztaty sprzedażowe oraz szkolenia motywacyjne i produktowe.

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości, inżynier elektronik, pasjonat zwinnych metod projektowania, w tym Design Thinking.

W pełni czerpie z myślenia projektowego podczas prowadzenia szkoleń dla biznesu, administracji publicznej, edukacji i sektora pozarządowego. Ma na koncie kilkadziesiąt przeprowadzonych warsztatów z zakresu planowania szkolenia, planowania operacyjnego i reagowania kryzysowego. Angażuje się w wiele inicjatyw, wspiera organizacje (firmy, fundacje i stowarzyszenia) w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań najważniejszych problemów. Obecnie prowadzi kursy dla firm i instytucji, przygotowując zespoły do wdrożenia metodyki Design Thinking do praktyki projektowej, m.in. realizuje szkolenia dla Klastra „Silesia Automotive & Advanced Manufacturing”, który jest dedykowany podmiotom działającym w sektorze motoryzacyjnym i w obszarze zaawansowanych systemów produkcji – Przemysł 4.0.

Maratończyk, rysownik, miłośnik prozy Thomasa Manna.

Czynny radca prawny w podmiotach gospodarczych i w administracji publicznej.
Wieloletni wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz w Collegium Medicum UJ (zdrowie publiczne).
Zainteresowania naukowe:
-prawo karne, prawo cywilne, prawo administracyjne
-pogranicze prawa i innych nauk takich jak:
medycyna – w szczególności psychiatria, psychologia, ekonomia, zarządzanie, informatyka.

Doktor nauk  społecznych w dyscyplinie  zarządzania i jakości. Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego kierunku matematyka o specjalności „Zastosowanie matematyki w finansach i w bankowości”. Ukończyła szereg kursów, szkoleń oraz studia podyplomowe: Rachunkowość Zarządcza i Controlling, Zarządzanie i Kontrola Wewnętrzna oraz Audyt, Międzynarodowy System Zarządzania Jakością wg. norm ISO 9000.

Jest praktykiem, który posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania w tym zarządzania obszarami księgowo-kadrowymi i płacowymi. Zasiadała również jako członek rady nadzorczej w przedsiębiorstwach.Zainteresowania naukowe i zawodowe skupione są wokół rachunkowości zarządczej zorientowanej na dostarczanie informacji na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa.

Doktor zarządzania, specjalista ds. marketingu.  Doświadczenie praktyczne zdobywała w wielu organizacjach (w tym w korporacji, firmie szkoleniowej, stowarzyszeniu, start upie, uczelni). Zajmowała różne stanowiska m.in.: specjalisty ds. szkoleń, specjalisty ds. marketingu, konsultanta ds. PR, dyrektora działu promocji.
Prowadzi również działalność szkoleniową i konsultingową.

Doktor ekonomii z zakresu nauk o zarządzaniu (Akademia Ekonomiczna w Krakowie), amerykanista (Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski). Wykładowca (m. in. badania marketingowe, zarządzanie zmianą, zarzadzanie efektywnością). Konsultant w firmie doradczej Factor Consulting, gdzie specjalizuje się w zakresie zarządzania zmianą i efektywnością, organizacji sprzedaży i marketingu, wsparcia decyzji i badań rynkowych. Realizował projekty jako kierownik projektów i/lub konsultant/ członek zespołu w branżach m. in. IT, chemicznej, medycznej, HoReCa, R&D, motoryzacyjnej, non-profit. Obecnie zaangażowany jest w projekt wsparcia strategicznego i operacyjnego klienta z branży badań klinicznych.

Ukończone studia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie na kierunku Technika i Energetyka.

Doktorat (1989 r.) w dziedzinie: nauki inżynieryjno-techniczne, dyscyplina: inżynieria mechaniczna

Ukończył (2004 r.) studia podyplomowe na UJ z zakresu Zarządzania Jakością, posiada certyfikat asystenta jakości wydany PCBC. Zaliczył pozytywnie egzamin państwowy dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych.

Dorobek naukowy z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji ze szczególnym uwzględnieniem Zarządzania jakością. Autor ponad 40 publikacji naukowych w wydawnictwach w dyscyplinie inżynierii mechanicznej oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Współautor 2 monografii. Uczestnik i wykonawca w kilkunastu grantach naukowo-badawczych. Za działalność naukową otrzymał 4 nagrody Rektora UR oraz 1 nagrodę Ministra.

