Informatyka i ekonometria - studia inżynierskie 1 stopnia w Krakowie

Informatyka i Ekonometria

Uzyskiwany Tytuł
Inżynier Informatyki i Ekonometrii
Typ studiów
Stacjonarne i Niestacjonarne
Praktyki
6 miesięcy (960 godzin) (24 ECTS)
Czas trwania studiów
3,5 roku (7 semestrów)
Minimalna ilość punktów ECTS potrzebna do ukończenia kierunku
210

Skomponuj swoje studia inżynierskie

Studia na WSEI zaczynają się pakietem przedmiotów obowiązkowych dla poszczególnych kierunków. Za to od drugiego roku sam układasz własną, indywidualną ścieżkę studiowania.

W jaki sposób?

Pod koniec pierwszego roku wybierasz minimum jeden z modułów specjalistycznych (dawniejsze specjalności). Wybierz ten moduł, którego tematyka interesuje Cię najbardziej. Ale na WSEI nie musisz się ograniczać! Jeśli interesuje Cię więcej tematów, zachęcamy do wybrania dodatkowych modułów lub nawet pojedynczych przedmiotów – także z innych kierunków. Wszystkie zrealizowane moduły wyróżnimy na Twoim dyplomie ukończenia studiów.

To Ty decydujesz, czego chcesz się uczyć!

Wybierając moduły i przedmioty, zwróć uwagę na ilość przypisanych im punktów ECTS. Aby ukończyć studia inżynierskie z Informatyki, musisz zdobyć co najmniej 210 ECTS-ów, ale może być ich więcej!

Zobacz listę przedmiotów
obowiązkowych

Zobacz listę modułów, z których
możesz wybierać

1 Semestr

Podstawy obsługi Word i Excel - Certyfikat
4 ECTS
Zapoznasz się z podstawami edytora Word oraz arkusza kalkulacyjnego Excel. Przedmiot ten przygotowuje do dwóch egzaminów Microsoftu: 77-725 Word oraz 77-727 Excel.

Egzamin Microsoft 77-725 Word 2016 Core oraz 77-727 Excel 2016 Core. Prowadzi do certyfikatu MOS.

Podstawy ekonomii
5 ECTS
Poznasz podstawowe definicje i pojęcia z zakresu ekonomii. Zrozumiesz zależności przyczynowo-skutkowe występujące w ekonomii. Nauczysz się interpretować zjawiska zachodzące we współczesnych gospodarkach w oparciu o mechanizmy i modele ekonomiczne oraz dopasowywać modele ekonomiczne do analizy konkretnych sytuacji gospodarczych.
Wprowadzenie do baz danych - Certyfikat
5 ECTS
Poznasz budowę, proces projektowania i sposoby implementacji baz danych. Nauczysz się podstaw języka SQL oraz zapoznasz się z zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem baz danych, indeksami, normalizacją. Przedmiot przygotowuje do egzaminu Microsoftu 98-364 Database Fundamentals.

