System jakości kształcenia - WSEI Kraków

System jakości kształcenia

Jakość kształcenia we WSEI

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki dostrzega istotne znaczenie jakości kształcenia dla skuteczności realizacji swojej misji i celów strategicznych. Kształcenie we WSEI jest postrzegane jako całkowity zbiór doświadczeń, wiedzy i umiejętności, które budują kompetencje studenta jako ukształtowanego pracownika i/lub przedsiębiorcę, gotowego merytorycznie i moralnie do pracy na szczeblu operacyjnym i zarządczym, dojrzałego człowieka oraz wartościową społecznie jednostkę. Polityka jakości WSEI stanowi zobowiązanie do konsekwentnego rozwijania i doskonalenia oferty edukacyjnej, tak aby w ramach obowiązujących regulacji prawnych dostarczać oczekiwaną wartość dla interesariuszy, wyrażającą się w wymiernych i istotnych z ich punktu widzenia korzyściach (wyciąg z Księgi Jakości WSEI).

Cykl PDCA w zarządzaniu jakością kształcenia w WSEI

Źródło: Księga Jakości WSEI

Mapa głównych procesów we WSEI

Źródło: Księga Jakości WSEI

dr inż. Ryszard Ćwiertniak
Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia i e-learningu

 • wspiera wdrożeniowe SZJK na poszczególnych stanowiskach pracy.
 • gromadzi i aktualizuje dokumentację dotyczącą SZJK.
 • szkoli uczestników w zakresie celów, zasad i narzędzi SZJK.
 • prowadzi okresowe przeglądy i audyty SZJK w zakresie jego aktualności, przydatności i skuteczności.

Komisja ds. Jakości Kształcenia

dr Katarzyna Kowalska-Jarnot
Przewodniczący Komisji

Komisja ds. Jakości Kształcenia jest ciałem kolegialnym, w którego skład wchodzi Przewodniczący Komisji oraz członkowie – Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia, który pełni zarazem funkcję koordynatora, kierownicy zakładów, Przewodniczący RUSS oraz wybrani decyzją Senatu jego członkowie w liczbie dwóch (2). Do zadań Komisji ds. Jakości Kształcenia należy przede wszystkim:

 • analiza oraz ocena wszystkich obszarów i czynników wpływających bezpośrednio i pośrednio na efektywność procesu kształcenia,
 • analiza i ocena spójności oczekiwań rynku pracy, misji uczelni, efektów kształcenia, programu studiów, poziomu i struktury kadry naukowo-dydaktycznej,
 • formułowanie ocen i wniosków związanych z jakością kształcenia,
 • opiniowanie efektów kształcenia i programów studiów,
 • analiza i ocena wyników badań losów absolwentów,
 • inicjowanie projektów doskonalących jakość kształcenia,
 • opiniowanie projektów zmian w SZJK.

Zgłoś wniosek lub inicjatywę dotyczącą jakości kształcenia

Pracownicy dydaktyczni i administracyjni Uczelni proszeni są o zgłaszanie wniosków i inicjatyw projakościowych poprzez uczelniany system Navigator, wykorzystując moduł „Zleć zadanie koledze”.

Studenci mogą zgłaszać uwagi i wnioski mailowo, pisząc na adres Pełnomocnika Rektora ds. Jakości kształcenia lub anonimowo, klikając na link „zgłoś uwagi dot. jakości”.

Skip to content