Stypendia - WSEI Kraków

Stypendia

Stypendia dla studentów WSEI:

 

Wnioski o stypendium SOCJALNE, REKTORA I DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na semestr ZIMOWYM  roku akademickiego 2023/2024 będzie można składać w terminie

od 26.09.2023 do 11.10.2023

zgodnie z wytycznymi jak poniżej – dla poszczególnych rodzajów świadczeń.

Uwaga! Wnioski powinny być złożone na aktualnych wzorach wniosków – dokumenty do pobrania w dolnej części strony.

 

STYPENDIUM REKTORA

Wniosek może być złożony w terminie 26.09.2023 – 11.10.2023 w dziekanacie (w godzinach pracy dziekanatu) lub wysłany tradycyjną pocztą na adres uczelni.

Skany wniosków przesłane mailem – nie będą rozpatrywane. 

 

PROGRAM „WYSOKIE LOTY”

Program jest adresowany do maturzystów, którzy uzyskali na maturze min. 75% punktów na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym z matematyki lub informatyki.

Lista miejsc jest ograniczona. O udziale w Programie decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin udziału w programie Wysokie Loty 

 

STYPENDIUM SOCJALNE

Uwaga! Wnioski będą przyjmowane podczas specjalnych dyżurów w terminach:

27.09.2023 (środa) godz. 8:30-10:00  SALA  RZYM

30.09.2023 (sobota) godz. 14:00 – 15:30  DZIEKANAT

04.10.2023 (środa) godz. 8:30 – 10:00  SALA  HOUSTON

07.10.2023 (sobota) godz. 14:40 – 16:00    SALA HOUSTON

11.10.2023 (środa) godz. 8:30 – 10:00   SALA HOUSTON

PROSIMY NIE ZOSTAWIAĆ ZŁOŻENIA WNIOSKU NA OSTATNI MOMENT!

Do wniosku powinny być załączone dokumenty potwierdzające dochód rodziny studenta za rok bazowy tj. 2022. (szczegółowa informacja w regulaminie).

Kompletny wniosek musi być złożony w terminie do 11.10.2023.

Skany wniosków przesłane mailem – nie będą rozpatrywane. 

 

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wniosek powinien być złożony w dziekanacie w terminie 26.09.2023 – 11.10.2023 wraz
z kopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Oryginał zaświadczenia musi być przedłożony do wglądu w dziekanacie.

Skany wniosków przesłane mailem – nie będą rozpatrywane

 

ZAPOMOGA

Przez cały rok akademicki student może ubiegać się o wsparcie w formie zapomogi.

Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej (np. kradzież, pożar, ciężka choroba, śmierć najbliższego członka rodziny). Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

Uwaga! Każdy wniosek musi być udokumentowany! Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające zdarzenie i jego wpływ na sytuację finansową. Wniosek wraz z dokumentami musi być przedłożony w oryginale w dziekanacie lub przesłany za pośrednictwem poczty.

Skany wniosków przesłane mailem – nie będą rozpatrywane. 

 

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane będą tylko na wniosek studenta. 

 

STYPENDIUM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA

Można je otrzymać za ponadprzeciętne wyniki w nauce i sporcie, m.in. za osiągnięcia takie jak publikacje, dzieła artystyczne, udział w projektach badawczych. Nie bez znaczenia jest też wysoka średnia ocen. Studenci mogą równocześnie otrzymywać stypendium rektora i ministra.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium Ministra Edukacji i Nauki na rok akademicki 2023/2024 za znaczące osiągniecia dla studentów dostępne będą na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stypendia-ministra-dla-studentow-za-znaczace-osiagniecia)

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skip to content