Egzamin Microsoft 98-364 Database Fundamentals. Prowadzi do certyfikatu MTA

Matematyka
5 ECTS
Zapoznasz się z najistotniejszymi pojęciami i metodami z zakresu algebry i analizy matematycznej przydatnymi informatykom. Nauczysz się posługiwać pojęciami matematycznymi w zagadnieniach informatycznych oraz rozwiniesz abstrakcyjne i algorytmiczne myślenie.
Podstawy zarządzania
5 ECTS
Poznasz podstawowe elementy teorii organizacji i zarządzania z uwzględnieniem wewnętrznej i zewnętrznej perspektywy funkcjonowania organizacji oraz podstawowych narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu organizacjami. Zajęcia pomogą Ci wykształcić umiejętności rozpoznania i analizy problemów zarządzania współczesnymi organizacjami. Nauczysz się stosować wybrane metody i techniki planowania, organizowania, motywowania oraz kontrolowania dla potrzeb sprawnego zarządzania organizacją.
Wprowadzenie do studiowania
0 ECTS
Na tym przedmiocie dowiesz się, w jaki sposób zorganizować swoje studia, aby były dla Ciebie jak najbardziej owocne. Postaramy się przekazać Ci najistotniejsze informacje na temat tego, jak studiować, na co zwrócić szczególną uwagę, pomożemy Ci wybrać specjalność, studenci wyższych lat podzielą się z Tobą swoimi doświadczeniami a wykładowcy przedstawią oczekiwania.
Fizyka dla informatyków
4 ECTS
Wyjaśnimy Ci, jak działają podstawowe układy elektroniczne występujące w komputerach i smartfonach (w tym czujniki ruchu, położenia, natężenia światła etc.). Ponadto usystematyzujemy Twoją wiedzę na temat prądu (jego rodzajów, charakterystyk, technik miernictwa), gdyż uważamy że jest ona przydatna w zawodzie informatyka i niezbędna inżynierowi.
Prawne i społeczne problemy informatyki
2 ECTS
Dowiesz się, jakie są przepisy prawa w zakresie stosowania rozwiązań informatycznych. Zapoznasz się z prawem autorskim, dowiesz się, kiedy można wykorzystywać oprogramowanie bez ograniczeń, a kiedy należy za nie zapłacić oraz jakie przepisy chronią wytworzone przez Ciebie aplikacje czy inne produkty. Zdobędziesz także wiedzę na temat prawnych aspektów bezpieczeństwa informacji gromadzonej i udostępnianej w systemach informatycznych. Program przedmiotu obejmuje też zapoznanie z problemami społecznymi, jakie występują we współczesnym społeczeństwie informatycznym.
Wychowanie fizyczne
0 ECTS

2 Semestr

Psychologia
4 ECTS
Poznasz podstawowe pojęcia z zakresu psychologii oraz koncepcje wyjaśniania zachowań ludzkich, będziesz miał możliwość przyswoić wiedzę, potrzebną do zidentyfikowania swoich mocnych i słabych stron. Zapoznasz się z dynamiką procesów grupowych oraz sposobami i stylami funkcjonowania w grupie. Nauczysz się także, jak radzić sobie ze stresem. Dowiesz się, jaka jest rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej w życiu codziennym oraz dlaczego sposoby autoprezentacji są tak ważne w relacjach międzyludzkich.
Wprowadzenie do programowania
5 ECTS
Poznasz podstawowe zasady programowania komputerów (core programming) w podejściu proceduralnym i obiektowym. Wyjaśnimy Ci zasady działania elementarnych algorytmów (wyszukiwania, sortowania, ...), jak również podstawowych struktur danych (stosu, kolejki, listy, drzewa, słownika). Materiał realizowany na przedmiocie przygotowuje w około 50% do egzaminu MTA 98-361 Software Development Fundamentals. Pozostałe zagadnienia zostaną omówione w przedmiocie "Wprowadzenie do baz danych" oraz "Wprowadzenie do technologii webowych"
Statystyka opisowa
5 ECTS
Poznasz najczęściej wykorzystywane metody statystyczne. Nabędziesz umiejętność statystycznego opracowywania danych na praktycznych przykładach, z wykorzystaniem współczesnych narzędzi informatycznych - MS Excel (z dodatkiem Analysis Toolpak) oraz R-Studio.
Systemy operacyjne i sieci komputerowe - Certyfikat
5 ECTS
Dowiesz się, jak są zbudowane i jak działają systemy operacyjne na przykładzie MS Windows. Zapoznasz się także z podstawami infrastruktur sieciowych, sprzętu sieciowego oraz protokołów i usług sieciowych. Przedmiot przygotowuje do egzaminu Microsoftu 98-366: Networking Fundamentals.

Egzamin Microsoft 98-366: Networking Fundamentals. Prowadzi do certyfikatu MTA.

