Informacje dla posiadaczy zagranicznego świadectwa | WSEI Kraków

Informacje dla posiadaczy zagranicznego świadectwa

Informacje dla osób posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane poza granicami polski

Jeśli jesteś posiadaczem świadectwa maturalnego wydanego poza granicami Polski pamiętaj:

• świadectwo to musi być opatrzone apostille lub zalegalizowane, by móc być używane w obrocie urzędowym w Polsce *

*Dyplomy matury międzynarodowej (IB) oraz świadectwa matury europejskiej (EB) są zwolnione z obowiązku uzyskania apostille/legalizacji.

Apostille jest poświadczeniem dokumentu urzędowego, czyli np. świadectwa dojrzałości, sporządzanym w kraju, który dany dokument wydał. Dokumenty opatrzone apostille mogą być legalnie używane w innym kraju z pominięciem dodatkowych procedur legalizacyjnych. Apostille jest poświadczeniem wydawanym i uznawanym w krajach będących stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych.

Apostille wydawana jest na wniosek posiadacza dokumentu.

Lista państw będących stroną konwencji haskiej oraz organy wydające apostille, które funkcjonują w obrębie każdego z nich, znajdziecie pod linkiem:

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41

Jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille (kraj wydający dokument nie jest stroną konwencji haskiej), konieczne jest stwierdzenie autentyczności dokumentu, tj. jego legalizacja. Legalizacji dokumentu dokonuje zazwyczaj polski konsul w kraju, w którym wydano dokument. Aby uzyskać informacje dotyczące legalizacji, najlepiej udać się do polskiego konsulatu i zapytać o procedurę jego legalizacji.

Świadectwo musi być uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości / uprawniać do podjęcia studiów w Polsce

Świadectwa maturalne są uznawane za równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości na mocy umów międzynarodowych. Szczegółowe informacje na temat zawartych przez Polskę umów międzynarodowych znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/akty-prawne.html

Istnieją również tzw. umowy do celów akademickich, umożliwiające kontynuację kształcenia w drugim państwie bez stwierdzania równoważności zagranicznego świadectwa z polskim. W takim wypadku stwierdzenie równoważności następuje tylko na drodze nostryfikacji (patrz niżej).

W przypadku braku umów międzynarodowych i umów do celów akademickich świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą musi być poddane postępowaniu nostryfikacyjnemu**.

** Za równoważne świadectwu polskiemu bez obowiązku przeprowadzania 
nostryfikacji uznaje się dyplomy matury międzynarodowej (IB) oraz 
świadectwa matury europejskiej (EB).

Nostryfikacji świadectw dokonuje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, a w przypadku braku takiego miejsca – kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba ubiegająca się o nostryfikację zamierza złożyć świadectwo uzyskane za granicą.

zob. informacje na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie:

Zagraniczne świadectwo dojrzałości musi być poddane tłumaczeniu przysięgłemu.

polski