Zarządzenie Dziekana ws. wyboru modułu i ścieżki kształcenia | WSEI Kraków
Checklist marked red with a red pen

Zarządzenie Dziekana ws. wyboru modułu i ścieżki kształcenia

Zarządzenie Dziekana nr  16/2019 z dnia 15 grudnia 2019 r.

w sprawie wyboru modułu i ścieżki kształcenia

 W związku ze zmianą koncepcji kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie i wprowadzeniem od roku akademickiego 2019/2020 modułów oraz ścieżek kształcenia w miejsce dotychczasowych specjalności zarządzam co następuje:

  • 1
  1. Studenci pierwszego roku studiów na kierunku Zarządzanie wybierają dwa z ośmiu proponowanych przez uczelnię modułów kształcenia. Pierwszego wyboru studenci dokonują w semestrze drugim, a druga decyzja przypada na semestr czwarty. W semestrze czwartym studenci kierunku Zarządzanie mogą zamiast kierunkowych modułów wybrać moduły proponowane dla innych kierunków studiów, lub przedmioty do wyboru.

 

  1. Studenci pierwszego roku studiów na kierunku Finanse i rachunkowość wybierają w drugim semestrze jeden z trzech proponowanych przez uczelnię modułów kształcenia z grupy A, a w semestrze czwartym moduły z grupy B, lub moduły proponowane dla innych kierunków studiów, bądź przedmioty do wyboru.

 

  1. Studenci pierwszego roku studiów na kierunku Informatyka i ekonometria w drugim semestrze mogą wybrać jedną z czterech rekomendowanych przez uczelnię ścieżek kształcenia. W zależności od wybranej ścieżki do realizacji będą dwa lub trzy, tworzące tę ścieżkę, moduły kształcenia. Uczelnia gwarantuje bezkolizyjną realizację przedmiotów w ramach rekomendowanej ścieżki kształcenia. Dodatkowe moduły lub pojedyncze przedmioty z kierunku Informatyka i ekonometria, lub z innych kierunków studiów, studenci mogą realizować w ramach przedmiotów do wyboru*.

 

  1. Studenci pierwszego roku studiów na kierunku Informatyka i ekonometria, którzy nie zdecydują się na wybranie rekomendowanej przez uczelnię ścieżki kształcenia, w drugim semestrze wybierają moduły i poszczególne przedmioty, samodzielnie tworząc indywidualną ścieżkę kształcenia. W tym przypadku uczelnia nie gwarantuje bezkolizyjności zajęć – student sam będzie musiał dobrać zajęcia tak, aby ich terminy nie kolidowały ze sobą.

 

  1. Student kierunku Informatyka i ekonometria musi w trakcie studiów zrealizować w całości co najmniej jeden moduł kluczowy (lista modułów kluczowych znajduje się w załączniku nr 1).

 

  1. Student kierunku Informatyka i ekonometria, który nie zdecydował się na wybranie rekomendowanej przez uczelnię ścieżki kształcenia jest zobowiązany do wybrania w kolejnych semestrach studiów (od semestru 3 do semestru 6) modułów i/lub przedmiotów do wyboru zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w tabeli zaprezentowanej z załączniku nr 2. Student musi osiągnąć w każdym semestrze co najmniej tyle punktów ECTS ile zawierają kolumny tabeli nr 2.

 

  1. Studenci kierunku Informatyka i ekonometria są zobowiązani do realizacji przedmiotów projektowych P1–P3 w ostatnich trzech semestrach. W przypadku, gdy student wybierze rekomendowaną ścieżkę kształcenia (pkt 3), przedmioty P1–P3 realizuje w ramach tej ścieżki. W przypadku, gdy student zdecyduje samodzielnie kształtować swoją ścieżkę (pkt 4), tematyka przedmiotów P1–P3 musi być związana ze zrealizowanym kluczowym modułem kształcenia (zob. załącznik nr 1). Jeśli student zrealizuje dwa moduły kluczowe, tematyka przedmiotów P1–P3 może być związana z dowolnym z nich.
  • 2

Warunkiem uruchomienia modułu/ścieżki kształcenia jest minimalna liczba 20 studentów, którzy dokonali wyboru danej ścieżki/modułu. Dodatkowo Dziekan może podjąć decyzję o uruchomieniu modułu/ścieżki pomimo mniejszej liczby zapisanych studentów.

  • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dziekan

dr inż. Zbigniew Handzel

* Przedmioty do wyboru wybierane są na początku danego semestru.

 

Załącznik 1 do Zarządzenia Dziekana nr  16/2019 z dnia 15 grudnia 2019 r.

w sprawie wyboru modułu i ścieżki kształcenia

 

Studenci 1 roku studiów na kierunku Informatyka i Ekonometria, którzy zdecydowali się na stworzenie indywidualnej ścieżkę kształcenia poprzez samodzielne wybranie modułów kształcenia zobowiązani są do realizacji przedmiotów P1, P2 i P3 z takiej ścieżki kształcenia, dla której wybrany został przez nich jeden z 9 kluczowych modułów kształcenia. W tabeli 1. wskazane zostało powiązanie wybranych przez studentów modułów kształcenia ze ścieżką realizacji przedmiotów P1, P2 i P3.

 

Tabela 1. Powiązanie kluczowego modułu kształcenia z ze ścieżką realizacji przedmiotów P1, P2 i P3

Nazwa kluczowego modułu Przedmioty P1, P2 i P3 ze ścieżki:
Front End Development Programowanie
Back End Development Programowanie
Projektowanie gier komputerowych Projektowanie i produkcja gier komputerowych
Grafika i animacja w grach komputerowych Projektowanie i produkcja gier komputerowych
Interaktywne multimedia Projektowanie i produkcja gier komputerowych
Administracja Windows Server Sieci komputerowe
Zarządzanie sieciami Cisco Sieci komputerowe
Budowa i administracja baz danych w środowisku MS SQL Server Systemy bazodanowe
Projektowanie baz danych Systemy bazodanowe

 

Załącznik 2 do Zarządzenia Dziekana nr 16/2019 z dnia 15 grudnia 2019 r.

w sprawie wyboru modułu i ścieżki kształcenia

 

Tabela 2. Liczba punktów ECTS z programu ogólnego wymagana do zaliczenia semestrów studiów

Semestr studiów Liczba punktów ECTS modułów i/lub przedmiotów do wyboru Liczba punktów ECTS wymagana do zaliczenia semestru
Semestr 3 19 31
Semestr 4 15 30
Semestr 5 17 28
Semestr 6 18 26

Skip to content