Zakład Informatyki - WSEI Kraków

Zakład Informatyki

Kierownik Zakładu Informatyki

dr hab. inż. Jan Werewka, prof. WSEI

  • ul. Św. Filipa 17
  • jwerewka@wsei.edu.pl

Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku. Studia ukończył na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie na Kierunku Elektronika Przetwarzania Danych. Pracę doktorską obronił na Wydziale Elektrotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej z dziedziny automatyki. W 1989 r. obronił pracę habilitacyjną z zakresu informatyki “Symulacja rozproszona systemów komunikacyjnych” na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie na Wydziale Matematyki – Nauk Przyrodniczych. Praca została opublikowana w monografiach naukowych Akademii Nauk w Berlinie. Prowadzone prace badawcze i dydaktyczne dotyczą dwóch obszarów: modelowania i integracji zarządzania projektami informatycznymi w oparciu o metodyki PMBOK i Scrum oraz rozwijania skalowalnych systemów informatycznych w oparciu o architekturę korporacyjną. Jest członkiem organizacji międzynarodowych PMI i IEEE.

Nauczyciele akademiccy

Studiował w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej, gdzie w 1971 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera. Od 1971 związany z  Wydziałem Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej od asystenta stażysty do profesora. W 1975 roku uzyskał stopień doktora, a w 2002 roku stopień doktora habilitowanego na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH. Następnie związany z Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.

Życie zawodowe spędził w Katedrze Automatyki pod opieką naukową Profesora Henryka Góreckiego.

W 2015 roku otrzymał z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego tytuł profesora nauk technicznych.

Dorobek naukowy mieści się w następujących dziedzinach: automatyka i robotyka, sterowanie optymalne, układy sterowania inteligentnego, sieci neuronowe.

Opublikował przeszło 120 prac, w tym kilka książek jako współautor i dwie autorskie monografie. Jest współautorem dwóch patentów.

Od 2001 roku jest członkiem Komitetu Technicznego “Optymalne Sterowanie” IFAC International Federation of Automatic Control. Od 2003 roku jest członkiem zarządu POLSPAR Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów, Automatyki i Robotyki. Był delegatem Polski z ramienia POLSPAR’u na Kongresie IFAC 2014 w Kapsztadzie w Republice Południowej Afryki.

Brał udział w realizacji kilkunastu grantów. Kilkakrotnie pełnił w nich funkcje kierownicze.Wielokrotnie uczestniczył czynnie w konferencjach i kongresach.

Od 2001 jest prezesem zarządu firmy Inteco Sp. z o. o. w Krakowie, produkującej urządzenia i karty komputerowe do nauki i badań algorytmów sterowania w dziedzinie automatyki dla szkół wyższych. Dwa razy uzyskał wsparcie finansowe na rozwój firmy z Narodowego Centrum Badańi Rozwoju wykazując znaczną światową sprzedaż produkowanych przez firmę systemów i specjalizowanych kart komputerowych.

Był założycielem i pierwszym opiekunem Koła Naukowego automatyki i robotyki INTEGRA, które zasłynęło w wielu zawodach i konkursach robotycznych na forum międzynarodowym.

Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku. Studia ukończył na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie na Kierunku Elektronika Przetwarzania Danych. Pracę doktorską obronił na Wydziale Elektrotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej z dziedziny automatyki. W 1989 r. obronił pracę habilitacyjną z zakresu informatyki “Symulacja rozproszona systemów komunikacyjnych” na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie na Wydziale Matematyki – Nauk Przyrodniczych. Praca została opublikowana w monografiach naukowych Akademii Nauk w Berlinie. Prowadzone prace badawcze i dydaktyczne dotyczą dwóch obszarów: modelowania i integracji zarządzania projektami informatycznymi w oparciu o metodyki PMBOK i Scrum oraz rozwijania skalowalnych systemów informatycznych w oparciu o architekturę korporacyjną. Jest członkiem organizacji międzynarodowych PMI i IEEE.

Doktor habilitowany inż. nauk technicznych w dziedzinie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej.  Tytuł rozprawy habilitacyjnej: “Badanie możliwości i własności sieci neuronowych”.