Doświadczenie dydaktyczne zdobyte na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie i w WSEI. Prowadzone przedmioty: Zarządzanie produkcją i usługami, Teoria procesów produkcyjnych, Organizacja produkcji, Zarzadzanie jakością. Promotor ponad 50 prac inżynierskich i magisterskich.

Doświadczenie praktyczne:

  1. Współzałożyciel, kanclerz a następnie rektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie
  2. Prezes Zarządu Consulting i Training Institute sp. z o.o. od 1994 – nadal
  3. Wdrożenia w 2 firmach systemów jakości wg PN- 9001
  4. Koordynator ponad 30 projektów finansowanych z UE
  5. Panelista, moderator i członek kapituły na Forum Inwestycyjnym w Tarnowie
  6. Panelista i moderator na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent UEK w Krakowie na Wydziale Zarządzania o specjalności rachunkowość. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości na AGH w Krakowie, a także studia doktoranckie na Wydziale Finansów UEK w Krakowie oraz studia podyplomowe Rachunkowość finansowa UEK-ACCA.
Wpisany na listę maklerów papierów wartościowych w 1996 r. i na listę doradców inwestycyjnych w 2001 r., uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego uzyskał w 2015 r. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe. Pracownik takich instytucji rynku finansowego jak: domy maklerskie, bank, towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Obecnie usługi wspomagające usługi finansowe – wycena instrumentów finansowych, nieruchomości, wierzytelności.

Wiceprezes w firmie doradczej SJOS sp. z o.o. Wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki, doradzał w takich firmach, jak: Tauron, Boryszew, Zespół Elektrowni PAK, KGHM i wielu innych. Wraz ze swoim zespołem oferuje także outsourcing controllingu dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także szkolenia w zakresie kulturowej integracji.

Urodzona w Krakowie, trenerka umiejętności miękkich, rekruterka, nauczycielka z 14 letnim stażem. Ukończyła filologię angielską, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz praktyczną psychologię kierowania i negocjacji.
W przeszłości przez 7 lat realizowała się jako koordynatorka procesów szkoleniowych w średnich i dużych przedsiębiorstwach, autorka programów szkoleniowych oraz rekruterka.
Obecnie prowadzi szkolenia w języku angielskim oraz polskim współpracując z firmami szkoleniowymi oraz korporacjami.
Na Wsei prowadzi zajęcia z zakresu Human Resources na studiach licencjackich oraz magisterskich.
Koordynatorka edukacyjnych unijnych projektów międzynarodowych.
W czasie wolnym tworzy praktyczne produkty biurowe związane z filozofią ‚zero waste’ oraz szkicuje.

Główny księgowy, posiadający Certyfikat Ministra Finansów nr 68172/2014, wieloletni wykładowca i szkoleniowiec z zakresu przedmiotów ekonomicznych, przede wszystkim z tematyki rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, kadrowo – płacowej, ubezpieczeniowej i finansowej, a także z obsługi programów księgowych i kadrowo – płacowych. Właściciel biura rachunkowego.

Współpracownicy naukowo – dydaktyczni:

prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie (WSEI). Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Zakładu Zarządzania i Rachunkowości WSEI. Autor i współautor ponad 100 opracowań, w tym o charakterze książkowym, z dziedziny rachunkowości i finansów. Przewodniczący Rady Programowej PICM. Współpracuje z praktyką gospodarczą, w tym z międzynarodowymi grupami kapitałowymi. Prowadzi obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce, Komisji Nadzoru Finansowego, jak również zajęcia na studiach MBA (Master of Business Administration). Przewodniczył i zasiadał w radach nadzorczych spółek, w tym w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Posiada certyfikat dyplomowanego księgowego IFAC oraz jest audytorem II stopnia PIKW. Autor ekspertyz oraz recenzji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego m. in. na potrzeby podmiotów z „wielkiej czwórki”.

