Księgowość małej firmy - Studia na WSEI w Krakowie

Księgowość małej firmy

Księgowość małej firmy

Księgowość małej firmy – o module

Chcesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw? Te studia to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie na rynku pracy. Program kształcenia pomoże Ci zapoznać się z charakterystyką oraz procedurami rachunkowości, stosowanymi w różnych typach przedsiębiorstw.

Ten moduł kierowany jest do osób, które w przyszłości zamierzają otworzyć własną firmę lub zajmować się prowadzeniem księgowości dla takich firm- zwłaszcza w formie usługowej.

Program tego modułu obejmuje naukę prowadzenia uproszczonych form księgowości (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatkowa księga przychodów i rozchodów) oraz ewidencji pomocniczej.

Obok zagadnień związanych z rozliczeniem podatku dochodowego przedsiębiorcy, na zajęciach omawiane są zagadnienia dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług VAT oraz niezmiernie szeroka i ważna problematyka prawa pracy, płac i rozliczeń wynagrodzeń pracowników i danin wobec US i ZUS.

Zajęcia prowadzone są w przeważającej mierze w formie ćwiczeń przez doświadczonych trenerów – praktyków. Istotnym elementem programu są laboratoria i nauka obsługi oprogramowania do prowadzenia uproszczonej księgowości.

Parterem modułu jest Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR), której eksperci będą prowadzić część zajęć praktycznych. Dodatkowo, studenci będą mieli możliwość odbywania praktyk zawodowych w biurach podległych OSCBR.

Partner modułu

Twoja ścieżka kształcenia

Aby uzyskać tytuł licencjata, musisz zgromadzić co najmniej 180 ECTS.

W czwartym semestrze  sam decydujesz, czego chcesz się uczyć. Wybierasz jeden moduł, który najbardziej Cię interesuje.

152 ECTS

Przedmioty obowiązkowe na kierunku Finanse i Rachunkowość

20 ECTS

Moduł:
Księgowość małej firmy

8 ECTS

Przedmioty do wyboru

1 Semestr

Wprowadzenie do studiowania
0 ECTS
Na tym przedmiocie dowiesz się, w jaki sposób zorganizować swoje studia, aby były dla Ciebie jak najbardziej owocne. Postaramy się przekazać Ci najistotniejsze informacje na temat tego, jak studiować, na co zwrócić szczególną uwagę, pomożemy Ci wybrać specjalność, studenci wyższych lat podzielą się z Tobą swoimi doświadczeniami a wykładowcy przedstawią oczekiwania.
Obsługa Worda i Excela
4 ECTS
Zapoznasz się z podstawami edytora Word oraz arkusza kalkulacyjnego Excel. Przedmiot ten przygotowuje do dwóch egzaminów Microsoftu: 77-725 Word oraz 77-727 Excel.

Egzamin Microsoft 77-725 Word 2016 Core oraz 77-727 Excel 2016 Core. Prowadzi do certyfikatu MOS.

Podstawy zarządzania
5 ECTS
Poznasz podstawowe elementy teorii organizacji i zarządzania z uwzględnieniem wewnętrznej i zewnętrznej perspektywy funkcjonowania organizacji oraz podstawowych narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu organizacjami. Zajęcia pomogą Ci wykształcić umiejętności rozpoznania i analizy problemów zarządzania współczesnymi organizacjami. Nauczysz się stosować wybrane metody i techniki planowania, organizowania, motywowania oraz kontrolowania dla potrzeb sprawnego zarządzania organizacją.
Mikroekonomia
4 ECTS
Podstawy finansów
5 ECTS
Poznasz podstawowe mechanizmy i zasady funkcjonowania systemu finansowego w państwie, a w szczególności systemu bankowego, publicznego systemu finansowego. Dowiesz się na czym polega polityka pieniężna i fiskalna oraz poznasz wybrane rynki finansowe. Nauczysz się wykorzystywać teoretyczną wiedzę z zakresu problematyki finansów, a także pozyskiwać dane do analizowania, oceny i interpretacji procesów oraz zjawisk zachodzących na poznanych rynkach.
Podstawy rachunkowości
5 ECTS
Nauczysz się klasyfikować składniki aktywów i pasywów oraz rozróżniać i klasyfikować przychody i koszty. Zdobędziesz umiejętność ewidencji podstawowych operacji ekwiwalentnych i wynikowych. Będziesz umiał ustalić wynik finansowy organizacji.
Psychologia
4 ECTS
Bankowość
4 ECTS
Poznasz zasady funkcjonowania systemu bankowego w Polsce, będziesz umiał dopasować właściwy produkt bankowy (pożyczkę, kredyt, gwarancję, akredytywę etc.) do określonych potrzeb firmy, zrozumiesz istotę zarządzania ryzykiem przez bank oraz poznasz podstawowe narzędzia zabezpieczania się przed nim.
Wychowanie fizyczne
0 ECTS

