Pomoc finansowa - stypendia socialne i rektorskie | WSEI Kraków

Stypendia

Lista dostępnych stypendiów WSEI

STYPENDIA SOCJALNE:

W związku z naborem wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni roku akademickiego 2018/2019  informujemy, że wnioski o jego przyznanie przyjmowane są w gabinecie pani Prodziekan ds. studenckich, mgr Anny Sośniak, w okresie od 12 lutego 2019 r. do 05 marca 2019 r.

Studenci wnioskujący o stypendium socjalne,  składają pełną dokumentację, wypełniają wniosek nr 2 – załącznik nr 2;
Przypominamy, że wszelkie świadczenia przyznawane są tylko na wniosek studenta

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora  od 15 września 2018 r. dochód uprawniający do stypendium socjalnego wynosi 1000 zł netto na osobę w rodzinie.

STYPENDIA REKTORA:

Wnioski o przyznanie stypendium Rektora na semestr zimowy 2018/2019 przyjmowane są w gabinecie Dziekana.
Wniosek wypełnia student ubiegający się o ww. stypendium na podstawie średniej uzyskanej w roku akademickim 2017/2018.
Wzór wniosku dostępny jest w Wirtualnym Dziekanacie.
O stypendium Rektora może ubiegać się każdy student, od 2. roku studiów, osiągający wysokie wyniki w nauce lub/oraz wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Osoby te składają wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi powyższe osiągnięcia.

ZAŁ. 12 do Reg. Punktacja za średnią od 2017/2018

Studenci zainteresowani ubieganiem się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów, winni zakończyć sesję egzaminacyjną w pierwszym terminie, tj. do 03 marca 2019 r. włącznie.


Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane będą tylko na wniosek studenta.

polski