3…2…1… absolwencki start do kariery – program aktywizacji zawodowej dla studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami | WSEI Kraków
wyrozniajacy

3…2...1… absolwencki start do kariery – program aktywizacji zawodowej dla studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami

Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2021 r. do 30 września 2023 r. i obejmuje swoim zasięgiem województwo małopolskie, mazowieckie, śląskie oraz podkarpackie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest wprowadzenie na otwarty rynek pracy absolwentów i studentów ostatniego roku studiów.

Działania projektu obejmują:

 • IPD – Indywidualny Plan Działania,
 • zaplanowanie i wdrożenie indywidulanej ścieżki kariery,
 • wsparcie asystenta rynku pracy,
 • wsparcie trenera aktywizacji,
 • grupowe warsztaty treningu pracy,
 • płatny staż
 • szkolenie zawodowe,
 • wprowadzenie na otwarty rynek pracy (w ramach działań z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym).

Kandydat podczas spotkania rekrutacyjnego powinien dostarczyć nam swoje CV, orzeczenie o niepełnosprawności oraz zaświadczenie z Uczelni/ kserokopię dyplomu.

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów na Uczestników Projektu prowadzone jest w rundach dwutygodniowych od 01.10.2021r. Po dokonaniu oceny Kandydata i zakwalifikowaniu do udziału w projekcie Uczestnik zostanie poinformowany o rezultacie rekrutacji.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:

 • przystąpienie do rekrutacji – co jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu,
 • status osoby niepełnosprawnej - weryfikowany na podstawie aktualnego orzeczenia
  o stopniu niepełnosprawności lub aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub aktualnego orzeczenia równoważnego (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów),
 • status na rynku pracy: osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
 • zamieszkanie na terenie województwa objętego wsparciem projektu,
 • gotowość do podjęcia zatrudnienia,
 • poziom motywacji do zmiany (weryfikowane na podstawie wyników testu stanowiącego element ankiety rekrutacyjnej),,
 • motywacja do utrzymania się w projekcie (weryfikowane na podstawie wyników testu stanowiącego element ankiety rekrutacyjnej).

Warunki wykluczające z uczestnictwa w projekcie:

 • równoczesny udział w realizowanym projekcie dofinansowywanym z PFRON,
 • orzeczenie o niepełnosprawności oznaczone kodem „01-U”,
 • na podstawie złożonego kompletu dokumentów rekrutacyjnych zostanie dokonana ocena kryteriów formalnych i spełnienia warunków uczestnictwa z uwzględnieniem wyniku testu.

Skip to content