2 Semestr

Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Makroekonomia
4 ECTS
Prawo gospodarcze, ochrona własności intelektualnej i RODO
5 ECTS
Matematyka
4 ECTS
Poznasz główne pojęcia i twierdzenia z zakresu logiki matematycznej, rachunku różniczkowego i całkowego oraz algebry liniowej ( ze szczególnym uwzględnieniem macierzy i ich charakterystyk liczbowych). Studentom przedstawione zostają również podstawowe zastosowania powyższych informacji teoretycznych do rozwiązywania zagadnień ekonomicznych.
Statystyka opisowa
5 ECTS
Poznasz najczęściej wykorzystywane metody statystyczne. Nabędziesz umiejętność statystycznego opracowywania danych na praktycznych przykładach, z wykorzystaniem współczesnych narzędzi informatycznych - MS Excel (z dodatkiem Analysis Toolpak) oraz R-Studio.
Rynki finansowe
5 ECTS
Poznasz zasady funkcjonowania rynków finansowych oraz pozyskasz wiedzę na temat emisji papierów wartościowych, a także zasady ich wprowadzania do obrotu giełdowego. Na przykładzie case study nauczysz się wyceniać akcje, obligacje, kontrakty terminowe, opcje oraz inne wybrane instrumenty finansowe.
Ubezpieczenia
4 ECTS
Poznasz najważniejsze mechanizmy i procesy zachodzące na polskim rynku ubezpieczeń. Nauczysz się dokonywania analizy i wybierania najkorzystniejszego ubezpieczenia dla siebie i innych. Dodatkowo nabędziesz umiejętność interpretacji przepisów prawa z zakresu ubezpieczeń gospodarczych.
Wychowanie fizyczne
0 ECTS

3 Semestr

Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Podatki i prawo podatkowe
5 ECTS
Organizacja i obsługa systemów księgowo - kadrowych
4 ECTS
Rachunkowość finansowa
6 ECTS
Matematyka finansowa
4 ECTS
Finanse publiczne
5 ECTS
Firma symulacyjna/Warsztaty przedsiębiorczości
4 ECTS

4 Semestr

Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Komunikacja w zespole wielokulturowym (w jęz. Ang.)
4 ECTS
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
5 ECTS
Etyka zawodowa
3 ECTS
Moduł specjalnościowy
16 ECTS

5 Semestr

Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Projekt modułowy
4 ECTS
Zintegrowane raportowanie biznesowe
4 ECTS
Seminarium dyplomowe
4 ECTS
Praktyka zawodowa 240 godz.
16 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.

6 Semestr

Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Przedmioty do wyboru
8 ECTS
Seminarium dyplomowe
4 ECTS
Celem seminarium licencjackiego jest nabycie przez studenta umiejętności stosowania metod przygotowania pracy naukowej, właściwych na poziomie studiów I stopnia, jak również umiejętności pozyskiwania źródeł wiedzy w zakresie tematyki seminarium i pracy dyplomowej. Kolejnym ważnym celem jest uzyskanie przez studenta umiejętności doboru i zastosowania metod i narzędzi badawczych, umiejętności analizowania i przedstawiania wyników otrzymanych badań oraz logicznej argumentacji, oraz prawidłowego formułowania wniosków.
Praktyka zawodowa 240 godz.
16 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.