Doktor inż. nauk technicznych, dyscyplina naukowa: informatyka. Tytuł rozprawy doktorskiej: “Zastosowanie sieci  Petriego do specyfikacji i analizy oprogramowania.

Mgr inż. elektronik, ukończony kierunek studiów elektronika, specjalność: automatyka. Tytuł pracy magisterskiej: “Implementacja systemu manipulowania na sieciach Petri na komputerze IBM-XT”.

Od 25 lat pracuje na stanowiskach naukowo-dydaktycznych (adiunkta i profesora uczelni) na kilku uczelniach wyższych. Prowadził zajęcia (wykłady, laboratoria, projekty i seminariach) z szeregu przedmiotów informatycznych. Posiada bogatą wiedzę praktyczną i teoretyczną z informatyki. Pracował przez wiele lat w znanych komercyjnych firmach zajmujących się informatyką. Odbył szereg różnego rodzaju specjalistycznych szkoleń z zakresu informatyki poszerzających wiedzę teoretyczną nabytą poprzez prace naukową.

Uczestniczył w pracach w kilku projektach (NCN i MNiSW) oraz kierował projektem NCN, co pozwoliło mu na dalsze pogłębienie wiedzy praktycznej z dziedziny informatyki.

Posiada dorobek naukowy w postaci dwóch monografii oraz 86 publikacji naukowych w dziedzinie nauki technicznej w dyscyplinach: informatyka oraz inżynieria biomedyczna.

Doktor nauk technicznych w dziedzinie Automatyki i
Robotyki, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył
studia magisterskie-inżynierskie na kierunku Elektronika, specjalność:
Aparatura Elektroniczna, oraz studia doktoranckie na kierunku Informatyka.

W latach 1998-2019 pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Zarządzania
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trzykrotnie
otrzymał nagrodę Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę
dydaktyczną i administracyjną (w latach: 2006, 2010 i 2012).

Od roku akademickiego 2012/2013 związany z Wyższą Szkołą Ekonomii i
Informatyki w Krakowie, gdzie od 1 września 2013 roku pełni funkcję
dziekana Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego.

Autor lub współautor prawie 90 publikacji naukowych w dziedzinach:
informatyki, elektroniki, automatyki i robotyki oraz zarządzania
(zastosowanie informatyki w zarządzaniu).

Promotor licznych prac magisterskich, inżynierskich i licencjackich: w
Uniwersytecie Jagiellońskim, w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w
Krakowie oraz w Wyższej Szkole Biznesu WSB-NLU z Nowego Sącza, oddz. w
Tarnowie.

Prywatnie interesuje się sportem, a w szczególności sportami zimowymi,
muzyką oraz oczywiście nowymi technologiami.

Magister fizyki (specjalność fizyka z informatyką), doktor nauk społecznych. W latach 2001-2022 pracownik Instytutu Informatyki w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W latach 2013-2018 prodziekan na Wydziale Matematyczno-fizyczno-Technicznym, w 2019 – 2020 p.o. dziekan WMFT, a także dyrektorka Instytutu Informatyki. W latach 2020 – 2021 prorektor ds. studentów, odpowiedzialna także za procesy informatyzacji uczelni, w tym wdrażanie systemów workflow. Od marca 2022 zatrudniona na etacie profesor uczelni w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki, od października 2022 prorektor ds. organizacji i rozwoju.

Zainteresowania naukowe prof. Stolińskiej koncentrują się wokół społecznych aspektów informatyki, badania interakcji człowiek-komputer (HCI), w szczególności wykorzystania techniki eye trackingowej w badaniach UX/UI i szerzej – procesów kognitywnych. Jest autorką ponad 60 artykułów naukowych publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach i monografiach.

Jest członkinią rad programowych i towarzystw, w tym m.in. Zarządu Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego (od 2017 roku), Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych, Rady Programowej Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej Edukacji czy Stowarzyszenia Ekspertów i Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Promuje edukację informatyczną, jest certyfikowanym egzaminatorem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych na poziomie zaawansowanym i autorką wielu projektów upowszechniających wiedzę informatyczną zarówno w środowisku akademickim jak i poza nim.