Socjolog i politolog, felietonista, bloger, komentator w mediach ogólnopolskich i regionalnych. Laureat Złotej Ryby, zwycięzca w konkursie na najlepszego polskiego felietonistę młodego pokolenia. Kierował Zakładem Socjologii Ekonomicznej w PWSZ w Jarosławiu. Prowadzący wykłady i szkolenia dla firm, m.in.: Alior Bank, Comarch, Oriflame. Współpracuje i realizuje projekty z Podkarpackim Parkiem Naukowo – Technologicznym Aeropolis.

Zainteresowania naukowe

Posiadam stopień magistra z Ekonomii Międzynarodowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2018 broniłem doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Interesuję się problematyką Zarządzania Zasobami Ludzkimi, różnicami kulturowymi w zarządzaniu oraz kapitałem ludzkim i rozwojem regionalnym.

Doświadczenie naukowo-dydaktyczne

Prowadzę następujące przedmioty: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Narzędzia Rekrutacji i Selekcji Pracowników, Controlling Personalny, Mikroekonomia oraz Makroekonomia.

Posiadam kilkanaście publikacji naukowych, najważniejsze są przedstawione poniżej:

2020 „ Analiza konwergencji / dywergencji i zróżnicowanie zmiennych makroekonomicznych w rozwoju Federacji Rosyjskiej, (Convergence/divergence analysis and differentiation in macroeconomic variables in the development of the Russian Federation)”, Oradea Journal of Business and Economics, Volume V, Special Issue, p. 55-68

2019 „Analiza procesów konwergencji i dywergencji regionów wschodnich Federacji Rosyjskiej, (Анализ процессов конвергенции и дивергенции восточных регионов Российской Федерации)”, Ekonomika i Upravlenie: Problemy, resheniya, 10 (90), Moskwa.

2017 „Analiza procesów konwergencji i dywergencji regionów Federacji Rosyjskiej, (Анализ процессов конвергенции и дивергенции регионов Российской Федерации)”, Ekonomika i Upravlenie: Problemy, resheniya, 8 (70), s. 39-44, Moskwa.

2015 „Zaufanie jako składnik kapitału społecznego a stymulanty i destymulanty, (Доверие как элемент социального капитала и факторы, стимулирующие и дестимулирующие его развитие)” Humanities and Social Sciences, 2015 HSS, vol. XX, 22 (4/2015), s. 125-134, Rzeszow.

2015 „Zróżnicowanie rozwoju gospodarczego regionów azjatyckich Federacji Rosyjskiej”, Humanities and Social Sciences 2015 HSS, vol. XX, 22 (1/2015), s. 55-77, Rzeszow.

2014 „Polityka antyalkoholowa w Federacji Rosyjskiej”, Zarządzanie Publiczne, 1(25)/2014, s. 39-49, Kraków.

2013 „Zróżnicowanie rozwoju gospodarczego regionów Federacji Rosyjskiej”, Studia Prawno-Ekonomiczne, Scientific publication, 2013/ LXXXVI, Łódź.

Ukończone kursy/szkolenia

2019 Kurs:„Zarządzanie Międzykulturowe (Intercultural Management)” Uniwersytet ESCP Europe, London, UK.

2019 Kurs pedagogiczny:„Nauczanie uniwersyteckie (University Teaching)” Uniwersytet Hong Kongu (The University of Hong Kong).

Doświadczenie praktyczne

Posiadam praktyczne kilkuletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych (kierownik firmy Handlowej oraz Dyrektor regionalny sieci sklepów). Posiadam pratyczne doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi (ponad 100 osób), Rekrutacji i Selekcji pracowników oraz w systemach oceny i motywowania pracowników.

Hobby

Podróże, sport, elektryka, astronomia.

Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie radca prawny (specjalność prawo pracy).

