Centrum e-learningu - WSEI Kraków

Centrum e-learningu

E-learning

E-nauczanie (e-learning) – ogólne określenie kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość opartych na zastosowaniu technologii komputerowych, w tym internetu – stanowi istotną część realizacji studiów w WSEI w Krakowie.

Platforma e-learningowa WSEI, czyli wirtualne środowisko nauczania, ma wiele funkcjonalności umożliwiających prowadzenie e-zajęć. Do najważniejszych z nich należą: gromadzenie i udostępnianie materiałów edukacyjnych (tekstowych i multimedialnych) – synchronicznie i asynchronicznie, personalizowanie dostępu studentów do zasobów i narzędzi platformy, komunikacja nauczyciela ze studentami oraz pomiędzy studentami, zapewnienie warunków i narzędzi do pracy zespołowej, monitorowanie i ocenianie pracy studentów. Platformę e-learningową WSEI tworzą dwa systemy: Microsoft 365® (w tym Microsoft Teams) oraz Moodle.

Dostęp studentów do platformy

Microsoft 365® (Microsoft Teams): login ma postać: imie.nazwisko@microsoft.pl i służy do logowania się w systemach WSEI oraz Microsoft 365®. Domyślne hasło jest postaci:

@iNxxxxx (bez przerw), gdzie: @ – znak „małpy”; i – mała pierwsza litera imienia; N – duża pierwsza litera nazwiska; xxxxx – ostatnie 5 cyfr numeru PESEL
Microsoft 365®: https://portal.office.com
Moodle: https://e.wsei.edu.pl/

Do obowiązków Centrum e-learningu WSEI, poza obowiązkiem zapewnienia infrastruktury technicznej i technologicznej, umożliwiającej prowadzenie kształcenia na odległość, należy także zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego oraz metodycznego, zarówno nauczycielom, jak i studentom. W kontekście potrzeb studentów wsparcie to dotyczy rozwiązywania problemów:

  • technicznych związanych z tworzeniem kont, logowaniem się i dostępem do zasobów, korzystaniem z dostępnych funkcji i narzędzi e-learningu WSEI, pomoc taka jest dostępna zarówno przed rozpoczęciem pracy w tym środowisku, jak i w jej trakcie;
  • organizacyjnych, dotyczących np. dostępu do oferty dydaktycznej realizowanej w formie e-nauczania, a także na temat sposobu użytkowania Platformy.

Ponadto Centrum zapewnia studentom możliwość odbycia osobistych konsultacji z nauczycielami prowadzącymi e-zajęcia w siedzibie WSEI w Krakowie oraz zdalnie.

Kontakt

Pełnomocnik Rektora ds. e-learningu: dr inż. Ryszard Ćwiertniak – rcwiertniak@wsei.edu.pl
Helpdesk: Dział IT – it@wsei.edu.pl

Skip to content