Prywatnie interesuje się prawem dla informatyków, gra w brydża sportowego oraz czyta literaturę fantasy i s-f.

Marcin Młynarczyk urodził się w 1976 roku w Strzyżowie. Szkolne lata spędził w Krośnie, gdzie ukończył Technikum Elektryczne. Pełne dziesięć semestrów studiował jednocześnie fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim i automatykę na Akademii Górniczo-Hutniczej. Pracę magisterską napisał z fizyki. Był doktorantem Forschungszentrum Jülich, a pracy doktorskiej z fizyki nowych materiałów bronił na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 18 lat, a nieformalnie znacznie dłużej jest nauczycielem w szkole podstawowej, a od 4 wykładowcą akademickim. Jego zainteresowania błądzą gdzieś pomiędzy fizyką eksperymentalną i elektroniką użytkową. W przerwach między lekcjami i wykładami nieustannie majsterkuje, w wolnych chwilach śpiewa w chórze. Niezrealizowanymi marzeniami pozostają kurs tanga i wyprawa na pięciotysięcznik.

Z wykształcenia ekonomista – stopień naukowy doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, praca doktorska obroniona z wyróżnieniem.
Z zamiłowania matematyk – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego kierunek matematyka.
– Pracownik etatowy Zakładu Informatyki i Metod Ilościowych,
– Prodziekan ds. organizacji procesu kształcenia.
– Przewodnicząca Komisji Wyborczej do Senatu WSEI,
– Sekretarz naukowy Wydawnictwa WSEI,
– Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
Autorka wielu publikacji w dziedzinie zastosowania metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu, m.in. publikacja na tzw. liście filadelfijskiej.
Literatura fantastyczna oraz rockowo-metalowe klimaty muzyczne przenoszą mnie w wolnym czasie do innego świata, a górskie szlaki otwierają przede mną szersze horyzonty.

Wieloletni trener z obszarów technologii front-endowych, prezentacji firm i analityki w sieci Internet. Na co dzień Front-end developer, aktywny wykładowca akademicki. Specjalizuje się w Angular, Typescript i HTML5/CSS3 z naciskiem na dobry UI. Wykonał ponad 100 projektów internetowych, frontendów aplikacji dedykowanych, intranetów oraz audytów technicznych witryn internetowych pod kątem działań SEO/SEM. Egzaminator Pearson/Certiport. Zend Certified Engineer, Google Analytics Qualified Individual, Google Ads Qualified Individual.

Dyrektor Centrum Certyfikacji.
Kieruje pracami Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego Certiport (Certiport Authorized Testing Center, CATC) oraz Autoryzowanego Centrum PearsonVUE (PearsonVUE Test Center, PVTC).

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz studiów podyplomowych z/z Business Intelligence.
Uzyskał liczne certyfikaty Microsoft, m.in. MCSE (Data Management and Analytics), MCSA (SQL 2016 Database Development).

Obszar zainteresowań naukowych i dydaktycznych:
– Bazy danych
– Technologie webowe
– Data Science
– Ekonomia behawioralna
– Cognitive Neuroscience

Twórca i wydawca gier.
Od roku 2007 jako programista freelancer pracował dla klientów z kilkunastu różnych krajów.
W 2010 r. założył Empyrean – studio tworzące gry PC i VR.
W 2018 r. połączył siły z Frozen District, gdzie został udziałowcem i prezesem zarządu.
W maju 2018 wydał grę House Flipper, która trafiła na listę 100 najlepiej sprzedających się w tym roku gier.
W 2019 r. ilość graczy grających w jego gry przekroczyła milion, a łączny czas spędzony przez nich w jego grach odpowiada trzem i pół tysiąca lat grania bez przerwy.
Obecnie, tworzy gry wraz ze swoim 40-osobowym zespołem.