Jej zainteresowania dydaktyczne i badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych ekonomią. Od kilku lat zajmuje się również problematyką związaną z marketingiem relacji, co było przedmiotem jej rozprawy doktorskiej. Jest autorką wielu publikacji oraz projektów badawczych dotyczących wskazanej tematyki. Często dzieli się swoją wiedzą nie tylko na wykładach, ale również w ramach konferencji i seminariów. Podejmuję się również roli eksperta w różnych programach rządowych oraz unijnych, a także roli trenera. Prowadzi szkolenia m.in dla studentów i przedsiębiorców w zakresie szerokorozumianej przedsiębiorczości oraz rozwoju osobistego, które mają im pomóc w osiąganiu ponadprzeciętnych rezultatów. Laureatka nagród w różnych dziedzinach, m.in. za działalność naukowa i dydaktyczną. W swojej pracy łączy wiedzę oraz praktykę menedżerską, którą zdobywa prowadząc swój własny biznes. Wierzy, że nie da się być dobrym wykładowcą bez ciągłego rozwoju oraz autentycznej pasji. Dlatego z wielką determinacją i pragnieniem spełnienia oczekiwań studentów, pogłębia swoją wiedzę i stara się inspirować swoich słuchaczy do poszukiwania wartości, które niosą ze sobą wykładane przez nią przedmioty.

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie obroniłam doktorat uzyskując tytuł dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii.

Ukończyłam szkolenia z zakresu neuropsychologii, psychologii biznesu, psychoterapii. Jako psycholog pracowałam w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Pawła II na oddziale Neuroinfekcji oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 5 w Krakowie. Współpracowałam z Krakowską Akademią im. F. Modrzewskiego oraz Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego jako wykładowca. Uczestniczyłam w licznych konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych.

Doktor nauk ekonomicznych, promowany na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, autor i współautor ponad 60 publikacji ogłoszonych drukiem. Pracownik Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rybnika, gdzie odpowiada za zagadnienia związane ze zrównoważoną mobilnością. Wcześniej pracował m.in. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Urzędzie Transportu Kolejowego oraz w Przewozach Regionalnych. Jako niezależny konsultant współpracował z Bankiem Światowym, Najwyższą Izbą Kontroli oraz Biurem Analiz Sejmowych, realizował także liczne zlecenia doradcze dla podmiotów rynku transportu publicznego oraz instytucji publicznych.

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzania. Autor książek popularnonaukowych z marketingu. Posiada wieloletnie doświadczenie w marketingu i sprzedaży. Współpracowała z firmami w zakresie opracowywania i wdrażania strategii marketingowych. Dla klientów prowadzi kampanie w mediach społecznościowych.

Psycholog społeczny, adiunkt w Instytutu Psychologii Stosowanej UJ. Specjalizuje się w psychologii społecznej i psychologii zachowań konsumenckich. Prowadzi badania naukowe dotyczące spostrzegania społecznego, motywacji i decyzji konsumenckich, wpływu społecznego, a także badania z pogranicza psychologii i prawa (dotyczące naruszenia znaków towarowych i nieuczciwych praktyk marketingowych). Autorka i współautorka artykułów z obszaru psychologii społecznej i konsumenckiej oraz książki “Psychologia konsumenta”.
Od kilkunastu lat prowadzi badania rynku, od kilku lat ekspert w sprawach sądowych z obszaru prawa własności przemysłowej. Ukończyła studia podyplomowe Prawo Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Wydziale Finansów i Prawa. Ukończyła Studia Podyplomowe – Rachunkowość i Finanse oraz Rachunkowość i Sprawozdawczość wg MSR/MSSF na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Posiada uprawnienia do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz do zasiadania w Radach Nadzorczych Jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa. Autorka publikacji naukowych z dziedziny predykcji upadłości, oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości budżetowej. Uczestniczka konferencji naukowych i seminariów. Długoletni praktyk w działach finansowych spółek kapitałowych i jednostek budżetowych.

Doktor nauk prawnych (2010), na stałe związana z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego specjalizuje się w prawie rzymskim oraz we współczesnym prawie cywilnym i gospodarczym; ukończyła Studia podyplomowe Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ (2012).

Jest autorką licznych publikacji (artykułów oraz rozdziałów w monografiach) z zakresu prawa gospodarczego, w tym współautorką „Kodeksowych umów handlowych” pod red. A. Kidyby (wyd. I 2016, wyd. II 2018). Od 2009 r. współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, prowadząc specjalistyczne szkolenia z zakresu prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego.

Absolwentka psychologii stosowanej (2011) i kulturoznawstwa międzynarodowego (2008) Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorat obroniła na macierzystej uczelni (2019). Obecnie asystent naukowo-dydaktyczny w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ. Od 2011 r. członek zespołu badawczego Ośrodka Neurobiologii Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ. Jej zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia z obszaru psychologii i neuronauki poznawczej, chronopsychologii oraz neuronauki konsumenckiej.

