Zakład Zarządzania i Rachunkowości - WSEI Kraków

Zakład Zarządzania i Rachunkowości

Kierownik Zakładu Zarządzania i Rachunkowości
Anna Dereń

dr Anna Dereń

 • ul. Św. Filipa 17
 • tel. 12 431-18-90, wew. 108
 • aderen@wsei.edu.pl

Zarządzanie to precyzyjnie przygotowany kierunek, który prowadzą wykwalifikowani nauczyciele akademiccy. Student dostaje sporą dawkę wiedzy z zakresu ekonomii, finansów, bankowości i marketingu. Wiedza ta przygotuje do precyzyjnego kierowania własną firmą, a także umożliwi swobodne poruszenie się po rynku pracy. Absolwent tego kierunku to znakomity organizator, kreatywny i przedsiębiorczy. Posiada wszechstronną wiedzę o aktualnych realiach gospodarczych i potrafi je w pełni wykorzystać w zarządzaniu biznesem.

Nauczyciele akademiccy

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Wieloletni nauczyciel akademicki w uczelniach niepublicznych i publicznych w Krakowie oraz innych miastach.  Praktyk w zawodach kontrolera i audytora wewnętrznego. Autor blisko 70-ciu publikacji, w tym ośmiu książek, m. in. „Audyt wewnętrzny”, „Audyt środków unijnych”, „Kontrola zarządcza”. Wykładowca przedmiotów z finansów, rachunkowości i zarządzania. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących audytu i kontroli, w aspektach wewnętrznym i zewnętrznym.

Doktor ekonomii z zakresu nauk o zarządzaniu, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze, Republika Czeska. Specjalista z zakresu zarządzania, psychologii sprzedaży, komunikacji oraz negocjacji biznesowych. Prowadził zajęcia na Metropolitan University w Pradze oraz University of Tartu (Estonia). Obecnie wykłada na Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Manager z 13-letnim doświadczeniem w obszarze sprzedaży i zarządzania strategicznego. Pracował w Niemczech, Czechach, Turcji oraz w Polsce, m.in. dla Oracle Corporation, Cisco Systems, Inc., Riverland Reply GmbH, SGS GmbH, GeoVision Inc., Archman Sp. z o.o., Kontakt.io oraz Oras Group. Trener biznesu oraz trener sprzedaży. Prowadzi szkolenia w języku angielskim, czeskim i polskim współpracując z brytyjską firmą Templeton & Partners Ltd., głównie z zakresu Microsoft Dynamics oraz Salesforce w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), ale także warsztaty sprzedażowe oraz szkolenia motywacyjne i produktowe.

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości, inżynier elektronik, pasjonat zwinnych metod projektowania, w tym Design Thinking.

W pełni czerpie z myślenia projektowego podczas prowadzenia szkoleń dla biznesu, administracji publicznej, edukacji i sektora pozarządowego. Ma na koncie kilkadziesiąt przeprowadzonych warsztatów z zakresu planowania szkolenia, planowania operacyjnego i reagowania kryzysowego. Angażuje się w wiele inicjatyw, wspiera organizacje (firmy, fundacje i stowarzyszenia) w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań najważniejszych problemów. Obecnie prowadzi kursy dla firm i instytucji, przygotowując zespoły do wdrożenia metodyki Design Thinking do praktyki projektowej, m.in. realizuje szkolenia dla Klastra „Silesia Automotive & Advanced Manufacturing”, który jest dedykowany podmiotom działającym w sektorze motoryzacyjnym i w obszarze zaawansowanych systemów produkcji – Przemysł 4.0.

Maratończyk, rysownik, miłośnik prozy Thomasa Manna.

Doktor nauk  społecznych w dyscyplinie  zarządzania i jakości. Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego kierunku matematyka o specjalności „Zastosowanie matematyki w finansach i w bankowości”. Ukończyła szereg kursów, szkoleń oraz studia podyplomowe: Rachunkowość Zarządcza i Controlling, Zarządzanie i Kontrola Wewnętrzna oraz Audyt, Międzynarodowy System Zarządzania Jakością wg. norm ISO 9000.

Jest praktykiem, który posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania w tym zarządzania obszarami księgowo-kadrowymi i płacowymi. Zasiadała również jako członek rady nadzorczej w przedsiębiorstwach.Zainteresowania naukowe i zawodowe skupione są wokół rachunkowości zarządczej zorientowanej na dostarczanie informacji na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa.

Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent UEK w Krakowie na Wydziale Zarządzania o specjalności rachunkowość. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości na AGH w Krakowie, a także studia doktoranckie na Wydziale Finansów UEK w Krakowie oraz studia podyplomowe Rachunkowość finansowa UEK-ACCA.
Wpisany na listę maklerów papierów wartościowych w 1996 r. i na listę doradców inwestycyjnych w 2001 r., uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego uzyskał w 2015 r. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe. Pracownik takich instytucji rynku finansowego jak: domy maklerskie, bank, towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Obecnie usługi wspomagające usługi finansowe – wycena instrumentów finansowych, nieruchomości, wierzytelności.

Doktor zarządzania, specjalista ds. marketingu.  Doświadczenie praktyczne zdobywała w wielu organizacjach (w tym w korporacji, firmie szkoleniowej, stowarzyszeniu, start upie, uczelni). Zajmowała różne stanowiska m.in.: specjalisty ds. szkoleń, specjalisty ds. marketingu, konsultanta ds. PR, dyrektora działu promocji.
Prowadzi również działalność szkoleniową i konsultingową.

Ukończone studia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie na kierunku Technika i Energetyka.

Doktorat (1989 r.) w dziedzinie: nauki inżynieryjno-techniczne, dyscyplina: inżynieria mechaniczna

Ukończył (2004 r.) studia podyplomowe na UJ z zakresu Zarządzania Jakością, posiada certyfikat asystenta jakości wydany PCBC. Zaliczył pozytywnie egzamin państwowy dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych.

Dorobek naukowy z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji ze szczególnym uwzględnieniem Zarządzania jakością. Autor ponad 40 publikacji naukowych w wydawnictwach w dyscyplinie inżynierii mechanicznej oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Współautor 2 monografii. Uczestnik i wykonawca w kilkunastu grantach naukowo-badawczych. Za działalność naukową otrzymał 4 nagrody Rektora UR oraz 1 nagrodę Ministra.

Doświadczenie dydaktyczne zdobyte na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie i w WSEI. Prowadzone przedmioty: Zarządzanie produkcją i usługami, Teoria procesów produkcyjnych, Organizacja produkcji, Zarzadzanie jakością. Promotor ponad 50 prac inżynierskich i magisterskich.

Doświadczenie praktyczne:

 1. Współzałożyciel, kanclerz a następnie rektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie
 2. Prezes Zarządu Consulting i Training Institute sp. z o.o. od 1994 – nadal
 3. Wdrożenia w 2 firmach systemów jakości wg PN- 9001
 4. Koordynator ponad 30 projektów finansowanych z UE
 5. Panelista, moderator i członek kapituły na Forum Inwestycyjnym w Tarnowie
 6. Panelista i moderator na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Wiceprezes w firmie doradczej SJOS sp. z o.o. Wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki, doradzał w takich firmach, jak: Tauron, Boryszew, Zespół Elektrowni PAK, KGHM i wielu innych. Wraz ze swoim zespołem oferuje także outsourcing controllingu dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także szkolenia w zakresie kulturowej integracji.

Doktor ekonomii z zakresu nauk o zarządzaniu (Akademia Ekonomiczna w Krakowie), amerykanista (Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski). Wykładowca (m. in. badania marketingowe, zarządzanie zmianą, zarzadzanie efektywnością). Konsultant w firmie doradczej Factor Consulting, gdzie specjalizuje się w zakresie zarządzania zmianą i efektywnością, organizacji sprzedaży i marketingu, wsparcia decyzji i badań rynkowych. Realizował projekty jako kierownik projektów i/lub konsultant/ członek zespołu w branżach m. in. IT, chemicznej, medycznej, HoReCa, R&D, motoryzacyjnej, non-profit. Obecnie zaangażowany jest w projekt wsparcia strategicznego i operacyjnego klienta z branży badań klinicznych.

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  na Wydziale  Finansów i Prawa. Ukończyła  Studia Podyplomowe – Rachunkowość  i Finanse  oraz  Rachunkowość i Sprawozdawczość wg MSR/MSSF na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Posiada uprawnienia do  samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz do zasiadania w Radach Nadzorczych Jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa. Autorka publikacji naukowych z dziedziny predykcji upadłości, oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości budżetowej. Uczestniczka konferencji naukowych i seminariów. Długoletni praktyk w działach finansowych spółek kapitałowych i jednostek budżetowych.