Absolwent WSEI w Krakowie oraz UAM w Poznaniu. W swojej pracy zawodowej skupia się głównie na systemach operacyjnych Linux oraz systemie kontroli wersji (git, mercurial). Od lat obecny w społeczności open source. W życiu kieruje się mottem: Nasze jedyne ograniczenia tkwią w naszej głowie.

Asystent w Zakładzie Informatyki i Metod Ilościowych WSEI w Krakowie, pracownik dydaktyczno-naukowy z wykształcenia specjalista w dziedzinie nauk ścisłych – matematyka z informatyką oraz społecznych – matematyka w finansach i ekonomii. Od 2019 roku pełniący funkcję Sekretarza Zakładu. Wieloletni praktyk w branży e-commerce, pasjonat nauczania z wykorzystaniem nowych technologii realizujący swoje cele poprzez przekazywanie wiedzy w nowoczesny i przyjazny sposób.

Współpracownicy naukowo – dydaktyczni

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, profesor nadzwyczajny. Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu zarządzania, statystyki i informatyki oraz kilku podręczników akademickich. Uczestnik kilkudziesięciu konferencji naukowych, krajowych i międzynarodowych oraz kilkunastu projektów badawczych, także o zasięgu międzynarodowym. Specjalizuje się w zarządzaniu danymi i informacją oraz integracją organizacji na poziomie zasobów informacyjnych.

Wykładowca z ponad 30 letnim stażem. Doktor/ Cybernetyka i Informatyka/ Statystyka i Ekonometria/ 1999/ Habilitacja w 2016 r. Posiada liczne publikacje z lat 1990-2013. Specjalizuje się w obszarach: Systemy rozmyte ,Technologia informacyjna Modelowanie i symulacja komputerowa, Inżynieria oprogramowania. Na WSEI prowadzi zajęcia związane z następującymi zagadnieniami: Podstawy obsługi Word i Excel, Excel dla zaawansowanych, Procesy informacyjne w zarządzaniu.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni pracownik ogólnopolskiej firmy telekomunikacyjnej. Specjalista w dziedzinie transmisji danych, posiadający wiedzę teoretyczną popartą długoletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie dedykowanych rozwiązań sieciowych w polskich przedsiębiorstwach. Obszar zainteresowania naukowego to przede wszystkim teleinformatyka, szeroko pojęte technologie telekomunikacyjne – sieci transmisji danych, począwszy od lokalnych LAN po rozległe wyspecjalizowane sieci teletransmisyjne – PDH, SDH, ATM, WDM, oraz sieciowe technologie dostępowe, (ISDN, xDSL, FTTH, itp.);  ich analiza funkcjonalności w organizacjach zarówno od strony technicznej jak też jako czynnika doskonalącego proces zarządzania przedsiębiorstwem.

Posiada stopień doktora nauk technicznych, z dziedziny Informatyka, specjalizacja: Sieci Komputerowe, uzyskany na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Jest autorem wielu prac naukowych skupiających się wokół zagadnień z dziedziny „Zapewniania jakości usług w sieciach IP”.
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe wykładowcy akademickiego, trenera szkoleń związanych z tematyką technologi sieci komputerowych, jak również administratora sieci komputerowej m.in. Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz firmy “Naprzód” Sp. Pr. Chr.
Certyfikowany specjalista technologii Microsoft oraz instruktor Akademii CISCO. Posiada także wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z
technologiami GNU/Linux.
Jest ponadto twórcą prężnie rozwijającego się kanału YouTube’owego “AdminAkademia”, skierowanego do pasjonatów technologii sieci
komputerowych, i wielokrotnym prelegentem konferencji technicznych, jak m.in. BIN Gigacon, czy Pancernik IT Security Show.
Uwielbia wycieczki rowerowe, wycieczki górskie i zwiedzanie ciekawych miejsc. Nie lubi marnotrawienia czasu, narzekania, stagnacji.

