Rachunkowość przedsiębiorstw - Studia na WSEI w Krakowie

Rachunkowość przedsiębiorstw

Rachunkowość przedsiębiorstw – o module

Jeżeli jesteś pracownikiem działów księgowości, planujesz pracować w tym obszarze, prowadzisz lub zamierzasz prowadzić biuro rachunkowe albo własną firmę, ten moduł jest właśnie dla Ciebie. Rachunkowość przedsiębiorstw to praktyczne kompetencje związane z takimi zagadnieniami, jak: organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, polityka rachunkowości w firmie oraz rachunkowość firmy.

Zaproponowany program pozwoli Ci poszerzyć i zaktualizować posiadaną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności przydatne do samodzielnego prowadzenia zagadnień kadrowo – płacowych. Dodatkowo zapoznasz się z zagadnieniami dotyczącymi międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Zwieńczeniem modułu będzie przygotowanie własnego projektu, w którym wykorzystasz posiadaną wiedzę i umiejętności.

Twoja ścieżka kształcenia

Aby uzyskać tytuł licencjata, musisz zgromadzić co najmniej 180 ECTS.

W czwartym semestrze  sam decydujesz, czego chcesz się uczyć. Wybierasz jeden moduł, który najbardziej Cię interesuje.

152 ECTS

Przedmioty obowiązkowe na kierunku Finanse i Rachunkowość

20 ECTS

Moduł:
Rachunkowość Przedsiębiorstw

8 ECTS

Przedmioty do wyboru

1 Semestr

Wprowadzenie do studiowania
0 ECTS
Na tym przedmiocie dowiesz się, w jaki sposób zorganizować swoje studia, aby były dla Ciebie jak najbardziej owocne. Postaramy się przekazać Ci najistotniejsze informacje na temat tego, jak studiować, na co zwrócić szczególną uwagę, pomożemy Ci wybrać specjalność, studenci wyższych lat podzielą się z Tobą swoimi doświadczeniami a wykładowcy przedstawią oczekiwania.
Obsługa Worda i Excela
4 ECTS
Zapoznasz się z podstawami edytora Word oraz arkusza kalkulacyjnego Excel. Przedmiot ten przygotowuje do dwóch egzaminów Microsoftu: 77-725 Word oraz 77-727 Excel.

Egzamin Microsoft 77-725 Word 2016 Core oraz 77-727 Excel 2016 Core. Prowadzi do certyfikatu MOS.

Podstawy zarządzania
5 ECTS
Poznasz podstawowe elementy teorii organizacji i zarządzania z uwzględnieniem wewnętrznej i zewnętrznej perspektywy funkcjonowania organizacji oraz podstawowych narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu organizacjami. Zajęcia pomogą Ci wykształcić umiejętności rozpoznania i analizy problemów zarządzania współczesnymi organizacjami. Nauczysz się stosować wybrane metody i techniki planowania, organizowania, motywowania oraz kontrolowania dla potrzeb sprawnego zarządzania organizacją.
Mikroekonomia
4 ECTS
Podstawy finansów
5 ECTS
Poznasz podstawowe mechanizmy i zasady funkcjonowania systemu finansowego w państwie, a w szczególności systemu bankowego, publicznego systemu finansowego. Dowiesz się na czym polega polityka pieniężna i fiskalna oraz poznasz wybrane rynki finansowe. Nauczysz się wykorzystywać teoretyczną wiedzę z zakresu problematyki finansów, a także pozyskiwać dane do analizowania, oceny i interpretacji procesów oraz zjawisk zachodzących na poznanych rynkach.
Podstawy rachunkowości
5 ECTS
Nauczysz się klasyfikować składniki aktywów i pasywów oraz rozróżniać i klasyfikować przychody i koszty. Zdobędziesz umiejętność ewidencji podstawowych operacji ekwiwalentnych i wynikowych. Będziesz umiał ustalić wynik finansowy organizacji.
Psychologia
4 ECTS
Bankowość
4 ECTS
Poznasz zasady funkcjonowania systemu bankowego w Polsce, będziesz umiał dopasować właściwy produkt bankowy (pożyczkę, kredyt, gwarancję, akredytywę etc.) do określonych potrzeb firmy, zrozumiesz istotę zarządzania ryzykiem przez bank oraz poznasz podstawowe narzędzia zabezpieczania się przed nim.
Wychowanie fizyczne
0 ECTS