Doktor nauk ekonomicznych

Praca zawodowa na stanowiskach:

 • do 30.09.2020  starszy wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • w latach 1966-2001  kierownik naukowo-dydaktyczy punktu konsultacyjnego w Tarnowie, Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
 • w latach 1999 –2003 adiunkt w Katedrze Matematyki Ekonometrii i Statystyki Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie,
 • w latach 2003 –2007  dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie,
 • w latach 2008 – 2019 – docent Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie,
 • w latach 2009 -2010  kierownik Zakładu Przedsiębiorczości i Warsztatów Menedżerskich,
 • w latach 2011 – 2012 Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia WSEI w Krakowie.

Autor licznych publikacji i monografii:

 1. Symulacyjny model działalności gospodarczej spółki akcyjnej – Polanica 1994 r. (X Seminarium Naukowe Im. Z. Pawłowskiego kwiecień 1994).
 2. Symulator przedsiębiorstwa produkcyjnego w aspekcie projektowania strategii rozwojowej przedsiębiorstwa – referat – Konferencja „Podejmowanie decyzji w warunkach niepełnej informacji – systemy wspomagania decyzji” USTROŃ październik 1995
 3. Dydaktyczne aspekty symulacyjnego modelu przedsiębiorstwa „SYMPROFI” – Zeszyty Naukowe AE Kraków 1994 Nr 441 (str 5 – 14)
 4. “Symulacyjny model SYMPROFI w analizie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa” wystąpienie na posiedzeniu Polskiej Akademii Nauk Komisja Ekonomiczna (marzec 1994)
 1. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991 -1993, Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. “Problemy transformacji gospodarki Polski i krajów nadbałtyckich”, Wrocław 1995.
 2. Analiza efektów implementacji systemów jakości w PZZ S.A. w Krakowie – Zeszyty Naukowe WSEiI w Krakowie, Kraków 2005
 3. Metody oceny dostawców i kontroli dostaw w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Jakością na przykładzie Polskich Zakładów Zbożowych Kraków SA. Zarządzanie Przedsiębiorstwem Nr 2 (2010)
 4. WPROWADZENIE DO EKONOMETRII W PRZYKŁADACH I ZADANIACH – książka – Wydawnictwo Naukowe PWN Wydanie II W-wa 1999 (współautorstwo)
 5. WPROWADZENIE DO EKONOMETRII – książka – Wydawnictwo Naukowe PWN W-wa 2009 Wydanie I (współautorstwo) W-wa 2009
 1. BADANIA OPERACYJNE W PRZYKŁADACH I ZADANIACH – Wydawnictwo Naukowe PWN Wydanie VI ZMIENIONE (współautorstwo) W-wa 2011
 2. BADANIA OPERACYJNE W PRZYKŁADACH I ZADANIACH – Wydawnictwo Naukowe PWN Wydanie VII ZMIENIONE (współautorstwo) W-wa 2016

W latach 1993-1995 stały współpracownik firmy consultingowej uczestniczący w rządowym programie tzw. powszechnej prywatyzacji (PPP), opracowaniu Studium Sektorowego Przemysłu Obronnego, a także przygotowaniu programów przekształceń własnościowych wielu firm (opracowywanie ankiet przedsiębiorstw dla potrzeb NFI), konstrukcji Business Plan. Współautor symulacyjnego modelu poprawy produktywności firmy “SYMPROFI”, który został wdrożony w dużej firmie produkcyjnej STOMIL Dębica

Certyfikaty, uprawnienia:

 • uprawnienia syndyka i nadzorcy sądowego.
 • uprawnienia zasiadania w Radzie Nadzorczej Jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa,
 • kurs Ministerstwa Przemysłu i Handlu 1995 r.
 • kurs KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA

Odznaczeznia i nagrody:

 • ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI RP 2002,
 • NAGRODA MINISTRA NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I TECHNIKI. Zespołowa III stopnia za osiągnięcia w dziedzinie autorstwa wyróżniających się podręczników dla studentów 1 październik 1982 r.,
 • MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 2015.

Doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo pracy. Stopień naukowy uzyskała w roku 2015 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (praca doktorska pod tytułem: „Pracownicze aspekty zatrudnienia radcy prawnego” została napisana pod kierunkiem wybitnego specjalisty z zakresu prawa pracy prof. dr hab. Arkadiusza Sobczyka)

Posiada Certificate in Advanced English ze stopniem grade B wydany przez University of Cambridge w roku 2003.