Wprowadzenie do technologii webowych - Certyfikat
5 ECTS
Kurs wprowadza w technologię HTML5, CSS3 i JS. Poznasz podstawy tworzenia i stylowania dokumentów HTML z użyciem HTML5 oraz arkuszy CSS3. Wprowadzimy Cię w świat języka JavaScript, nauczysz się obsługiwać zdarzenia oraz modyfikować strukturę DOM. Zapoznasz się z formatem SVG oraz tworzeniem grafiki z użyciem obiektu Canvas. Przedmiot przygotowuje do egzaminu Microsoft 98-375: HTML5 App Development Fundamentals.

Egzamin Microsoft 98-375: HTML5 App Development Fundamentals. Prowadzi do certyfikatu MTA

Architektura systemów komputerowych
4 ECTS
Zapoznasz się z architekturą współczesnych systemów operacyjnych (Android/iOS/Windows 10). Nabędziesz wiedzę na temat architektury sprzętowej urządzeń mobilnych i IoT. Dowiesz się, jak działają urządzenia logiczne.
Wychowanie fizyczne
0 ECTS
Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.

3 Semestr

Matematyka dyskretna
3 ECTS
Nauczysz się opisywać problemy informatyczne z wykorzystaniem notacji matematycznej. Dowiesz się, jak, tworząc aplikacje i wykorzystując dostępne narzędzia informatyczne, rozwiązywać problemy rekurencyjne, kombinatoryczne, z zakresu teorii liczb i teorii grafów.
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
4 ECTS
Zapoznamy Cię z zagrożeniami związanymi z funkcjonowaniem systemów informatycznych oraz metodami zabezpieczeń przed tymi zagrożeniami. Nauczymy Cię, jak wdrażać procedury zabezpieczające dane osobowe. Dowiesz się także, co to są narzędzia ochrony pasywnej i aktywnej przed atakami z zewnątrz oraz jak je stosować.
Badania operacyjne i metody optymalizacji
3 ECTS
Nauczymy Cię, jak, w optymalny sposób, dobierać rozwiązania dla problemów produkcyjnych. Dowiesz się, jak określić wielkość produkcji, by zapewnić maksymalizację zysków oraz jak zaplanować sieć dystrybucji, by zminimalizować koszty transportu.
Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.

4 Semestr

Ekonometria
5 ECTS
Na tym przedmiocie dowiesz się, jakie metody ekonometryczne są wykorzystywane do pomiaru i prognozowania w ekonomii. Zapoznasz się z pojęciem modelu ekonometrycznego, rodzajami i metodami doboru zmiennych, sposobami dopasowania modelu, metodami wyznaczania błędów pomiaru. Nauczysz się, jak, posiadając dane zgromadzone w systemach komputerowych, wydobyć z nich konkretną wiedzę i wykorzystać ją w procesie podejmowania decyzji.
Warsztaty przedsiębiorczości
4 ECTS
Poznasz zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości. Nauczysz się prawidłowo posługiwać przepisami i standardami warunkującymi prowadzenie działalności gospodarczej. Nabędziesz umiejętność przygotowania wstępnej koncepcji biznesu a następnie opracowania jej w formie biznes planu. W ramach zajęć warsztatowych z firmy symulacyjnej nauczysz się prowadzić własną firmę.
Komunikacja w zespole międzykulturowym
4 ECTS
Zapoznasz się z istotą komunikacji, jej znaczeniem w budowaniu zespołu, a także wpływem na efektywność jego działań. Zdobędziesz umiejętności związane z: zarządzaniem konfliktami, stosowaniem metod zwiększających efektywność pracy zespołu międzynarodowego (wielokulturowego), udzielaniem informacji zwrotnej rozwojowej i wzmacniającej zgodnie ze standardami, efektywnym prowadzeniem zebrań zespołu, opracowywaniem dokumentów związanych z przepływem informacji podczas realizacji projektu.
Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Praktyka zawodowa 240 godz.
0 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.