Księgowość małej firmy – przedmioty w module

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
5 ECTS
Przedmiot wyczerpująco traktuje aspekty Kodeku Pracy i ustawy systemowej o ubezpieczeniach społecznych. Poznasz prawne aspekty ujmowania wszelkich tytułów uzyskiwania dochodów na płaszczyźnie ubezpieczeń społecznych. Zrozumiesz czym są akta osobowe pracowników i jaka jest ich zawartość, a co najważniejsze jak je prowadzić. Trochę technologii przy zasadach tworzenia e-Teczki pracowniczej też nie zaszkodzi.
Uproszczone formy ewidencji księgowej
5 ECTS
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (PKPiR) jak i Ewidencja Przychodów (EP) nie będzie miała przed Tobą żadnych tajemnic. Wiedza, którą zdobędziesz jest szczególnie wyczekiwana przez pracodawców i pomoże Ci we własnym biznesie. Nie ograniczamy się tylko do podatku dochodowego, bo o VAT dowiesz się wszystkiego co niezbędne, aby spać spokojnie w trakcie kontroli organów skarbowych. Zaimplementujemy prawo ubezpieczeń społecznych w rozliczeniach podatkowych, a żadna składka ZUS nie będzie magią.
Płace i rozliczenia finansowe
6 ECTS

Przedmiot prezentuje wiedzę niezbędną każdemu pracodawcy i pracownikowi. Wiedza ta pozwala zrozumieć kanony obliczeń wynagrodzeń i kosztów z tym związanych. Poza podstawowymi kategoriami wynagrodzenia zasadniczego, poznasz jak obliczyć dodatkowe składniki wynagrodzenia jak m.in.: wynagrodzenie za czas urlopu, niezdolności do pracy, wszelkie ekwiwalenty itp., stworzenie listy płac, kart wynagrodzeń, dokumentacji ubezpieczeniowej, zwieńczy Twój proces kształcenia.

Projekt
4 ECTS
Projekt to czas podsumowań Twojej wiedzy. Staniesz na czele kadry zarządzającej przedsiębiorstwem i praktycznie wykorzystasz wiedzę zdobytą na poprzednich przedmiotach, korzystając z komputerowego programu księgowo-kadrowego oraz Płatnika (programu do wymiany dokumentów z ZUS). Przedmiot stworzy z Ciebie prawdziwego eksperta w dziedzinie uproszczonej księgowości.

Dlaczego warto studiować na WSEI?

0001-min

Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka

Nasi wykładowcy to cenieni w branży eksperci, którzy dzielą się aktualną wiedzą i doświadczeniem – to oni kreują trendy. Zdobywasz wiedzę od najlepszych graczy na rynku, pracujących w takich firmach jak: MOTOROLA czy BNP Paribas. To z nimi zrealizujesz swoją projektową pracę dyplomową, potwierdzisz zdobyte umiejętności i stworzysz portfolio, które wzmocni Twoją atrakcyjność na rynku pracy.
0002-min

Łączenie pracy ze studiami

Na WSEI pogodzisz pracę zawodową ze studiami. Wiemy, jak ważne jest zdobywanie doświadczenia w trakcie studiów, dlatego też przykładamy ogromną wagę do formy (zajęcia w trybie hybrydowym) oraz elastycznego harmonogramu zajęć.
0003-min

Azure Dev Tools for Teaching (Microsoft)

Studenci WSEI mają bezpłatny dostęp do oprogramowania Microsoft, z którego mogą korzystać również na własnym sprzęcie komputerowym.
0004-min

Certyfikaty WSEI

Wierzymy, że edukacja to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale przede wszystkim jej praktyczne potwierdzenie. Naszym studentom oferujemy przygotowanie merytoryczne oraz realizację międzynarodowych certyfikatów branżowych.
0005-min