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w prawie pracy, prawie gospodarczym, ochronie danych osobowych, zajmuje się również prawem cywilnym i prawem rodzinnym. Mediator sądowy wpisany na listę mediatorów prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Krakowie w roku 2022, w sprawach pracowniczych, rodzinnych i gospodarczych. Ukończyła 40-godzinne „Szkolenie dla kandydatów na mediatorów” organizowane przez Fundację Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Popularyzuje wiedzę prawną, brała udział jako ekspert w audycjach „Kwadrans z Prawnikiem” w Radiu Kraków na temat mobbingu oraz wypowiedzenia umowy o pracę.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie na wydziale Zarządzania. Kierunek: Zarządzanie i marketing, Specjalność: Rachunkowość. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Public relations.

Uczestniczka studiów doktoranckich w Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Katedra Zarządzania Zasobami Pracy.

Zainteresowania naukowe: zarządzanie organizacją, komunikacją, relacjami, zasobami pracy; wskaźniki niefinansowe w sprawozdawczości podmiotów gospodarczych, raportowanie społeczne; wartość społeczna w projektach zrównoważonego rozwoju; zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu, zielony marketing; rozwój kompetencji zawodowych i interpersonalnych.

W latach 2014-2020 zdobyła stypendium Rektora UEK dla najlepszych doktorantów. Dwukrotnie otrzymała: Grant dla Młodych Naukowców na Wydziale Zarządzania UEK oraz Grant z Samorządu Doktorantów UEK.

Działalność badawcza:

 1. Grant na Badania Młodych Naukowców (BMN) oraz Uczestników Studiów Doktoranckich Wydziału Zarządzania dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tytuł: Koncepcja CSR w zarządzaniu organizacją – aspekty pracownicze, społeczne i środowiskowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Pracy).

 1. Grant na Badania Młodych Naukowców (BMN) oraz Uczestników Studiów Doktoranckich Wydziału Zarządzania dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tytuł: Koncepcja tworzenia wspólnej wartości a innowacje społeczne– studia teoretyczne i studia przypadków, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Pracy).

 1. Udział w projekcie zagranicznym, organizowanym przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy i Koło Naukowe Rozwoju Osobistego oraz Hochschule Fulda /University of Applied Science/ w Niemczech.

Uzyskane Certyfikaty:

 1. PRINCE2® Foundation Certificate – Project Management – Kraków, UEK, X 2017
 2. International Transforming Communication CertificateTM
  Jednostka certyfikująca: Perła Skarbnica Wiedzy i Umiejętności, Kraków, 2014
 3. Mediator – 117 Szkoła Mediacji przy Krajowym Centrum Mediacji Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji – II-IV.2013

Główny księgowy, posiadający Certyfikat Ministra Finansów nr 68172/2014, wieloletni wykładowca i szkoleniowiec z zakresu przedmiotów ekonomicznych, przede wszystkim z tematyki rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, kadrowo – płacowej, ubezpieczeniowej i finansowej, a także z obsługi programów księgowych i kadrowo – płacowych. Właściciel biura rachunkowego.

Doświadczony specjalista w zakresie współpracy międzynarodowej, komunikacji międzykulturowej i zarządzania projektami.  Od 2022 pełni funkcję Kierownika Biura Współpracy Międzynarodowej w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie.

Konsultant Międzykulturowy w Empathy Project, z siedzibą w Nowym Delhi, Indiach., aktywnie uczestniczy w promowaniu porozumienia międzykulturowego, prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji i zarządza międzynarodowymi projektami. Z ponad 16-letnim doświadczeniem jako Trener Międzykulturowy w ICUnet.AG, (Niemcy) , współpracujący z renomowanymi firmami, takimi jak Deutsche Telekom AG, Makro Cash & Carry, Bertelsmann AG i Metro.

Obecnie pisze doktorat w dziedzinie zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Pradze. Studia podyplomowe z zakresu nauk społecznych i doradztwa społecznego w The International Foundation for the Advancement of Reflective Learning and Teaching. Ukończył także program certyfikacyjny z zakresu komunikacji międzykulturowej na Uniwersytecie w Leeds. Certyfikowany trener z zakresu Komunikacji międzykulturowej ( ICU, Niemcy oraz Richard Lewis, UK) od 2006 roku.