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Adiunkt w Katedrze Bankowości UEK, wykładowca WSEI oraz UJ. Autor ponad 60 publikacji naukowych i dydaktycznych z obszaru bankowości komercyjnej i centralnej, sieci bezpieczeństwa finansowego, ochrony konsumenta usług finansowych. Członek Rady Programowej dla programu Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E. Jego praca doktorska zdobyła I miejsce w Konkursie o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego, II miejsce w Konkursie BFG na najlepsze prace doktorskie, I miejsce w Konkursie Krajowej Rady Spółdzielczej na najlepsze prace doktorskie oraz II miejsce w organizowanym przez GUS Konkursie na najlepszą pracę doktorską z zakresu statystyki.

Pracownik naukowo-dydaktyczny (adiunkt). Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o zarządzaniu uzyskał w roku 2015 na podstawie dysertacji doktorskiej opracowanej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, pt. “Czynniki wpływające na opracowanie strategii przedsiębiorstw hotelarskich”. Uczestnik międzynarodowych i krajowych projektów badawczych z zakresu tematyki zarządzania, ekonomii, turystyki i kultury. Zainteresowania badawcze: zarządzanie, przedsiębiorczość i innowacyjność w turystyce, sektor przemysłów kultury i kreatywnych. Współpracuje z Katedrą Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej UP im. KEN w Krakowie, Urzędem Statystycznym w Krakowie oraz Instytutem Turystyki Sp. zo.o. w Krakowie.

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego i Krakowskiej Szkoły Wyższej, magister prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor i współautor licznych artykułów i publikacji naukowych. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie rachunkowości.

Polski socjolog, polityk i działacz społeczny, adiunkt w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jego głównymi obszarami specjalizacji naukowej są: historia myśli społecznej oraz socjologia polityki i socjologia rodziny. W 2011 roku, w dorocznym rankinguwykładowców przeprowadzonym przez magazyn “Dlaczego” i portal”ocen.pl”, został ogłoszony piątym najlepszym wykładowcą w Polsce i pierwszym w Krakowie. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książek: “Wolni z wolnymi, równi z równymi. Polska i Polacy o niepodległości wschodnich sąsiadów Rzeczypospolitej” (Wydawnictwo Arcana,Kraków 2002); “Nazwisko: tożsamość i więzi rodzinne. Interdyscyplinarne konteksty socjologii rodziny” (Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2008) oraz “Nazwisko jako fundament tożsamości poza Ojczyzną. Gruzińska gałąź Poniatowskich” (Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2016).

Starszy wykładowca w Katedrze Analiz Strategicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor około 50 publikacji (w tym 4 książkowe) z zakresu zarzadzania. Wykładowca w Krakowskiej Szkole Biznesu (Studia MBA i Studia Podyplomowe) oraz Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej (Studia Podyplomowe). Ekspert w Krakowskim Parku Technologicznym w ramach projektu: Perspektywa technologiczna Kraków-Małopolska 2020, oraz ekspert i współautor raportu pt. Technologiczne Mapy Drogowe jako narzędzie implementacji strategii rozwoju kluczowych technologii. Autor programu szkoleń z kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem dla podmiotów systemu wymiaru sprawiedliwości: Wdrożenie pilotażu dobrego zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości w ramach Projektu „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Autor programu szkolenia pt. Doskonalenie kompetencji kierowniczych oraz wykładowca w ramach Projektu „Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie)” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości1.

ZAKRES TEMATYCZNY PRAC

Zarządzanie strategiczne; Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim; Przywództwo jako funkcja zarządzania kapitałem ludzkim; Audyt strategiczny; Controlling zarządczy; Projektowanie strategii przedsiębiorstwa; Metody implementacji strategii przedsiębiorstwa; System zarządzanie projektami, Kreowanie wizerunku i reputacji firmy; Instrumenty działalności promocyjnej

Doświadczenie związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi/firmą oraz nadzorem właścicielskim, w tym podmiotu notowanego na WGPW. Uczestnictwo w pracach licznych komisji i zespołów, zarówno wydziałowych, jak i uczelnianych. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć w formie wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów, na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych w ramach Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz jego obszarów i narzędzi. Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Promotor i recenzent prac licencjackich i magisterskich. Hobby: lotnictwo oraz myślistwo.