#meetupy WSEI z praktykami

Udział w topowych konferencjach branżowych i hackathonach – wiemy, gdzie kreują się trendy i gdzie najlepiej zdobywać kontakty biznesowe. Będziesz uczestniczyć w spotkaniach z liderami branży oraz zdobędziesz specjalistyczną wiedzę. Nasi studenci biorą udział w międzynarodowych konferencjach branżowych czy hackathonach, poznając najnowsze trendy, zdobywając doświadczenia oraz kontakty biznesowe.
0006-min

Park Technologiczny WSEI

To miejsce, w którym zrealizujesz swoje najlepsze pomysły. Wspieramy rozwój Twoich projektów i ich promocję m.in. na międzynarodowych konferencjach branżowych.
0007g

Studia po angielsku

Wiemy, jak ważne jest praktyczne wykorzystanie języka, dlatego też oferujemy studentom możliwość realizacji przedmiotów w j.angielskim.
0008-min

Program Erasmus +

W ramach programu każdy student WSEI ma możliwość studiowania za granicą. Współpracujemy z 28 uczelniami partnerskimi w wielu krajach europejskich i nie tylko! 90% naszych studentów spełniających warunki wyjeżdża na wymianę międzynarodową.

Opinie naszych studentów


mgr Krzysztof Kleszcz

Główny księgowy, posiadający Certyfikat Ministra Finansów nr 68172/2014, wieloletni wykładowca i szkoleniowiec z zakresu przedmiotów ekonomicznych, przede wszystkim z tematyki rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, kadrowo – płacowej, ubezpieczeniowej i finansowej, a także z obsługi programów księgowych i kadrowo – płacowych. Właściciel biura rachunkowego i prezes spółki działającej w obszarze handlu. Uczestnik seminarium doktorskiego w dziedzinie zarządzania.

Rekomendacja koordynatora modułu

Księgowość małej firmy jest modułem, którego realizacja odpowiada potrzebom polskich przedsiębiorców. Jest skierowany do Ciebie, jeśli chcesz otworzyć własną działalność gospodarczą lub zajmować się uproszczoną księgowością zawodowo. Zdobyta wiedza pozwoli na rzetelne prowadzenie rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych. Przygotowany materiał nauczania jest na bieżąco aktualizowany, skrupulatnie przygotowując Cię do pracy. Dobór przedmiotów nie pozwala się nudzić, a sposób przekazywania wiedzy udowadnia, że podatki nie muszą być nudne. Praktycznie wykorzystasz wiedzę i swoją przedsiębiorczość, tworząc symulacje podmiotu gospodarczego. Skorzystaj z faktu, że istnieje duży popyt na ekspertów ds. uproszczonej księgowości. Zobaczysz, jak wiele dzieje się w obszarze małych firm.

Regulamin studiów, §4 pkt. 11:

Warunkiem uruchomienia modułu/ścieżki kształcenia jest minimalna liczba 20 studentów, którzy dokonali wyboru danej ścieżki/modułu. Dodatkowo Dziekan może zdecydować o uruchomieniu modułu/ścieżki pomimo mniejszej liczby chętnych studentów.  

Kontakt

Trwa rekrutacja na studia!

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami:

Studia licencjackie i inżynierskie: +48 503 473 917
Studia magisterskie: +48 510 253 580
rekrutacja@wsei.edu.pl

messenger-min

Розпочато набір на навчання!

У вас є питання?
Зв’яжіться з нами:

Бакалаврат, інженерія: +48 503 473 917
Магістратура: +48 510 253 580
rekrutacja@wsei.edu.pl

messenger-min

Recruitment for studies is ongoing!

Do you have any questions?
Contact us:

Bachelor’s and Engineering studies: +48 503 473 917
Master’s studies: +48 510 253 580
rekrutacja@wsei.edu.pl

messenger-min

Skip to content