Współpracownicy naukowo – dydaktyczni:

prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie (WSEI). Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Zakładu Zarządzania i Rachunkowości WSEI. Autor i współautor ponad 100 opracowań, w tym o charakterze książkowym, z dziedziny rachunkowości i finansów. Przewodniczący Rady Programowej PICM. Współpracuje z praktyką gospodarczą, w tym z międzynarodowymi grupami kapitałowymi. Prowadzi obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce, Komisji Nadzoru Finansowego, jak również zajęcia na studiach MBA (Master of Business Administration). Przewodniczył i zasiadał w radach nadzorczych spółek, w tym w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Posiada certyfikat dyplomowanego księgowego IFAC oraz jest audytorem II stopnia PIKW. Autor ekspertyz oraz recenzji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego m. in. na potrzeby podmiotów z „wielkiej czwórki”.

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie obroniłam doktorat uzyskując tytuł dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii.

Ukończyłam szkolenia z zakresu neuropsychologii, psychologii biznesu, psychoterapii. Jako psycholog pracowałam w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Pawła II na oddziale Neuroinfekcji oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 5 w Krakowie. Współpracowałam z Krakowską Akademią im. F. Modrzewskiego oraz Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego jako wykładowca. Uczestniczyłam w licznych konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych.

Absolwent magisterskich studiów na kierunku ekonomia i studiów doktoranckich z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Wieloletnie doświadczenie zawodowe z obszaru księgowości, finansów i kontrolingu.
Miłośnik literatury, pasjonat polityki i ekonomii wartości.

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Adiunkt w Katedrze Bankowości UEK, wykładowca WSEI oraz UJ. Autor ponad 60 publikacji naukowych i dydaktycznych z obszaru bankowości komercyjnej i centralnej, sieci bezpieczeństwa finansowego, ochrony konsumenta usług finansowych. Członek Rady Programowej dla programu Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E. Jego praca doktorska zdobyła I miejsce w Konkursie o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego, II miejsce w Konkursie BFG na najlepsze prace doktorskie, I miejsce w Konkursie Krajowej Rady Spółdzielczej na najlepsze prace doktorskie oraz II miejsce w organizowanym przez GUS Konkursie na najlepszą pracę doktorską z zakresu statystyki.

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzania. Autor książek popularnonaukowych z marketingu. Posiada wieloletnie doświadczenie w marketingu i sprzedaży. Współpracowała z firmami w zakresie opracowywania i wdrażania strategii marketingowych. Dla klientów prowadzi kampanie w mediach społecznościowych.

Starszy wykładowca w Katedrze Analiz Strategicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor około 50 publikacji (w tym 4 książkowe) z zakresu zarzadzania. Wykładowca w Krakowskiej Szkole Biznesu (Studia MBA i Studia Podyplomowe) oraz Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej (Studia Podyplomowe). Ekspert w Krakowskim Parku Technologicznym w ramach projektu: Perspektywa technologiczna Kraków-Małopolska 2020, oraz ekspert i współautor raportu pt. Technologiczne Mapy Drogowe jako narzędzie implementacji strategii rozwoju kluczowych technologii. Autor programu szkoleń z kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem dla podmiotów systemu wymiaru sprawiedliwości: Wdrożenie pilotażu dobrego zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości w ramach Projektu „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Autor programu szkolenia pt. Doskonalenie kompetencji kierowniczych oraz wykładowca w ramach Projektu „Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie)” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości1.

ZAKRES TEMATYCZNY PRAC

Zarządzanie strategiczne; Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim; Przywództwo jako funkcja zarządzania kapitałem ludzkim; Audyt strategiczny; Controlling zarządczy; Projektowanie strategii przedsiębiorstwa; Metody implementacji strategii przedsiębiorstwa; System zarządzanie projektami, Kreowanie wizerunku i reputacji firmy; Instrumenty działalności promocyjnej

Doktor nauk ekonomicznych, promowany na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, autor i współautor ponad 60 publikacji ogłoszonych drukiem. Pracownik Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rybnika, gdzie odpowiada za zagadnienia związane ze zrównoważoną mobilnością. Wcześniej pracował m.in. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Urzędzie Transportu Kolejowego oraz w Przewozach Regionalnych. Jako niezależny konsultant współpracował z Bankiem Światowym, Najwyższą Izbą Kontroli oraz Biurem Analiz Sejmowych, realizował także liczne zlecenia doradcze dla podmiotów rynku transportu publicznego oraz instytucji publicznych.

