Studia marketingowe - Digital Marketing - Studia na WSEI w Krakowie

Digital Marketing

Digital marketing – o module

Digital Marketing to dynamiczny moduł dla studentów, którzy chcą pogłębić wiedzę i rozwijać umiejętności w dynamicznie rozwijającym się sektorze cyfrowego marketingu. Program ten skupia się na istotnych obszarach takich jak media cyfrowe, strategie marketingu internetowego, innowacyjne technologie oraz efektywne angażowanie cyfrowego konsumenta. Jest on idealny dla tych, którzy aspirują do bycia na czele transformacji cyfrowej, wykorzystując narzędzia automatyzacji i opracowując innowacyjne strategie online dla przedsiębiorstw.

W module szczególny nacisk położony jest na praktyczne aspekty nauki. Studenci mają możliwość zdobycia certyfikatów DIMAQ, potwierdzających ich zrozumienie i umiejętność stosowania Digital Marketingu w rzeczywistym świecie biznesu, pracę w laboratoriach IT oraz analizę rzeczywistych studiów przypadków pochodzących z agencji interaktywnych. Uzyskane umiejętności otwierają drzwi do atrakcyjnych staży i praktyk w firmach partnerskich.

Po ukończeniu tego modułu, studenci będą posiadać kompetencje do projektowania skutecznych strategii e-marketingowych, tworzenia angażujących witryn internetowych, wykorzystywania narzędzi analityki internetowej oraz automatyzowania procesów marketingowych. Ponadto, nabędą umiejętności w zakresie budowania długotrwałych relacji z klientami w przestrzeni online, efektywnego wykorzystywania wybranych systemów CRM oraz zarządzania bazami danych.

Partner strategiczny:

Moduł posiada akredytację DIMAQ

wsei

Studia w module Digital marketing przygotują Cię do podejścia do międzynarodowej Certyfikacji DIMAQ. To potwierdzi Twoje zrozumienie kluczowych pojęć z zakresu marketingu internetowego oraz umiejętność efektywnego stosowania wiedzy w praktyce biznesowej.

Twoja ścieżka kształcenia

Aby uzyskać tytuł licencjata musisz zgromadzić co najmniej 182 ECTS.

Na pierwszym roku realizujesz przedmioty obowiązkowe, natomiast już od 3 semestru (czyli 2. roku) sam decydujesz, czego chcesz się uczyć. W jaki sposób? To proste, wybierasz minimum jeden moduł (dawną specjalność), który najbardziej Cię interesuje i idziesz wybraną ścieżką do końca studiów. Jeśli chcesz, to możesz studiować kolejne moduły lub pojedyncze przedmioty – także z innych kierunków.

142 ECTS

Przedmioty obowiązkowe na kierunku Zarządzanie

20 ECTS

Moduł:
Promocja i social media

20 ECTS

Inne moduły lub przedmioty do wyboru

1 Semestr

Wprowadzenie do studiowania
0 ECTS
Na tym przedmiocie dowiesz się, w jaki sposób zorganizować swoje studia, aby były dla Ciebie jak najbardziej owocne. Postaramy się przekazać Ci najistotniejsze informacje na temat tego, jak studiować, na co zwrócić szczególną uwagę, pomożemy Ci wybrać specjalność, studenci wyższych lat podzielą się z Tobą swoimi doświadczeniami a wykładowcy przedstawią oczekiwania.
Obsługa Worda i Excela - Certyfikat
4 ECTS
Zapoznasz się z podstawami edytora Word oraz arkusza kalkulacyjnego Excel. Przedmiot ten przygotowuje do dwóch egzaminów Microsoftu: 77-725 Word oraz 77-727 Excel.

Egzamin Microsoft 77-725 Word 2016 Core oraz 77-727 Excel 2016 Core. Prowadzi do certyfikatu MOS.

