Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia | WSEI Kraków

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia

ZASADY PRZYJMOWANIA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA, PROCEDURY REKRUTACYJNE W WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMII I INFORMATYKI W KRAKOWIE

I. ZASADY:
 1. Cudzoziemcem jest osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa.
 2. Cudzoziemcy mogą podejmować studia w WSEI jeżeli:

posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia;

posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

 1. Studia w WSEI są prowadzone w języku polskim, zatem cudzoziemiec, aby móc zostać przyjęty na studia musi:

ukończyć roczny kurs przygotowawczy w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub;

posiadać certyfikat znajomości wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego, lub;

uzyskać potwierdzenie z uczelni przyjmującej, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego kandydata pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim. Potwierdzenie takie wydaje się po rozmowie kwalifikacyjnej podczas zapisu na studia.

* Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jakim cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce.

 1. Cudzoziemcy mogą podejmować w uczelni studia pierwszego stopnia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, jeśli spełniają przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków (zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy Prawo o Szkolnictwie wyższym):

  posiadają zezwolenie na pobyt stały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

  posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

  korzystają z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  są pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkami ich rodzin, jeżeli mieszkają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

  otrzymali zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  otrzymali zezwolenie na zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1, art. 186 ust. 1, pkt 3 i 4 ustawy o cudzoziemcach z 12 grudnia 2013 r.;

  udzielono im ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo członkami ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu (mają również prawo wyboru, czy podjąć studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich czy cudzoziemców).

Kandydaci spełniający te wymogi są przyjmowani na studia decyzją Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Wymienieni cudzoziemcy mają prawo do ubiegania się o stypendium socjalne, zapomogi etc. (z wyłączeniem obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadających środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów).

Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz kształcenie w innych formach, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

Wszyscy studenci WSEI niezależnie od trybu studiów, narodowości oraz warunków podejmowania studiów uiszczają czesne określone w  Zarządzeniu Kanclerza –sprawdź wysokość czesnego.

 1. Cudzoziemcy mogą podejmować w uczelni studia pierwszego stopnia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich (niewymienieni w pkt 4.)

Cudzoziemcy ci nie mają prawa do ubiegania się o stypendium socjalne, zapomogi etc.

Kandydaci są przyjmowani na studia decyzją Rektora.

Wszyscy studenci WSEI niezależnie od trybu studiów, narodowości oraz warunków podejmowania studiów uiszczają czesne określone w  Zarządzeniu Kanclerza –sprawdź wysokość czesnego.

Studenci-cudzoziemcy są zwalniani z opłaty czesnego, jeśli podejmują studia jako stypendyści strony polskiej lub państwa wysyłającego.

 1. Osoby legitymujące się ważną Kartą Polaka są uprawnione zarówno do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z czym wiąże się prawo do ubiegania o wszystkie rodzaje świadczeń pomocy materialnej przewidziane dla studentów z polskim obywatelstwem, jak i w trybie oraz na warunkach innych niż dotyczące obywateli polskich. Podejmując i odbywając studia na warunkach innych niż dotyczące obywateli polskich (np. jako stypendyści Strony polskiej), nie mogą oni ubiegać się o stypendia wypłacane przez uczelnie z dotacji budżetowej przeznaczonej na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów.

Informacje dotyczące sposobów legalizacji pobytu na terytorium Polski znaleźć można na stronie Urzędu Do Spraw Cudzoziemców:

www.udsc.gov.pl


II. DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Jeśli jesteś zainteresowany/a podjęciem studiów I stopnia w języku polskim w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki prosimy Cię o złożenie w Punkcie Rekrutacyjnym następujących dokumentów:

 1. elektroniczny formularz rejestracyjny wypełnij i wydrukuj (elektroniczny formularz rejestracyjny),
 2. polskie (oryginał lub odpis) lub zagraniczne świadectwo dojrzałości (oryginał);
 3. tłumaczenie przysięgłe świadectwa dojrzałości – dotyczy świadectwa uzyskanego za granicą:

* do świadectwa dojrzałości uzyskanego w Polsce należy dołączyć kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej

** świadectwo zagraniczne musi być opatrzone apostille/zalegalizowane, a także musi być uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości / uprawniać do podjęcia studiów w Polsce

Więcej informacji na ten temat:

Informacje dla posiadaczy zagranicznego świadectwa

 1. kserokopia karty pobytu, aktualnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Polski;
 2. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia;
 3. polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (lub deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia);
 4. dokument poświadczający znajomość języka polskiego:

certyfikat znajomości wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego

potwierdzenie ukończenia rocznego kursu przygotowawczego w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego

w przypadku braku dokumentów wymienionych wyżej – potwierdzenie z uczelni przyjmującej, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego kandydata pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim

* Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jakim cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce.

 1. kserokopia paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości;
 2. 1 fotografia (legitymacyjne) z imieniem i nazwiskiem na odwrocie;
 3. jeśli nie składasz dokumentów osobiście, zadbaj by osoba, która to zrobi, miała wypełnione przez Ciebie pełnomocnictwo
 4. dowód wpłaty rejestracyjnej (200 PLN).

* Wpłaty można dokonać również w Punkcie Rekrutacyjnym.

Wpłaty opłaty rejestracyjnej należy dokonać na konto:
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
31-150 Kraków
ul. św. Filipa 17

***
PeKaO S.A. ul. Pijarska 1
23 1240 4533 1111 0000 5423 5922
tytułem:
 opłata rejestracyjna + Imię i Nazwisko

polski