5 Semestr

Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Projekt P1
6 ECTS
Pierwsza część cyklu trzech przedmiotów, których efektem końcowym ma być profesjonalny projekt mogący mieć zastosowanie komercyjne. Projekt ten może być (choć nie musi) bazą do pracy inżynierskiej. Pierwszy etap to tworzenie specyfikacji potrzeb biznesowych, badanie rynku oraz projektowanie. Projekt jest realizowany w grupach 2-3 osobowych.
Praktyka zawodowa 240 godz.
0 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.

6 Semestr

Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Projekt P2
15 ECTS
Druga część cyklu trzech przedmiotów, których efektem końcowym ma być profesjonalny projekt mogący mieć zastosowanie komercyjne. Projekt ten może być (choć nie musi) bazą do pracy inżynierskiej. Drugi etap to wykonanie produktu (aplikacji, gry, instalacji sieci etc. ) według wymagań projektowych, przeprowadzenie testów i prezentacja produktu. Całość opakowana jest narzędziami pracy w grupie oraz pracą z repozytorium wraz z harmonogramem. Projekt jest realizowany w grupach 2-3 osobowych.
Praktyka zawodowa 240 godz.
0 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.
Proseminarium
3 ECTS
Dowiesz się, jak napisać pracę dyplomową, na co zwrócić uwagę, w jaki sposób dobrać temat pracy i jak go zrealizować. Ponieważ praca dyplomowa zawiera opis zrealizowanego projektu, zapoznasz się z wybranymi zagadnieniami edytorskimi, dzięki którym Twoja praca będzie poprawna także od strony redakcyjnej.

7 Semestr

Seminarium dyplomowe
5 ECTS
Efektem końcowym przedmiotu będzie praca dyplomowa wymagana do przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Pod nadzorem promotora przygotujesz dokument, który będzie opisywał stworzony przez Ciebie projekt inżynierski.
Projekt P3
6 ECTS
Trzecia część cyklu trzech przedmiotów, których efektem końcowym ma być profesjonalny projekt mogący mieć zastosowanie komercyjne. Projekt ten może być (choć nie musi) bazą do pracy inżynierskiej. Trzeci etap to tworzenie dokumentacji technicznej, instrukcji dla użytkowników końcowych oraz wdrożenie i zarządzanie działaniem wybranych aspektów (np. wydajnością, bezpieczeństwem, dostępnością). Projekt jest realizowany w grupach 2-3 osobowych.
Praktyka zawodowa 240 godz.
24 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.

Czym wyróżnia się Informatyka i Ekonometria na WSEI na tle innych uczelni?

 1. Dla nas informatyka to nie tylko dydaktyka! Koncentrujemy się również na produkcji i wdrożeniach systemów IT:
  • Uczelnia konsoliduje wokół siebie firmy IT,
  • Współpracujemy z poważnymi partnerami biznesowymi (m.in. Microsoft, Capgemini, IBM),
  • Mamy własny Park Technologiczny, w których rozwijamy najciekawsze projekty.
 2. Postawiliśmy sobie cel: być liderem w nauczaniu technologii Microsoft w Małopolsce. Bazujemy wyłącznie na środowiskach deweloperskich, bazodanowych, serwerowych Microsoft i jesteśmy w tym naprawdę dobrzy!
 3. Oparliśmy nauczanie w 100% o kursy komercyjne Microsoft (Imagine Academy) CISCO (Cisco Academy), które są rozpoznawalne i cenione na całym świecie.
 4. Ponad połowa naszej kadry to praktycy pracujący na co dzień w renomowanych firmach IT, pozostali to bardzo utalentowani dydaktycy z zacięciem praktycznym
 5. Szkolimy na kilku poziomach trudności, więc każdy znajdzie coś dla siebie:
  • Egzaminy MOS i MTA są obowiązkiem dla wszystkich, dlatego rozdajemy studentom 1 voucher semestralnie w ramach czesnego,
  • Ambitnych studentów przygotowujemy to profesjonalnych egzaminów MCSA, MCSE, MCSD na które oferujemy atrakcyjne zniżki.
 6. Aby studentom było łatwiej, uruchomiliśmy własne centrum egzaminacyjne dla egzaminów Microsoft, CISCO (Certiport i Pearson VUE)
 7. W odpowiedzi na potrzeby rynku pracy totalnie przemodelowaliśmy programy studiów:
  • Specjalizacja zaczyna się już od 3 semestru! – przez 5 semestrów będziesz miał przedmioty specjalnościowe
  • Stworzyliśmy system modułowy, dzięki któremu sam komponujesz swoje studia
  • Wszystkie przedmioty skonstruowane są według zasady: minimum teorii, maksimum praktyki
  • Już od 4 semestru jesteś gotowy do pracy w branży IT
  • W 5, 6, 7 semestrze na każdej specjalności realizujemy projekt budowy lub wdrożenia profesjonalnej aplikacji/systemu/gry