Podstawy zarządzania
5 ECTS
Poznasz podstawowe elementy teorii organizacji i zarządzania z uwzględnieniem wewnętrznej i zewnętrznej perspektywy funkcjonowania organizacji oraz podstawowych narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu organizacjami. Zajęcia pomogą Ci wykształcić umiejętności rozpoznania i analizy problemów zarządzania współczesnymi organizacjami. Nauczysz się stosować wybrane metody i techniki planowania, organizowania, motywowania oraz kontrolowania dla potrzeb sprawnego zarządzania organizacją.
Podstawy ekonomii
5 ECTS
Poznasz podstawowe definicje i pojęcia z zakresu ekonomii. Zrozumiesz zależności przyczynowo-skutkowe występujące w ekonomii. Nauczysz się interpretować zjawiska zachodzące we współczesnych gospodarkach w oparciu o mechanizmy i modele ekonomiczne oraz dopasowywać modele ekonomiczne do analizy konkretnych sytuacji gospodarczych.
Podstawy finansów
5 ECTS
Poznasz podstawowe mechanizmy i zasady funkcjonowania systemu finansowego w państwie, a w szczególności systemu bankowego, publicznego systemu finansowego. Dowiesz się na czym polega polityka pieniężna i fiskalna oraz poznasz wybrane rynki finansowe. Nauczysz się wykorzystywać teoretyczną wiedzę z zakresu problematyki finansów, a także pozyskiwać dane do analizowania, oceny i interpretacji procesów oraz zjawisk zachodzących na poznanych rynkach.
Podstawy rachunkowości
5 ECTS
Nauczysz się klasyfikować składniki aktywów i pasywów oraz rozróżniać i klasyfikować przychody i koszty. Zdobędziesz umiejętność ewidencji podstawowych operacji ekwiwalentnych i wynikowych. Będziesz umiał ustalić wynik finansowy organizacji.
Marketing
4 ECTS
Poznasz istotę i naturę marketingu, szczegółowe funkcje marketingu oraz podstawowe narzędzia (ich cechy i własności) wykorzystywane w procesie stosowania marketingu. Będziesz umiał zastosować w praktyce odpowiednie metody i narzędzia analityczne w procesie rozpoznawania otoczenia marketingowego i potencjału marketingowego przedsiębiorstwa.
Wychowanie fizyczne
0 ECTS

2 Semestr

Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Socjologia/Politologia
2 ECTS
Socjologia: Poznasz podstawowe pojęcia i terminologię socjologii. Nauczysz się obserwować i oceniać zachodzące zjawiska społeczne oraz formułować opinie wraz z ich uzasadnieniem.
Podstawy prawa
4 ECTS
Zapoznasz się z pojęciami umożliwiającymi analizowanie i rozumienie zjawisk i instytucji prawnych, z zasadami tworzenia i funkcjonowania prawa w Polsce oraz z podstawowymi instytucjami i pojęciami z zakresu cywilnego, administracyjnego, prawa pracy, prawa międzynarodowego, prawa UE. Nabędziesz umiejętności kierowania się zasadami prawa i w konsekwencji wykształcenie postaw owocujących poszanowaniem prawa, tak w życiu prywatnym jak i w działalności zawodowej.
Matematyka
4 ECTS
Poznasz główne pojęcia i twierdzenia z zakresu logiki matematycznej, rachunku różniczkowego i całkowego oraz algebry liniowej ( ze szczególnym uwzględnieniem macierzy i ich charakterystyk liczbowych). Studentom przedstawione zostają również podstawowe zastosowania powyższych informacji teoretycznych do rozwiązywania zagadnień ekonomicznych.
Statystyka opisowa
5 ECTS
Poznasz najczęściej wykorzystywane metody statystyczne. Nabędziesz umiejętność statystycznego opracowywania danych na praktycznych przykładach, z wykorzystaniem współczesnych narzędzi informatycznych - MS Excel (z dodatkiem Analysis Toolpak) oraz R-Studio.
Psychologia
4 ECTS
Poznasz podstawowe pojęcia z zakresu psychologii oraz koncepcje wyjaśniania zachowań ludzkich, będziesz miał możliwość przyswoić wiedzę, potrzebną do zidentyfikowania swoich mocnych i słabych stron. Zapoznasz się z dynamiką procesów grupowych oraz sposobami i stylami funkcjonowania w grupie. Nauczysz się także, jak radzić sobie ze stresem. Dowiesz się, jaka jest rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej w życiu codziennym oraz dlaczego sposoby autoprezentacji są tak ważne w relacjach międzyludzkich.
Zarządzanie zasobami ludzkimi
5 ECTS
Poznasz koncepcje funkcjonowania człowieka w organizacji a także modele kierowania ludźmi w kontekście kultury organizacyjnej oraz norm i standardów. Nauczysz się identyfikować (indywidualnie i zespołowo) zjawiska i procesy (obecne i przyszłe) dotyczące pracowników w organizacji oraz w jej otoczeniu.
Procesy informacyjne w zarządzaniu
4 ECTS
Poznasz metody służące zarządzaniu danymi, informacją oraz wiedzą w przedsiębiorstwie. Zaznajomisz się z metodami analizy potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa. Nauczysz się praktycznie wykorzystywać zdobytą wiedzę w trakcie realizacji zadań projektowych.
Wychowanie fizyczne
0 ECTS

