Pomoc finansowa - stypendia socialne i rektorskie | WSEI Kraków

Stypendia

Stypendia dla studentów WSEI:

 

Wnioski o stypendium SOCJALNE, REKTORA I DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na semestr LETNI roku akademickiego 2022/2023 będzie można składać w terminie

od 08.02.2023 do 04.03.2023

zgodnie z wytycznymi jak poniżej

 

Uwaga! Wnioski powinny być złożone na aktualnych wzorach wniosków! Aktualny regulamin i wnioski do pobrania poniżej (na końcu strony) oraz w WD.

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane będą tylko na wniosek studenta. 

 

STYPENDIUM REKTORA

Wniosek może być złożony w terminie 08.02.2023 – 04.03.2023 w dziekanacie (w godzinach pracy dziekanatu) lub wysłany tradycyjną pocztą na adres uczelni.

Skany wniosków przesłane mailem – nie będą rozpatrywane. 

 Uwaga! do stypendium brana jest pod uwagę średnia z CAŁEGO POPRZEDNIEGO ROKU AKADEMICKIEGO!

 

PROGRAM „WYSOKIE LOTY”

Program jest adresowany do maturzystów, którzy uzyskali na maturze min. 80% punktów na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym z matematyki lub informatyki.

Lista miejsc jest ograniczona. O udziale w Programie decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin udziału w programie Wysokie Loty 

 

STYPENDIUM SOCJALNE

 JEŻELI SYTUACJA MATERIALNA RODZINY STUDENTA NIE ULEGŁA ZMIANIE, STUDENT SKŁADA WNIOSKEK O KONTYNUACJĘ POBIERANIA STYPENDIUM (w dziekanacie).

Jeśli sytuacja uległa zmianie lub jest to nowy wniosek, wtedy taki wniosek należy złożyć podczas specjalnie wyznaczonych dyżurów – terminy poniżej:

Sobota 11.02.2023 godzina 9:30-10:30 sala Meksyk

Środa 15.02.2023 godzina 9:00-10:00  sala Rzym

Sobota 18.02.2023 godzina 9:00-10:00 sala Rzym

Środa 22.02.2023 godzina 9:00-10:00 sala Rzym

Wtorek 28.02.2023 godzina 8:30-9:30  sala Rzym

 

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wniosek powinien być złożony w dziekanacie w terminie 08.02.2023 – 04.03.2023 wraz
z kopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Oryginał zaświadczenia musi być przedłożony do wglądu w dziekanacie.

 

Jeżeli złożone w semestrze zimowym zaświadczenie jest nadal aktualne – składa się wniosek o kontynuację świadczenia (bez załącznika w formie zaświadczenia).

Skany wniosków przesłane mailem – nie będą rozpatrywane. 

 PROSIMY NIE ZOSTAWIAĆ ZŁOŻENIA WNIOSKU NA OSTATNI MOMENT!

Do wniosku powinny być załączone dokumenty potwierdzające dochód rodziny studenta za rok bazowy tj. 2021. (szczegółowa informacja w regulaminie).

Kompletny wniosek musi być złożony w terminie do 04.03.2023.

Skany wniosków przesłane mailem – nie będą rozpatrywane. 

 

ZAPOMOGA

Przez cały rok akademicki student może ubiegać się o wsparcie w formie zapomogi.

Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej (np. kradzież, pożar, ciężka choroba, śmierć najbliższego członka rodziny). Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

Uwaga! Każdy wniosek musi być udokumentowany! Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające zdarzenie i jego wpływ na sytuację finansową. Wniosek wraz z dokumentami musi być przedłożony w oryginale w dziekanacie lub przesłany za pośrednictwem poczty.

Skany wniosków przesłane mailem – nie będą rozpatrywane. 

 

STYPENDIUM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA

Można je otrzymać za ponadprzeciętne wyniki w nauce i sporcie, m.in. za osiągnięcia takie jak publikacje, dzieła artystyczne, udział w projektach badawczych. Nie bez znaczenia jest też wysoka średnia ocen. Studenci mogą równocześnie otrzymywać stypendium rektora i ministra.

Zobacz, jakie warunki musisz spełnić, aby ubiegać się o to stypendium >

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skip to content