Pomoc finansowa - stypendia socialne i rektorskie | WSEI Kraków

Stypendia

Stypendia dla studentów WSEI:

 

Wnioski o stypendium socjalne, rektora i dla osób niepełnosprawnych na semestr ZIMOWY roku akademickiego 2021/2022 będzie można składać w terminie od 21.09.2021 do 21.10.2021.
Aktualne wzory wniosków dostępne w WD oraz na stronie uczelni.

 

STYPENDIUM REKTORA

Wniosek może być złożony w wyznaczonym terminie w dziekanacie (w godzinach pracy dziekanatu) lub wysłany tradycyjną pocztą na adres uczelni.

 

STYPENDIUM SOCJALNE

Wniosek powinien być złożony w terminie od 21.09.2021 do 21.10.2021 wraz z załącznikami wymienionymi w regulaminie.

Uwaga! Wnioski będą przyjmowane podczas specjalnie wyznaczonych dyżurów (pokój obok dziekanatu) w poniższych terminach:

Uwaga! Termin należy zarezerwować. Link do rezerwacji: https://workflow.wsei.edu.pl/app/7/dashboard/2150 (logowanie poprzez platformę workflow)

Terminy dyżurów przyjmowania wniosków o stypendium socjalne:

24.09.2021 (piątek) w godz. 14:30-16:00
29.09.2021 (środa) w godz. 9:00-10:30
02.10.2021 (sobota) w godz. 9:00-10:30
07.10.2021 (czwartek) w godz. 8:15 – 9:45
08.10.2021 (piątek) w godz. 14:30-16:30
14.10.2021 (czwartek) w godz. 8:15 – 9:45
16.10.2021 (sobota) w godz. 9:00-10:30
21.10.2021 (czwartek) w godz. 8:15 – 9:45

 

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wniosek powinien być złożony w dziekanacie w terminie od 21.09.2021 do 21.10.2021 wraz z kopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Oryginał zaświadczenia musi być przedłożony do wglądu w dziekanacie.

 

ZAPOMOGA

Przez cały rok akademicki student może ubiegać się o wsparcie w formie zapomogi.

Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej (np. kradzież, pożar, ciężka choroba, śmierć najbliższego członka rodziny). Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

Uwaga! Każdy wniosek musi być udokumentowany! Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające zdarzenie i jego wpływ na sytuację finansową. Wniosek wraz z dokumentami musi być przedłożony w oryginale w dziekanacie lub przesłany za pośrednictwem poczty.

Skany wniosków przesłane mailem – nie będą rozpatrywane.

 

STYPENDIUM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA

Można je otrzymać za ponadprzeciętne wyniki w nauce i sporcie, m.in. za osiągnięcia takie jak publikacje, dzieła artystyczne, udział w projektach badawczych. Nie bez znaczenia jest też wysoka średnia ocen. Studenci mogą równocześnie otrzymywać stypendium rektora i ministra.

Zobacz, jakie warunki musisz spełnić, aby ubiegać się o to stypendium >

 

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane będą tylko na wniosek studenta.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skip to content