Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych | WSEI Kraków

Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych ma za zadanie koordynować i wykonywać działania mające na celu stworzenie warunków do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych we wszystkich obszarach życia akademickiego. Do zakresu działania Biura Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych należy:

 • kontakt ze studentami niepełnosprawnymi (dyżury stacjonarne i online, kontakt mailowy)
 • prowadzenie bazy osób niepełnosprawnych i potrzebujących
 • identyfikacja i analiza potrzeb osób niepełnosprawnych
 • podejmowanie działań zmierzających do likwidacji barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym udział w życiu społeczności akademickiej
 • podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia pomocy technicznej lub usług specjalistycznych, podnoszących niezależność studentów niepełnosprawnych lub przewlekle chorych
 • podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia dostępu do zajęć dydaktycznych studentom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, którzy nie są w stanie standardowo realizować programu studiów
 • udzielanie pomocy pracownikom prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których biorą udział studenci niepełnosprawni
 • opiniowanie wniosków kierowanych do organów Uczelni dot. osób niepełnosprawnych

Z usług Biura może skorzystać każda osoba, która ze względu na niepełnosprawność lub stan swojego zdrowia ma trudności ze studiowaniem w trybie standardowym. Osobami uprawnionymi do korzystania z Biura Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych są:

 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby przewlekle chore lub niezdolne do pełnego uczestnictwa w zajęciach w trybie standardowym, ale nieposiadające orzeczonego stopnia niesprawności
 • osoby, których niezdolność do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności z powodu wypadku, gdzie charakter tej niezdolności jest czasowy

Wszelkie informacje przekazywane przez studentów pracownikom Biura są objęte zasadą poufności. Do korzystania z wsparcia Biura zapraszamy także pracowników dydaktycznych mających w swoich grupach studentów niepełnosprawnych.

Kontakt: dr Katarzyna Kowalska-Jarnot – Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
Email: kkowalska@wsei.edu.pl
Dyżur online:

 • dla studentów stacjonarnych: wtorek:  8:30 – 15:30 (na platformie MS Teams lub mejlowo)
 • dla studentów niestacjonarnych: piątek: 16:00 – 19:00 (na platformie MS Teams lub mejlowo)

Skip to content