Zarządzenie Dziekana ws. zmienionej procedury składania prac inżynierskich (IiE) | WSEI Kraków

Zarządzenie Dziekana ws. zmienionej procedury składania prac inżynierskich (IiE)

Zarządzenie Dziekana nr  9/2020 z dnia 25 marca 2020r. w sprawie zmienionej procedury składania prac inżynierskich na kierunku Informatyka i Ekonometria w okresie ograniczonego kontaktu bezpośredniego studentów – aktualizacja Zarządzenia Dziekana nr 7/2020

 

W związku z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przedłużeniu terminu ograniczenia funkcjonowania uczelni do dnia 11 kwietnia 2020 r. ze względu na walkę z epidemią koronawirusa, zarządzam co następuje:

- w okresie ograniczonego kontaktu bezpośredniego studentów z dziekanatem i przejściu na zdalną obsługę studentów przez WSEI, prace inżynierskie wraz z wymaganą w regulaminie dokumentacją, powinny być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej w domenie wsei.edu.pl (uczelnianej skrzynki pocztowej studentów WSEI), po wcześniejszym zatwierdzeniu pracy przez promotora (promotor powinien zatwierdzić przyjęcie pracy do obrony również za pomocą poczty elektronicznej (wykorzystując służbową skrzynkę pocztową WSEI). Wraz z pracą należy przesłać skany lub zdjęcia wydrukowanych i podpisanych oświadczeń. Pracę w wersji papierowej należy dostarczyć do dziekanatu dopiero po powrocie studentów na uczelnię (przed egzaminem dyplomowym)

- po zakończeniu wspomnianego powyżej okresu ograniczonego kontaktu bezpośredniego, składanie prac dyplomowych będzie się odbywało zgodnie z dotychczasowymi procedurami

- przypominam jednocześnie, iż terminy egzaminów dyplomowych (obron prac inżynierskich) na kierunku Informatyka i Ekonometria zostaną wyznaczone po zakończeniu ograniczonego funkcjonowania uczelni

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dziekan

dr inż. Zbigniew Handzel