Absolwent Wydz. Mat-Inf. UJ (1989). Staż w Lab. de Recherche en Informatique, Université Paris-Sud (1991-92). Od 1989 r. zatrudniony w UR w Krakowie, aktualnie w Katedrze Inżynierii Produkcji, Logistyki i Informatyki Stosowanej. Od 1999 r. pracownik WSEI w Krakowie, aktualnie trener w #Szkoła Programowania WSEI. Kierował Zakładem Informatyki i Działem IT WSEI, koordynował wdrożenia informatyczne w UR. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Stowarzyszenia E-Learningu Akademickiego, członek zarządu POLSITA.
Specjalizacja: informatyka stosowana, programowanie (C#, Java), relacyjne i grafowe bazy danych, algorytmika, matematyka dyskretna, data science, uczenie maszynowe, e-learning.

Absolwent Wydziału Elektrotechniki Politechniki Świętokrzyskiej. Doktor nauk technicznych w dziedzinie elektrotechnika. Były wieloletni wykładowca Politechniki Świętokrzyskiej, współautor patentu, wdrożeń przemysłowych, specjalizacji Komputerowe Systemy Pomiarowe. Wykładowca przedmiotów informatycznych takich jak Programowanie w C i C++, Bazy danych, Programowanie współbieżne, Programowanie w Java i innych.

Autor kilkunastu aplikacji w tym mobilnych i webowych. Od kilku lat prowadzi własną działalność związaną z prowadzeniem szkoleń z zakresu tworzenia aplikacji webowych w technologiach Spring, ASP.NET, Node.js, mobilnych w systemie Android oraz kontrolno-pomiarowych w środowisku LabView. Obecnie współpracownik WSEI oraz znanych firm szkoleniowych z zakresu IT.

Absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Stopień naukowy doktora uzyskał broniąc rozprawę doktorską przed Radą Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie z zakresu Zarządzanie Lokalnymi Sieciami Komputerowymi oraz studia dla nauczycieli Technologii Informacyjnych i Informatyki. Nauczyciel akademicki przedmiotów: Systemy operacyjne i sieci komputerowe, Administrowanie serwerem Windows, Podstawy obsługi Word i Excel, trener AutoCAD. Zawodowo specjalista ds. informatyki w jednostce szkolnictwa wyższego.

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej na kierunku Informatyka Stosowana.

Studia MBA na kierunku Informatyka w finansach i zarządzaniu pod patronatem Uniwersytetu Stanowego Illinois .

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia oraz wdrażania projektów IT.

Zarządza zespołem IT Solutions tworzącym i integrującym oprogramowanie wspierające procesy w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Specjalizuję się w tematyce związanej z bazami danych (architektura, normalizacja, implementacja, administracja, optymalizacja, migracja danych, data mining), BI.

Współautor kilku publikacji z zakresu logistyki i zarządzania produkcją.

Prawdziwy pasjonat gier komputerowych.

Od dziecka zafascynowany światem gier, ich tworzeniem i developmentem.

W 2017 rozpoczął swoją przygodę z branżą gier, gdzie zajmował się między innymi community managementem, zarządzaniem kanałami social media i płatnym marketingiem.
Obecnie business developer oraz producent w krakowskim studiu Frozen District.

Praktyk, dydaktyk z ponad 20 letnim doswiadczeniem jako “sieciowiec”
Moje motto w pracy to:
“Świat będzie zamieszkiwany przez społeczeństwo połączone siecią.” ,Kevin Kelly
Jako osoba zajmująca się sieciami komputerowymi, bezpieczenstwem oraz systemami operacyjnymi posiadam :
– liczne doswiadczenia w integracji sieci o róznej skali od Cloud, Data Center poprzez LAN/WAN/Internet
– uczestniczylem w licznych projektach o zasięgu globalnym w środowisku międzynarodowym obejmującym zagadnienia sieci, systemów operacyjnych oraz bezpieczeństwa sieci.
Sieci komputerowe to moja pasja ktora rozwijam od czasow ukonczenia studiow jeszcze w XX wieku az do dnia dzisiejszego.
Obenie pracuję w dużej kooperacji jako inżynier sieciowiec, gdzie realizuję swoje praktyczne umiejetności, a jako dydaktyk na WSEI ralizuję się jako teoretyk.