3 Semestr

Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Prawo gospodarcze, ochrona własności intelektualnej i RODO
5 ECTS
Zdobędziesz wiedzę podstawowych norm prawnych w zakresie prawa gospodarczego, wraz z umiejętnościami dokonania charakteryzacji poszczególnych procesów związanych z prowadzeniem i rejestracją działalności gospodarczej. Nauczysz się docierać do źródeł informacji oraz dokonywać wyboru niezbędnych przepisów normatywnych, by na ich podstawie móc opracować wnioski i pisma procesowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i ochrony własności intelektualnej oraz używać odpowiednich wzorów pism procesowych
MODUŁ 1
16 ECTS
Praktyka zawodowa 240 godz.
8 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.

4 Semestr

Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Warsztaty przedsiębiorczości
4 ECTS
Poznasz zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości. Nauczysz się prawidłowo posługiwać przepisami i standardami warunkującymi prowadzenie działalności gospodarczej. Nabędziesz umiejętność przygotowania wstępnej koncepcji biznesu a następnie opracowania jej w formie biznes planu. W ramach zajęć warsztatowych z firmy symulacyjnej nauczysz się prowadzić własną firmę.
Komunikacja w zespole międzykulturowym
4 ECTS
Zapoznasz się z istotą komunikacji, jej znaczeniem w budowaniu zespołu, a także wpływem na efektywność jego działań. Zdobędziesz umiejętności związane z: zarządzaniem konfliktami, stosowaniem metod zwiększających efektywność pracy zespołu międzynarodowego (wielokulturowego), udzielaniem informacji zwrotnej rozwojowej i wzmacniającej zgodnie ze standardami, efektywnym prowadzeniem zebrań zespołu, opracowywaniem dokumentów związanych z przepływem informacji podczas realizacji projektu.
Zarządzanie jakością
5 ECTS
Poznasz terminologię i podstawowe pojęcia związane z jakością oraz Nauczysz się zasad tworzenia, wdrażania, doskonalenia i audytowania systemów jakości oraz znaczenia norm i standardów w zarządzaniu jakością.
Badania marketingowe
5 ECTS
Poznasz podstawowe metody prowadzenia badań marketingowych i rynkowych i nauczysz się właściwie interpretować ich wyniki. Posiądziesz umiejętność wykorzystania wyników badań marketingowych do podejmowania lub weryfikowania decyzji.
PROJEKT 1
4 ECTS
Praktyka zawodowa 240 godz.
8 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.

