Pomoc finansowa - stypendia socialne i rektorskie | WSEI Kraków

Stypendia

Lista dostępnych stypendiów:

Przyjmowanie wniosków o stypendium socjalne, rektora i dla osób niepełnosprawnych na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 zostało zakończone.

Przez cały rok akademicki student może ubiegać się o wsparcie w formie zapomogi.

Zapomoga: 

Może być przyznana studentowi, który znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej (np. kradzież, pożar, ciężka choroba, śmierć najbliższego członka rodziny). Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

Uwaga! Każdy wniosek musi być udokumentowany!  Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające zdarzenie i jego wpływ na sytuację finansową i/lub studiować. Wniosek wraz z dokumentami musi być przedłożony w oryginale w dziekanacie lub przesłany za pośrednictwem poczty.

Scany wniosków przesłane mailem – nie będą rozpatrywane. 


Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane będą tylko na wniosek studenta.

Skip to content