Pomoc finansowa - stypendia socialne i rektorskie | WSEI Kraków

Stypendia

Stypendia dla studentów WSEI:

 

Wnioski o stypendium SOCJALNE, REKTORA I DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na semestr ZIMOWY roku akademickiego 2022/2023 będzie można składać w terminie

od 20.09.2022 do 08.10.2022

zgodnie z wytycznymi jak poniżej

Uwaga! Wnioski powinny być złożone na aktualnych wzorach wniosków! Aktualny regulamin i wnioski do pobrania poniżej (na końcu strony) oraz w WD.

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane będą tylko na wniosek studenta. 

 

STYPENDIUM REKTORA

Wniosek może być złożony w terminie 20.09.2022 – 08.10.2022 w dziekanacie (w godzinach pracy dziekanatu) lub wysłany tradycyjną pocztą na adres uczelni.

Skany wniosków przesłane mailem – nie będą rozpatrywane. 

 

PROGRAM „WYSOKIE LOTY”

Program jest adresowany do maturzystów, którzy uzyskali na maturze min. 80% punktów na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym z matematyki lub informatyki.

Lista miejsc jest ograniczona. O udziale w Programie decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin udziału w programie Wysokie Loty 

 

STYPENDIUM SOCJALNE

Uwaga! Wnioski będą przyjmowane podczas specjalnych dyżurów w terminach:

21.09.2022 (środa) godz. 9:00-10:00  SALA  SAN DIEGO

28.09.2022 (Środa) godz. 9:00 – 10:00  SALA SAN DIEGO

01.10.2022 (sobota) godz. 11:30 – 13:00  SALA RZYM

05.10.2022 (środa) godz. 8:30 – 10:00    SALA HAVANA

08.10.2022 (sobota) godz. 8:30 – 10:00   SALA HAVANA

PROSIMY NIE ZOSTAWIAĆ ZŁOŻENIA WNIOSKU NA OSTATNI MOMENT!

Do wniosku powinny być załączone dokumenty potwierdzające dochód rodziny studenta za rok bazowy tj. 2021. (szczegółowa informacja w regulaminie).

Kompletny wniosek musi być złożony w terminie do 08.10.2022.

Skany wniosków przesłane mailem – nie będą rozpatrywane. 

 

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wniosek powinien być złożony w dziekanacie w terminie 20.09.2022 – 08.10.2022 wraz
z kopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Oryginał zaświadczenia musi być przedłożony do wglądu w dziekanacie.

Skany wniosków przesłane mailem – nie będą rozpatrywane. 

 

ZAPOMOGA

Przez cały rok akademicki student może ubiegać się o wsparcie w formie zapomogi.

Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej (np. kradzież, pożar, ciężka choroba, śmierć najbliższego członka rodziny). Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

Uwaga! Każdy wniosek musi być udokumentowany! Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające zdarzenie i jego wpływ na sytuację finansową. Wniosek wraz z dokumentami musi być przedłożony w oryginale w dziekanacie lub przesłany za pośrednictwem poczty.

Skany wniosków przesłane mailem – nie będą rozpatrywane. 

 

 

STYPENDIUM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA

Można je otrzymać za ponadprzeciętne wyniki w nauce i sporcie, m.in. za osiągnięcia takie jak publikacje, dzieła artystyczne, udział w projektach badawczych. Nie bez znaczenia jest też wysoka średnia ocen. Studenci mogą równocześnie otrzymywać stypendium rektora i ministra.

Zobacz, jakie warunki musisz spełnić, aby ubiegać się o to stypendium >

 

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane będą tylko na wniosek studenta.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skip to content