5 Semestr

Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Zarządzanie w ochronie środowiska
4 ECTS
Nabędziesz wiedzę o przyrodniczych skutkach degradacji środowiska, nauczysz się je przewidywać oraz poznasz regulacje prawne oraz normy serii 14000 dotyczące zarządzania środowiskiem. Zapoznasz się z konwencjami i porozumieniami międzynarodowymi oraz strategiami ochrony środowiska w Unii Europejskiej. Poznasz rozwiązania prawne, finansowe i logistyczne gospodarki odpadami. Pozyskaną wiedzę i umiejętności wykorzystasz w zarządzaniu przedsiębiorstwem i w propagowaniu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
MODUŁ 2 lub przedmioty do wyboru
16 ECTS
Seminarium dyplomowe
4 ECTS
Celem seminarium licencjackiego jest nabycie przez studenta umiejętności stosowania metod przygotowania pracy naukowej, właściwych na poziomie studiów I stopnia, jak również umiejętności pozyskiwania źródeł wiedzy w zakresie tematyki seminarium i pracy dyplomowej. Kolejnym ważnym celem jest uzyskanie przez studenta umiejętności doboru i zastosowania metod i narzędzi badawczych, umiejętności analizowania i przedstawiania wyników otrzymanych badań oraz logicznej argumentacji, oraz prawidłowego formułowania wniosków.
Praktyka zawodowa 240 godz.
8 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.

6 Semestr

Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Społeczna odpowiedzialność biznesu
4 ECTS
Zarządzanie projektami
5 ECTS
PROJEKT 2 lub przedmiot do wyboru
4 ECTS
Seminarium dyplomowe
4 ECTS
Celem seminarium licencjackiego jest nabycie przez studenta umiejętności stosowania metod przygotowania pracy naukowej, właściwych na poziomie studiów I stopnia, jak również umiejętności pozyskiwania źródeł wiedzy w zakresie tematyki seminarium i pracy dyplomowej. Kolejnym ważnym celem jest uzyskanie przez studenta umiejętności doboru i zastosowania metod i narzędzi badawczych, umiejętności analizowania i przedstawiania wyników otrzymanych badań oraz logicznej argumentacji, oraz prawidłowego formułowania wniosków.
Praktyka zawodowa 240 godz.
8 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.

Digital marketing – przedmioty w module

Planowanie strategiczne w Digital Marketingu
4 ECTS
W dziedzinie marketingu cyfrowego kluczowym aspektem każdej kampanii jest jej starannie opracowana strategia. Podczas zajęć nauczysz się, jak skutecznie przeprowadzać audyty stron internetowych, analizować działania konkurentów oraz wybierać odpowiednią grupę docelową. Nasi wykładowcy wskażą Ci sposoby na budowanie budżetu marketingowego, planowanie harmonogramu działań i opracowywanie kompleksowej strategii marketingu elektronicznego, bazując na analizie poszczególnych elementów.
Pozycjonowanie lokalne, e-commerce, klasyczne i międzynarodowe
4 ECTS
Podczas nauki w module będziesz miał możliwość zgłębienia wiedzy na temat różnorodności w pozycjonowaniu – od lokalnego, przez e-commerce, globalne, aż po międzynarodowe SEO. Poznasz nie tylko specyficzne metody stosowane w każdej z tych dziedzin, ale także zorientujesz się, jak stosować czynności SEO w różnych kontekstach, w tym w agencjach międzynarodowych. Zaoferujemy Ci wgląd w praktyczne przypadki oraz przedstawimy kluczowe techniczne aspekty związane z każdym rodzajem pozycjonowania.
Marketing Automation
4 ECTS
Zdobędziesz wiedzę na temat funkcjonowania automatyzacji marketingu, bazując na przykładach narzędzi często wykorzystywanych przez agencje i duże przedsiębiorstwa. Nauczysz się, czym jest lead, jak efektywnie klasyfikować dane oraz zarządzać procesami sprzedażowymi.
Google Ads i Analytics – przygotowanie do certyfikatu
4 ECTS
Podczas nauki dowiesz się, jak skutecznie tworzyć kampanie marketingowe w Google Ads, w tym reklamy tekstowe, banerowe, wideo oraz realizować elastyczne działania remarketingowe. Zostaniesz również wprowadzony w świat mierzenia kluczowych wskaźników analityki internetowej, zarówno w odniesieniu do treści własnych (owned), płatnych (paid), jak i zdobywanych naturalnie (earned). Na zakończenie kursu przygotujemy Cię do pomyślnego zdania egzaminu DIMAQ.
Projekt
4 ECTS
W trakcie kursu weźmiesz udział w projekcie praktycznym, który połączy wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkoleń eksperckich. Projekt ten będzie stanowił doskonałą okazję do zastosowania teorii w praktyce, co nie tylko umocni zdobytą wiedzę, ale także zademonstruje Twoją gotowość do efektywnego działania w obszarze Digital Marketingu.