Od 2003 roku wykładowca w Zakładzie Medycznych Systemów Informacyjnych Instytutu Zdrowia Publicznego CM UJ. Na ukończeniu przewód doktorski dotyczący standardów zapisu i wymiany danych w elektronicznej dokumentacji medycznej. Współautor lub autor prawie 50 artykułów naukowych w zakresie zastosowania informatyki w ochronie zdrowia. Członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego KT302 w Warszawie. W latach 2018-2019 główny specjalista ds. analizy dużych zbiorów danych w Departamencie Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia. Współtwórca portalu dane-i-analizy.pl. Konsultant merytoryczny dla Banku Światowego, PWC, oraz CSIOZ.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Doktorant Akademii Górniczo-Hutniczej na wydziale EAIiIB w dyscyplinie informatyka.
Od 2019 roku asystent w Katedrze Lingwistyki Komputerowej UJ.

Zapalony sieciowiec. Od ponad dekady zajmuje się zarządzaniem i utrzymaniem komercyjnych sieci i systemów komputerowych.

Na co dzień zajmuje się przetwarzaniem języka naturalnego z wykorzystaniem Pythona.
Autor i współautor publikacji związanych z tematyką NLP.

Wykładowca w długoletnim stażem. Na WSEI od 2008 prowadzi zajęcia z przedmiotów: algorytmy i złożoności, bazy danych, informatyka w zarzadzaniu, architektura systemów komputerowych, projektowanie systemów informatycznych. Autorka wielu publikacji naukowych, wśród których można wymienić m.in.:

  1. Metodologia i metody zarządzania przedsięwzięciami Małgorzata Kuźnik- Bąk, Zeszyty Naukowe AE 1995.
  2. Rozwój i Integracja komputerowo wspomaganych systemów informatycznych Zarządzania, Kuźnik-Bąk Małgorzata, Lasoń Wojciech, Zeszyty Naukowe AE, nr 474, s. 111-130.
  3. Rola techniki informacyjnej w systemie sterowania jakością Małgorzata Kuźnik- Bąk , Wojciech Lasoń, Stefanów Piotr (raport z badań własnych) AE Kraków 1997.
  4. Wykorzystanie systemów informacyjnych w zarządzaniu, jakością, Kuźnik-Bąk Małgorzata, Lasoń Wojciech, Stefanów Piotr, Zeszyty Naukowe AE, Numer 547, str. 55-86, Kraków 2003.
  5. Nauczanie interdyscyplinarne z wykorzystaniem metod pracy zespołowej, Małgorzata Kuźnik-Urban, Marta Kanach., recenzowana publikacja internetowa.
  6. Wit Urban, Małgorzata Kuźnik-Urban, Wybrane aspekty modelowania dynamiki pola pod wykresem funkcji przynależności w rozmytych auto szeregach czasowych. (red.)
  7. Włodarczyk, Badania Naukowe, Vol. 15, Numer 1, str. 127-139, Wyższa Szkoła Umiejętności, Kielce 2005.
  8. Wit Urban, Małgorzata Kuźnik-Urban, Wykorzystanie funkcji wykładniczej w modelowaniu dynamiki pola pod wykresem funkcji przynależności w rozmytych szeregach czas, (red.) Jacek Wołoszyn, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Numer 7, str. 41-55, Tarnów 2005.

Programowanie aplikacji webowych oraz mobilnych to moja pasja, którą rozwijam już od 2002 roku. Pracowałem dla największych marek na rynku takich jak Orange, Lays, Pepsi, Milka, Onet itp. Posiadam praktyczną wiedzę z zakresu HTML, CSS, JS, React, Redux, ReactNative oraz wielu innych. Doświadczenie jako wykładowca zacząłem zdobywać na przeróżnych konferencjach takich jak 4Developers, Meetjs, FrontTrend i wielu innych. Pracowałem również jako trener w jednej ze szkół programowania. Obecnie prowadzę kursy w Szkole Programowania WSEI. Na co dzień pracuję w startupie Seville More Helory jako Senior Frontend Developer/ Mobile Developer. Pracujemy and bardzo dużym systemem do obsługi prawników.

Skip to content