Jej zainteresowania dydaktyczne i badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych ekonomią. Od kilku lat zajmuje się również problematyką związaną z marketingiem relacji, co było przedmiotem jej rozprawy doktorskiej. Jest autorką wielu publikacji oraz projektów badawczych dotyczących wskazanej tematyki. Często dzieli się swoją wiedzą nie tylko na wykładach, ale również w ramach konferencji i seminariów. Podejmuję się również roli eksperta w różnych programach rządowych oraz unijnych, a także roli trenera. Prowadzi szkolenia m.in dla studentów i przedsiębiorców w zakresie szerokorozumianej przedsiębiorczości oraz rozwoju osobistego, które mają im pomóc w osiąganiu ponadprzeciętnych rezultatów. Laureatka nagród w różnych dziedzinach, m.in. za działalność naukowa i dydaktyczną. W swojej pracy łączy wiedzę oraz praktykę menedżerską, którą zdobywa prowadząc swój własny biznes. Wierzy, że nie da się być dobrym wykładowcą bez ciągłego rozwoju oraz autentycznej pasji. Dlatego z wielką determinacją i pragnieniem spełnienia oczekiwań studentów, pogłębia swoją wiedzę i stara się inspirować swoich słuchaczy do poszukiwania wartości, które niosą ze sobą wykładane przez nią przedmioty.

Specjalista ds. marketingu, PR-owiec, dziennikarz. Przez 1,5 roku pracował dla ACN International na stanowisku specjalista ds. marketingu i social mediów, odpowiadając za promocję i komunikację międzynarodowej organizacji humanitarnej na świecie. Od kilku lat pracuje jako marketingowiec.

Creative and content manager oraz kierownik projektów marketingowych z zakresu e-marketingu w agencji Ideo Force.

Projektuje i realizuje strategie obecności marek w sieci. Autor szkoleń z zakresu e-marketingu, social mediów, komunikacji w sieci.

Obowiązki agencyjne łączy z pracą w dydaktyczną w charakterze wykładowcy Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki,  Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie. Prowadzi zajęcia z obszarów e-marketingu takich jak: marketing automation, analityka i narzędzia w digital marketingu, Google ads i Google Analytics, media społecznościowe i wideo, content marketing i copywriting.

W obszarze jego zainteresowań znajdują się między innymi: marketing konwersacyjny, automatyzacja w marketingu, percepcja i konsumpcja treści w Internecie.

Prowadził projekty marketingowe między innymi dla takich marek jak: DHL, BGK, Lewiatan.

Asystent badawczo – dydaktyczny w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie (również na studiach podyplomowych), Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku – Białej, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Prezes Zarządu biura rachunkowego, główny księgowy oraz audytor wewnętrzny z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi także liczne szkolenia z zakresu prawa bilansowego, sprawozdawczości finansowej oraz doradztwa biznesowego w firmach prywatnych, a także kandydat na biegłego rewidenta. Absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Krakowie – licencjat, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – magister, Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie – studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej pod kierownictwem prof. UEK dr hab. Artura Hołdy. Autor opracowań i artykułów z zakresu prawa bilansowego, a także analiz finansowych dla przedsiębiorstw.

Strateżka, copywriterka, wykładowczyni, pisarka, założycielka i współwłaścicielka agencji Brand Useful. Od 15 lat w marketingu. Doświadczenie zdobywała w znanych agencjach reklamowych, prowadząc projekty dla dużych marek i instytucji. Ukończyła warszawską Szkołę SAR i ma dyplom stratega marketingowego. Wykłada e-marketing, strategie digital oraz zasady budowania marek. Pracowała z takimi markami jak Continental, O bag, Zamek Wawel, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Jest autorem w Marketer+, Sprawny Marketing i innych portalach marketingowych. Prowadzi szkolenia ze strategii marki, nowych trendów. Jest autorką pierwszego w Polsce szkolenia o NeuroCopywritingu. Ma swój blog: joannaburdek.pl. Wierzy, że biznes to coś więcej niż (tylko) zarabianie, a marketerzy mogą zmieniać świat na lepsze.

Specjalista praktyk, magister finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, uzyskał najlepszą lokatę spośród studentów studiów magisterskich w roku akademickim 2017/2018,  laureat licznych konkursów z zakresu rachunkowości oraz rewizji finansowej, m.in. Audit OdyssEY, Letnich Igrzysk z Rachunkowości, Karierosfery. Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując jako manager ds. księgowych, jest również aplikantem w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Aktywny działacz Stowarzyszeni Księgowy w Polsce w Krakowie, w tym: członek Zarządu Oddziału Kraków SKwP, przewodniczący Zespołu Ekspertów i Konsultantów oraz członek Komisji ds. Nowoczesnych Środków Komunikacji. Wykładowca w Oddziale Okręgowym SKwP w Krakowie w zakresie rachunkowości.

Skip to content