Twoja ścieżka kształcenia

Jakie masz dalej opcje?

Możesz wybrać moduł przez nas rekomendowany na tej ścieżce

Możesz wybrać moduł z listy, które naszym zdaniem najbardziej pasują

Możesz wybrać inne moduły, również z innych kierunków

Możesz wybrać pojedyncze przedmioty, jeden moduł wystarczy aby uzyskać dyplom na kierunku

Rozważ następujące możliwości
Digital Marketing
+
Zarządzanie projektami innowacyjnymi

Specjalista ds. internetowego marketingu produktów innowacyjnych

Digital Marketing
+
Zarządzanie sprzedażą

Specjalista ds. e-commerce

Digital Marketing
+
Promocja i social media

Specjalista ds. marketingu internetowego

Wybierz tę ścieżkę, jeśli chcesz:

zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie tworzenia audytów stron internetowych, analizy konkurencji oraz identyfikacji i docierania do właściwej grupy docelowej klientów. Pokażemy Ci, jak opracować skuteczny budżet marketingowy i harmonogram działań, a także jak skonstruować kompleksową strategię e-marketingową

nauczyć się tworzenia i zarządzania kampaniami w Google Ads, w tym: remarketingu, reklamy tekstowej, banerowej, PLA i innych. Przygotujemy Cię do egzaminów certyfikacyjnych Google Ads i Google Analytics. Otrzymasz wiedzę na temat kluczowych wskaźników w marketingu cyfrowym, zrozumiesz terminy takie jak ‘not provided’, ‘not set’, czy wskaźnik odrzuceń

poznać zróżnicowane aspekty i techniki pozycjonowania – lokalnego, e-commerce, klasycznego i międzynarodowego. Zostaniesz wprowadzony w zaawansowane tematy związane z reklamą SEO i SEM oraz poznasz metody pracy stosowane w agencjach interaktywnych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

opanować podstawy marketingu automation, poprzez praktyczne zastosowanie popularnych narzędzi używanych w agencjach i dużych firmach. Dowiesz się, czym jest lead, jak klasyfikować dane oraz zarządzać procesami sprzedaży.

Na koniec modułu zrealizujesz projekt praktyczny, który zweryfikuje Twoje eksperckie umiejętności i wiedzę z zakresu Digital Marketingu. Dodatkowo, będziesz miał możliwość zdobycia certyfikatu DIMQ (dla chętnych studentów).

Pracuj jako:

Content Producer

Content Manager

Performance Marketing Manager

Social Media Manager

Community Manager

SEO/SEM Specialist

Email Marketing Specialist

UI/UX Designer

Digital Influencer

Digital Marketing Specialist

Dlaczego warto?

Certyfikat, który się liczy

Dzięki modułowi przygotujesz się do uzyskania międzynarodowego certyfikatu DIMAQ, który będzie się liczył zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku.

Praktyczne zajęcia

Zajęcia mają wymiar głównie praktyczny. Poznasz więc inspirujące case study, nauczysz się korzystać z profesjonalnych narzędzi i przygotujesz się do pracy w marketingu internetowym.

Spotkania z praktykami

Będziesz uczestniczyć w ciekawych spotkaniach z praktykami zajmującymi się profesjonalnie Digital Marketingiem.

Ryszard-Ćwiertniak-_moduł-Digital-Marketing_ (1)

Wykładowcy

dr Ewa Urbaniec


dr inż. Ryszard Ćwiertniak


mgr inż. Sebastian Banasiewicz


dr Iwona Lupa-Wójcik


Regulamin studiów, §4 pkt. 11:

Warunkiem uruchomienia modułu/ścieżki kształcenia jest minimalna liczba 20 studentów, którzy dokonali wyboru danej ścieżki/modułu. Dodatkowo Dziekan może zdecydować o uruchomieniu modułu/ścieżki pomimo mniejszej liczby chętnych studentów.  

Skip to content