Zarządzenie Rektora ws. kontynuacji nauczania zdalnego do 30.09.2020 r. | WSEI Kraków
news-wsei

Zarządzenie Rektora ws. kontynuacji nauczania zdalnego do 30.09.2020 r.

Zarządzenie  nr  3/V/2020

z dnia 15 maja 2020 roku

Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie

w sprawie prowadzenia procesu kształcenia oraz trybu i zasad  potwierdzania osiągnięć efektów uczenia się  w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie w warunkach pandemii Covid-19

Działając na podstawie:

 1. Art 23 ust. 1 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r.
 2. 19 ust. 2 pkt 1 Statutu uczelni.
 3. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (§1   3) z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 511, 528 i 643 z poź.zm.)  oraz zaleceń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zarządzam co następuje:

 • Proces kształcenia

 

 1. Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie będzie prowadzić zdalne nauczanie na studiach licencjackich, inżynierskich, podyplomowych i kursach w Szkole Programowania do końca roku akademickiego 2019/20, tj. do 30.09.2020 roku.
 2. Na wniosek prowadzącego zajęcia Dziekan, może wyrazić zgodę na organizację zajęć laboratoryjnych oraz zajęć o charakterze praktycznym w siedzibie Uczelni.
 3. Zgłoszenia przedmiotów i tematyki zajęć o których mowa w §1 pkt 2 wykładowcy dokonują w Dziale Nauczania co najmniej na 7 dni przed planowanym ich rozpoczęciem.
 4. Zajęcia o których mowa w §1 pkt 2 prowadzi się w pomieszczeniach uczelni z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zawartych piśmie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 12.05.2020 https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dotyczace-zapewnienia-bezpieczenstwa-organizacji-zajec-laboratoryjnych-i-klinicznych-na-studiach stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 5. Za przygotowanie pomieszczeń i sal do prowadzenia zajęć odpowiedzialny jest kierownik działu administracyjno-gospodarczego.

 

 • Weryfikacja efektów uczenia się

 

 1. Do końca roku akademickiego 2019/2020 tj do 30.09.2020 na studiach licencjackich i inżynierskich prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz na studiach podyplomowych dopuszcza się weryfikację efektów uczenia się (zaliczenia i egzaminy z poszczególnych zajęć przedmiotów i kursów) poza siedzibą Uczelni, z wykorzystaniem technologii informatycznych.
 2. Uczelnia rekomenduje do tych celów następujące technologie informatyczne zapewniające kontrolę przebiegu i rejestrację zaliczeń oraz egzaminów:
 3. platforma egzaminacyjna Modle „ e.wsei,”
 4. platforma „MS Teams, MS Forms”

dla których wsparcie techniczne i szkolenia zapewnia dział IT.

 1. Za organizację zaliczeń i egzaminów, o których mowa w §2 pkt. 1 odpowiadają nauczyciele akademiccy, którym powierzono prowadzenie zajęć oraz koordynatorzy przedmiotów a w przypadku studiów podyplomowych kierownik merytoryczny kierunku.
 2. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zaliczeń i egzaminów sprawuje dziekan.
 3. W uzasadnionych przypadkach, wynikających ze specyfiki oraz możliwości przeprowadzenia określonego egzaminu lub zaliczenia, na wniosek osoby egzaminującej, dziekan, kierownik zakładu naukowo-dydaktycznego lub dyrektor IKM może zastosować inne technologie informatyczne wykorzystywane do przeprowadzenia takich egzaminów i zaliczeń lub przeprowadzić takie egzaminy w siedzibie uczelni. W szczególności dotyczy to prowadzenia egzaminów certyfikujących.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych oraz weryfikacji tożsamości studentów, wprowadza się obowiązek korzystania z poczty elektronicznej w domenie wsei.edu.pl.

 

 • Przebieg weryfikacji efektów uczenia się

 

 1. Egzaminy i zaliczenia z przedmiotów lub kursów z wykorzystaniem technologii informatycznych mogą być przeprowadzane w formie ustnej lub pisemnej.
 2. W celu przystąpienia do egzaminu lub zaliczenia przeprowadzanego w formie ustnej, student:
 3. musi dysponować urządzeniem obsługującym wybraną technologię informatyczną, wyposażonym w kamerę i mikrofon, oraz posiadać dostęp do sieci Internet, zapewniającej odpowiednią przepustowość,
 4. przygotować pomieszczenie, w którym będzie przebywał w trakcie egzaminu lub zaliczenia w taki sposób, aby nie przebywała w nim żadna inna osoba,
 5. podczas egzaminu ma być dla egzaminatora wyraźnie widoczny i słyszalny oraz utrzymywać kontakt wzrokowy poprzez kamerę,
 6. jest zobowiązany uwierzytelnić swoją tożsamość poprzez wykorzystanie mechanizmu logowania identyfikatorem oraz hasłem do platformy „Microsoft 365”, dla egzaminów i zaliczeń przeprowadzanych z wykorzystaniem technologii „MS Teams/MS Forms”.
 7. Połączenie internetowe musi być nieprzerwane podczas przebiegu egzaminu. W razie przerwania połączenia, egzamin przeprowadza się od nowa.
 8. W przypadku, gdy student nie dysponuje urządzeniami obsługującymi wybraną technologię informatyczną lub dostępem do sieci Internet, egzaminator organizuje dostęp do wydzielonego pomieszczenia Uczelni wraz ze wsparciem technicznym, w celu przeprowadzona egzaminu lub zaliczenia, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa.
 9. Przy egzaminowaniu studentów z niepełnosprawnościami egzaminator indywidualnie ustala ze studentem formę egzaminu, dostosowując ją do jego potrzeb.
 10. Przed zaliczeniem lub egzaminem prowadzonym w formie pisemnej egzaminator ustala sposób potwierdzania tożsamości studenta np. poprzez system logowania, zestaw pytań identyfikujących itp.
 11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu egzaminu lub zaliczenia egzaminator może zarządzić przerwanie przebiegu weryfikacji efektów uczenia się wobec tego studenta.

Zarządzenie wchodzi w życie dniem 18.05.2020 roku

Skip to content