2 Semestr

Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Makroekonomia
4 ECTS
Prawo gospodarcze, ochrona własności intelektualnej i RODO
5 ECTS
Matematyka
4 ECTS
Poznasz główne pojęcia i twierdzenia z zakresu logiki matematycznej, rachunku różniczkowego i całkowego oraz algebry liniowej ( ze szczególnym uwzględnieniem macierzy i ich charakterystyk liczbowych). Studentom przedstawione zostają również podstawowe zastosowania powyższych informacji teoretycznych do rozwiązywania zagadnień ekonomicznych.
Statystyka opisowa
5 ECTS
Poznasz najczęściej wykorzystywane metody statystyczne. Nabędziesz umiejętność statystycznego opracowywania danych na praktycznych przykładach, z wykorzystaniem współczesnych narzędzi informatycznych - MS Excel (z dodatkiem Analysis Toolpak) oraz R-Studio.
Rynki finansowe
5 ECTS
Poznasz zasady funkcjonowania rynków finansowych oraz pozyskasz wiedzę na temat emisji papierów wartościowych, a także zasady ich wprowadzania do obrotu giełdowego. Na przykładzie case study nauczysz się wyceniać akcje, obligacje, kontrakty terminowe, opcje oraz inne wybrane instrumenty finansowe.
Ubezpieczenia
4 ECTS
Poznasz najważniejsze mechanizmy i procesy zachodzące na polskim rynku ubezpieczeń. Nauczysz się dokonywania analizy i wybierania najkorzystniejszego ubezpieczenia dla siebie i innych. Dodatkowo nabędziesz umiejętność interpretacji przepisów prawa z zakresu ubezpieczeń gospodarczych.
Wychowanie fizyczne
0 ECTS

3 Semestr

Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Podatki i prawo podatkowe
5 ECTS
Organizacja i obsługa systemów księgowo - kadrowych
4 ECTS
Rachunkowość finansowa
6 ECTS
Matematyka finansowa
4 ECTS
Finanse publiczne
5 ECTS
Firma symulacyjna/Warsztaty przedsiębiorczości
4 ECTS

4 Semestr

Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Komunikacja w zespole wielokulturowym (w jęz. Ang.)
4 ECTS
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
5 ECTS
Etyka zawodowa
3 ECTS
Moduł specjalnościowy
16 ECTS

5 Semestr

Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Projekt modułowy
4 ECTS
Zintegrowane raportowanie biznesowe
4 ECTS
Seminarium dyplomowe
4 ECTS
Praktyka zawodowa 240 godz.
16 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.

6 Semestr

Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Przedmioty do wyboru
8 ECTS
Seminarium dyplomowe
4 ECTS
Celem seminarium licencjackiego jest nabycie przez studenta umiejętności stosowania metod przygotowania pracy naukowej, właściwych na poziomie studiów I stopnia, jak również umiejętności pozyskiwania źródeł wiedzy w zakresie tematyki seminarium i pracy dyplomowej. Kolejnym ważnym celem jest uzyskanie przez studenta umiejętności doboru i zastosowania metod i narzędzi badawczych, umiejętności analizowania i przedstawiania wyników otrzymanych badań oraz logicznej argumentacji, oraz prawidłowego formułowania wniosków.
Praktyka zawodowa 240 godz.
16 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.

Rachunkowość Przedsiębiorstw – przedmioty w module

Rachunkowość finansowa II
6 ECTS
Przedmiot ten pozwoli Ci na pogłębienie wiedzy z zakresu rachunkowości. Szczegółowo omówione zostaną zagadnienia zawiązane z środkami trwałymi, środkami trwałymi w budowie oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi. Zapoznasz się z aktywami pieniężnymi, aktywami inwestycyjnymi oraz obrotem towarowym i materiałowym w firmie. Sklasyfikujesz, zaewidencjonujesz i wycenisz rozrachunki, roszczenia i fundusze specjalne w Twojej firmie. Prawidłowo sfinansujesz działalność swojej firmy poznając zagadnienia związane z kapitałami własnymi. Zaznajomisz się z pojęciem rezerw na zobowiązania, w tym rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Poznasz pojęcie rozliczeń międzyokresowych przychodów. Koszty i przychody w Twojej firmie przestaną być dla Ciebie problemem, a w związku z tym sprawnie ustalisz wynik na działalności gospodarczej i sporządzisz sprawozdanie finansowe.
Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej
4 ECTS
Przedmiot zapewni Ci poszerzoną wiedzę z zakresu zarządzania finansami, systemu rachunkowości oraz prezentacji zjawisk w sprawozdaniach finansowych zgodnie z MSSF (MSR). Poznasz determinanty współczesnych systemów sprawozdawczości. Zapoznasz się ze sprawozdawczością zgodną z MSSF (MSR). Będziesz potrafił sprawnie wskazać różnice między sprawozdawczością zgodną z MSSF (MSR) a Ustawą o rachunkowości. Poznasz organizacyjne i techniczne aspekty raportowania zgodnie z MSSF (MSR). Poznasz praktyczne rozwiązania dotyczące prezentacji przychodów, kosztów, leasingu, instrumentów finansowych i utraty wartości aktywów, rezerw i zobowiązań warunkowych dzięki analizie poszczególnych standardów. Przedstawienie praktycznych aspektów sporządzania sprawozdania finansowego według MSSF (MSR) sprawi, że przygotujesz je z łatwością.
Place i rozliczenia finansowe
6 ECTS

