Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych | WSEI Kraków

Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych ma za zadanie koordynować i wykonywać działania mające na celu stworzenie warunków do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych we wszystkich obszarach życia akademickiego. Do zakresu działania Biura Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych należy:

  • podejmowanie działań zmierzających do likwidacji barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym udział w życiu społeczności akademickiej
  • podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia pomocy technicznej lub usług specjalistycznych, podnoszących niezależność studentów niepełnosprawnych lub przewlekle chorych
  • podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia dostępu do zajęć dydaktycznych studentom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, którzy nie są w stanie standardowo realizować programu studiów
  • udzielanie pomocy pracownikom prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których biorą udział studenci niepełnosprawni
  • opiniowanie wniosków kierowanych do organów Uczelni dot. osób niepełnosprawnych

Z usług Biura może skorzystać każda osoba, która ze względu na niepełnosprawność lub stan swojego zdrowia ma trudności ze studiowaniem w trybie standardowym. Osobami uprawnionymi do korzystania z Biura Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych są:

  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby przewlekle chore lub niezdolne do pełnego uczestnictwa w zajęciach w trybie standardowym, ale nieposiadające orzeczonego stopnia niesprawności
  • osoby, których niezdolność do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności z powodu wypadku, gdzie charakter tej niezdolności jest czasowy

Wszelkie informacje przekazywane przez studentów pracownikom Biura są objęte zasadą poufności. Do korzystania z wsparcia Biura zapraszamy także pracowników dydaktycznych mających w swoich grupach studentów niepełnosprawnych.

Kontakt: dr Katarzyna Kowalska-Jarnot – Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
Email: kkowalska@wsei.edu.pl
Dyżur: środa 11:00 – 12:00 (budynek administracyjny)

Skip to content