WSEI w Krakowie - Uczelnia dostępna - WSEI Kraków

WSEI w Krakowie - Uczelnia dostępna

Projekt „WSEI w Krakowie – uczelnia dostępna” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, Oś priorytetowa nr 3 „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych”. Numer projektu: POWR.03.05.00-00-A012/20.

Okres realizacji

od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Wartość projektu

974 712,50 PLN

Dofinansowanie w kwocie:  945 291,13 PLN

a) ze środków europejskich w kwocie: 821 487,69 PLN
b) ze środków dotacji celowej w kwocie: 123 803,44 PLN

Wkład własny

29 421,37 PLN

(Wkład własny będzie ponoszony w ramach kosztów pośrednich)

Cel i zakres projektu

Opracowanie kompleksowego programu działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia dla studentów niepełnosprawnych w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie w okresie. 01.01.2021 – 31.12.2022

Cel będzie realizowany poprzez:

wsparcie zmian organizacyjnych na uczelni,
wdrożenie racjonalnych dostosowań procesu dydaktycznego,
wprowadzenie do strategii uczelni polityki zarządzania niepełnosprawnością
podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności.

Zadania:

Realizacja wsparcia w obszarze ARCHITEKTURA
Realizacja wsparcia w obszarze STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Realizacja wsparcia w obszarze TECHNOLOGIE WSPIERAJĄCE
Realizacja wsparcia w obszarze SZKOLENIA PODNOSZĄCE ŚWIADOMOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.

Zakres przedmiotowego projektu przewiduje:

wsparcie zmian organizacyjnych i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry WSEI z zakresu niepełnosprawności
realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym,
wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami
działania z zakresu dostępności architektonicznej – budowa i instalacja windy

Projekt przyczyni się do osiągnięcia właściwego celu szczegółowego PO WER “Poprawa dostępności szkolnictwa wyższego” poprzez:

objęcie wsparciem w zakresie edukacji włączającej kadry Uczelni,
organizację wsparcia niwelującego zidentyfikowane bariery dostępności,
sfinansowanie kosztów racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami,
dostosowanie obiektów Wnioskodawcy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Celem działań realizowanych w projekcie jest doprowadzenie do osiągnięcia modelu uczelni dostępnej w ŚCIEŻCE MINI.

Biuro projektu

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

ul. Św. Filipa 17, 31-150 Kraków, Polska,
Budynek administracyjny, parter

Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami
dr Katarzyna Kowalska-Jarnot
kkowalska@wsei.edu.pl
+48 507 142 991

Skip to content