Przedmiot pozwoli Ci opanować umiejętności z zakresu rozliczania wynagrodzeń Twoich pracowników. Nauczysz się rozliczać wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, kontraktu menadżerskiego i umów o charakterze cywilno- prawnym. Poznasz zasady naliczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz obliczysz zaliczkę na podatek dochodowy. Zidentyfikujesz inne koszty obciążające pracodawcę, a wynikające z funduszy poza ubezpieczeniowych. Zaznajomisz się z zasadami dotyczącymi rożnego rodzaju ulg w podatku dochodowym. Poznasz reguły dokonywania potrąceń z wynagrodzenia wynikających z innych przepisów prawa. Naliczysz wynagrodzenie pracownika przebywającego na urlopie lub na zwolnieniu lekarskim. Poznasz uprawnienia pracownika i wynikające ze świadczeń socjalnych i społecznych. Zaznajomisz się z obowiązkowymi rozliczeniami pracodawcy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym. Poznasz pozapłacowe świadczenia pracownicze wynikające z podroży służbowych, ekwiwalentów czy przepisów BHP.

Projekt
4 ECTS

Zwieńczeniem tego modułu będzie Projekt, na którym stworzysz symulację własnej firmy i przygotujesz sprawozdanie finansowe zgodne z wymogami MSFF lub UoR. Przedstawisz i udokumentujesz Twój własny projekt składając odpowiednią dokumentację wymaganą przepisami prawa.

Studia te adresowane są do osób pracujących lub chcących pracować w obszarze rachunkowości i finansów; księgowych, głównych księgowych, członków zarządu, właścicieli firm, pracowników działów finansowo-księgowych, kontrolerów finansowych, pracowników biur rachunkowych, a także osób aspirujących na powyższe stanowiska.


dr Katarzyna Strojny

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Wydziale Finansów i Prawa.

Rekomendacja koordynator modułu

Jeżeli chcesz zdobyć praktyczną wiedzę, konieczną do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wykorzystać rachunkowość do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem, ten moduł jest właśnie dla Ciebie. Kończąc go nie tylko przygotujesz się do prowadzenia ksiąg rachunkowych firmy i sporządzenia sprawozdania finansowego, ale przede wszystkim nabędziesz umiejętności wykorzystania jego walorów informacyjnych w bieżącym prowadzeniu działalności gospodarczej. Pozwoli to na prawidłową ocenę kondycji finansowej jednostki i usprawni podejmowanie decyzji o charakterze operacyjnym lub strategicznym. Dodatkowo będziesz umiał efektywnie zastosować systemy informatyczne w rachunkowości oraz prawidłowo zinterpretujesz zawartość ksiąg rachunkowych.

Po zakończeniu studiów będziesz znał mechanizmy zapisów na kontach księgowych oraz prawidłowo wyceniał pozycje bilansowe, potrafił prowadzić sprawy kadrowo – płacowe zatrudnionych. Umiejętność interpretacji sprawozdań finansowych oraz zastosowanie narzędzi analizy finansowej pozwoli na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy. Jeżeli przemawiają do Ciebie liczby, lubisz logikę, i związki przyczynowo – skutkowe ten moduł jest spełnieniem Twoich oczekiwań. Z powodzeniem znajdziesz zatrudnienie w działach finansowo – księgowych w sektorze publicznym i prywatnym, doradzisz dobre rozwiązania klientowi biura rachunkowego lub po prostu z sukcesem poprowadzisz własną firmę!

Regulamin studiów, §4 pkt. 11:

Warunkiem uruchomienia modułu/ścieżki kształcenia jest minimalna liczba 20 studentów, którzy dokonali wyboru danej ścieżki/modułu. Dodatkowo Dziekan może zdecydować o uruchomieniu modułu/ścieżki pomimo mniejszej liczby chętnych studentów.  

Skip to content