Doktor nauk o ziemi, wykładowca akademicki / zarządzanie środowiskiem, Smart City / Smart Villages, kształtowanie środowiska, waloryzacja środowiska. Burmistrz Sanoka trzech kadencji / 2002-2014 /, wiceprezes ZG LOP 1998-2008, wiceprzewodniczący Narodowej Rady Ekologicznej /2007-2013 /, Członek Green Mayors Association, Alumni Polska oraz PKOL. Prezes Izby Gospodarczej „RH plus” w Krakowie. Promotor strategii Smart City / Smart Villages. Autor artykułów i publikacji z zakresu waloryzacji środowiska, samorządu i turystyki.

Współwłaściciel agencji Brave New specjalizującej się w tworzeniu stron, sklepów internetowych i aplikacji oraz właściciel marki KodujMata – mat edukacyjnych dla szkół podstawowych i przedszkoli. Edukację wyższą zdobywał w Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Poznaniu, na Uniwersytecie Ekonomicznym. Przez wiele lat prowadził szkolenia z zakresu wystąpień publicznych, komunikacji i sprzedaży. Autor książki Wystąpienia Publiczne dla nieśmiałych oraz bloga Ja mówię TO. Maratończyk, ultramaratończyk, zdobywca Korony Maratonów Polskich. Przez 6 miesięcy pracował zdalnie podróżując po Tajlandii, Wietnamie, Laosie i Kambodży. Kibic Cracovii, Stali Mielec i Barcelony. Fan kuchni azjatyckiej i włoskiej.

Trener i konsultant z zakresu PR, promocji i marketingu. Pedagog, ekonomistka, aktorka. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami edukacyjnymi, społecznymi i kulturalnymi w szkolnictwie wyższym, w organizacjach pozarządowych, we współpracy z biznesem. Inicjatorka i organizatorka kampanii społecznych, eventów, szkoleń. Wielokierunkowe wykształcenie: absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim, marketingu, zarządzania i public relations na Uniwersytecie Ekonomicznym. Związana z ośrodkami nauki, edukacji i kultury. Uważny słuchacz i obserwator życia społecznego.

Specjalista praktyk, magister zarządzania i marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Osoba zawodowo związana z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie rozrachunków z ZUS.

Specjalista w dziedzinie symulacji procesów produkcyjnych i logistycznych. Trener modelowania symulacyjnego z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim Simulation Software.
Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Prywatnie pasjonat fotografii, muzyki dawnej i sportów biegowych.

Posiada certyfikaty: The Certification for Business Process Simulation Modeler oraz The Certification for Process Flow Consultant.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zajmował się doradztwem klienta w zakresie: prawa bankowo- gospodarczego, produktów kredytowych dla osób fizycznych oraz doradztwem firmowym i indywidualnym w zakresie produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych. Obecnie Dyrektor oddziału w Santander Bank Polska.

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autorka pracy magisterskiej nagrodzonej przez Ministra Spraw Zagranicznych, Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Była stażystką w Departamencie Ekonomicznym UE Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, pracowała również jako asystent ds. marketingu i konsultant ds. PR w dwóch firmach. Na WSEI prowadzi zajęcia z “Podstaw ekonomii”.

Naczelnik Wydziału Podatków Dochodowych i Majątkowych w IS w Krakowie. Wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w zakresie prawa podatkowego.

Magister finansów i rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego, magister edukacji filozoficznej i wiedzy o społeczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego. Wykładowca SKwP Oddział w Krakowie w zakresie etyki w rachunkowości i biznesie.

Rodowita krakowianka, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na wydziale Ekonomii o specjalizacji Strategie rozwoju biznesu.
Obecnie doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
W swojej pracy badawczej skupia się na analizie strategicznej przedsiębiorstw, sukcesji firm rodzinnych.
Prywatnie związana,od zawsze, z firmą rodzinną zajmującą się produkcją i sprzedażą kwiatów ciętych – róż.
Na Wsei prowadzi zajęcia z zakresu Podstaw zarządzania czy Przedsiębiorczości.

