Zarządzenie Rektora ws. egzaminów dyplomowych | WSEI Kraków
rekrutacja wsei

Zarządzenie Rektora ws. egzaminów dyplomowych

 Zarządzenie  nr  1/V/2020

z dnia 5 maja 2020 roku

Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie

w sprawie trybu i zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie w warunkach pandemii Covid 19

 

Działając na podstawie:

 1. Art 65 ust. 4 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r
 2. 19 ust. 2 pkt 1 Statutu uczelni
 3. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (§1   3) z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 511, 528 i 643 z poź.zm.)  oraz zaleceń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

zarządzam, co następuje:

§1

 1. Egzaminy dyplomowe będą prowadzone w trybie komunikacji za pośrednictwem łączy internetowych z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi informatycznych (dalej zwane “online”).
 2. Egzamin przeprowadza Komisja w składzie:
 • Dziekan lub wyznaczony przez niego nauczyciel akademicki – jako przewodniczący
 • Promotor pracy dyplomowej
 • Recenzent pracy dyplomowej a w przypadku jego nieobecności inna osoba wyznaczona przez dziekana
 • W skład Komisji może być powołany (z głosem doradczym) opiekun pracy dyplomowej lub przedstawiciel firmy, który współpracował z dyplomantem podczas wykonywania pracy.

§2

Egzamin dyplomowy w trybie online musi spełniać łącznie następujące warunki:

 1. Egzamin musi być rejestrowany (obraz i dźwięk).
 2. Przed przystąpieniem do egzaminu, student przesyła do dziekanatu oświadczenie (wg załączonego wzoru ) podpisane profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.
 3. Podczas egzaminu dyplomowego student jest dla Komisji wyraźnie widoczny i słyszalny.
 4. Podczas egzaminu student utrzymuje kontakt wzrokowy z kamerą.
 5. Połączenie internetowe musi być nieprzerwane podczas przebiegu egzaminu. W przypadku przerwania połączenia, egzamin przeprowadza się od nowa.

§3

Przebieg egzaminu dyplomowego online obejmuje następujące etapy:

 1. Sprawdzenie połączenia audio i wideo ze studentem przez przewodniczącego Komisji lub osobę przez niego wyznaczoną
 2. Sprawdzenie tożsamości studenta przez promotora pracy dyplomowej.
 3. Odczytanie przez studenta treści załączonego oświadczenia i potwierdzenie jego prawdziwości.
 4. Prezentacja celów i tez pracy dyplomowej przez dyplomanta. Czas do 5 minut.
 5. Komisja egzaminacyjna zadaje dyplomantowi 3 pytania powiązane merytorycznie z częścią teoretyczną oraz empiryczną lub praktyczną pracy dyplomowej.
 6. Dyplomant otrzymuje 3 minuty czasu na przygotowanie się do odpowiedzi na wszystkie pytania. Student w tym czasie może robić sobie notatki.
 7. Odpowiedź dyplomanta na zadane pytania
 8. Narada Komisji ws oceny egzaminu dyplomowego. Ta część nie jest rejestrowana.
 9. Ogłoszenie wyników egzaminu dyplomowego przez przewodniczącego Komisji

§4

Po zakończeniu egzaminu dyplomowego, członkowie Komisji zatwierdzają protokół egzaminu dyplomowego w systemie informatycznym Uczelni oraz podpisują osobiście wydrukowany protokół w trakcie najbliższej obecności na Uczelni. Warunkiem  podpisu protokołu przez Przewodniczącego Komisji jest stwierdzenie otrzymania od dyplomanta oświadczenia o którym mowa w zarządzeniu.

§5

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Dziekanowi Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6.05. 2020 roku i obowiązuje do odwołania.

 

Rektor

dr Stanisław Kowalski

Skip to content