Kierownik Biura Karier Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, absolwent ekonomii oraz doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. Organizuje i prowadzi szkolenia dla studentów i absolwentów, odpowiada za współpracę uczelni z biznesem. Pracował w dziale marketingu, zajmował się kampaniami rekrutacyjnymi uczelni wyższej (5 lat doświadczenia), prowadzi zajęcia ze studentami (m.in. autoprezentacja, komunikacja), jest w trakcie intensywnej nauki programowania. W wolnych chwilach jeździ na rowerze i zwiedza świat. Mieszka w Krakowie.

Absolwent magisterskich studiów na kierunku ekonomia i studiów doktoranckich z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Wieloletnie doświadczenie zawodowe z obszaru księgowości, finansów i kontrolingu.
Miłośnik literatury, pasjonat polityki i ekonomii wartości.

Wiedzę z zakresu informatyki, ekonometrii i e-biznesu zdobyła na studiach w Krakowie i Warszawie. Doświadczenie nabyła pracując w agencjach marketingowych. Na co dzień pracuje w agencji jako kierownik zespołu specjalistów. W co dziennej pracy ma styczność z analityką internetową i reklamą w Google Ads. Prowadzi również regularnie szkolenia z tego zakresu. Prywatnie uwielbia koty, górskie wycieczki i pomagać innym.

Account Manager, UX/UI Designer

Jest autorem licznych analiz oraz audytów, których celem było poprawienie funkcjonalności badanych stron i serwisów. Przygotowywane przez niego makiety funkcjonalne wpływają na znaczący wzrost efektywności witryn internetowych. Uwielbia analizować i identyfikować zależności zachodzące w sieci pomiędzy konsumentem a marką.

Prowadził zajęcia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Brał udział w wielu projektach m.in. dla Black Red White, Santander Consumer Bank, 2KC, Grupa PSB, Tauron, ZUS, Wolters Kluwer, Cobi, Komandor.

Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na kierunku Zarządzanie, specjalność: Zarządzanie firmą. Jeszcze podczas studiów związany z radiem i bankowością, później już wyłącznie z marketingiem. W kolejnych agencjach interaktywnych i marketingowych pracował jako Content Manager, Specjalista ds. Social Media oraz Creative Copywriter, co pozwoliło mu uzyskać szeroką wiedzę i doświadczenie w digital marketingu. Autor i współautor koncepcji kreatywnych i strategii komunikacji zarówno dla mniejszych marek, jak i dużych, rozpoznawalnych brandów. Twórca licznych haseł reklamowych, namingów i branżowych tekstów eksperckich. Pasjonat sportu, geografii i pisarstwa.

Specjalista praktyk, magister finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, uzyskał najlepszą lokatę spośród studentów studiów magisterskich w roku akademickim 2017/2018,  laureat licznych konkursów z zakresu rachunkowości oraz rewizji finansowej, m.in. Audit OdyssEY, Letnich Igrzysk z Rachunkowości, Karierosfery. Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując jako manager ds. księgowych, jest również aplikantem w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Aktywny działacz Stowarzyszeni Księgowy w Polsce w Krakowie, w tym: członek Zarządu Oddziału Kraków SKwP, przewodniczący Zespołu Ekspertów i Konsultantów oraz członek Komisji ds. Nowoczesnych Środków Komunikacji. Wykładowca w Oddziale Okręgowym SKwP w Krakowie w zakresie rachunkowości.

Prezes Zarządu agencji e-marketingowej Ideo Force Sp. z o.o. posiadającej na koncie ponad 1000 zrealizowanych projektów e-marketingowych. Łączy pracę zawodową stricte związaną z e-marketingiem i e-commerce z pasją dzielenia się wiedzą. Jest wykładowcą Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, Akademii Leona Koźmińskiego, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, a dodatkowo udziela wykładów gościnnych – m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Angażuje się w rozwój startupów – był mentorem w Startup Weekend, SAMSUNG INKUBATOR, Rzeszów Startup Akcelerator. Był członkiem komitetu oceniającego w akceleratorze “IDEA Global”. Jest autorem wielu książek, artykułów oraz publikacji, w tym między innymi: „E-marketing. Planowanie, narzędzia, praktyka”, „Content marketing – współczesny poradnik po marketingu treści”, „E-marketing – kompendium dla menadżerów”, „Leksykon pozycjonowania”.

Skip to content