Informacje o kierunku Informatyka i Ekonometria

Informatyka na WSEI to przede wszystkim nauka oparta o technologie Microsoft poparta szeregiem certyfikatów potwierdzających nabyte umiejętności. Bazujemy na kursach Microsoft oraz CISCO, aby przekazać jak najbardziej jakościową i aktualną wiedzę, która przyda się na rynku pracy. Nauczyciele prowadzący zajęcia to w większości osoby pracujące w cenionych firmach IT, dzięki czemu przekazują bardzo praktyczną wiedzę w pracy w firmach informatycznych. 

Specjalizacja, którą student może wybrać jest już dostępna od 3 semestru, przez co aż 5 semestrów będziesz przyswajał wiedzę, która Cię po prostu interesuje. Wybór modułów na kierunku Informatyka i Ekonometria jest bardzo zróżnicowany, przez co każdy może znaleźć i wybrać coś dla siebie. U nas zdobędziesz nie tylko praktyczną wiedzę ale również zbudujesz swoje własne aplikacje, systemy lub gry. Będzie to przydatne szczególnie do budowania własnego portfolio ale i da Ci spojrzenie jak się tworzy praktyczne i użyteczne projekty.

Student poznaje podstawy informatyki i ekonomii zdobywając przy tym umiejętności praktycznej obsługi narzędzi oraz potrafi analizować i optymalizować procesy gospodarcze. Studenci zaznajomią się również z technikami komputerowymi, projektowaniem systemów informatycznych, sieciami komputerowymi, technologiami multimedialnymi, zarządzaniem bazami danych i wiele więcej. Na tym kierunku dowiesz się jak tworzyć i zarządzać różnymi klasami systemów informatycznych. Poznasz podstawy ekonomii a także nauczysz się programowania obiektowego.

Absolwent studiów Informatyki i Ekonometrii potrafi analizować dane używając narzędzi informatycznych, zarządzać sieciami, budować aplikacje, programować obiektowo oraz wiele więcej. Wiedza zebrana podczas toku studiów na Informatyce i Ekonometrii pozwoli Ci na sprawniejsze poruszanie się w sferze biznesu i nowych technologii. Zdobądź tytuł inżyniera w trakcie 3,5 roku studiów na WSEI i wejdź na rynek pracy z nowymi umiejętnościami!

Przedmioty

Przedmioty informatyczne na naszych studiach z pewnością Cię zainteresują. Są one bardzo zróżnicowane, tak abyś mógł spróbować swoich sił w wielu dziedzinach informatyki. Studia informatyczne na WSEI to szansa na odnalezienie swojej drogi w różnych działach informatyki. Będziesz mógł nabyć praktyczną wiedzę z wielu różnorodnych przedmiotów. Na naszych zajęciach kierujemy się zasadą, że dobre i praktyczne przykłady dają lepszy efekt w nauczaniu. Uczęszczając na nasze lekcje uzyskasz solidną wiedzę bazując na przykładach, które często mają szerokie zastosowanie.

Jeżeli zależy Ci na profesjonalnym i szybkim przygotowaniu do pracy w branży IT,  to – jak na dziś – nie ma lepszej opcji niż studia w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki.


Informatyka i ekonometria – partner strategiczny dla kierunku studiów

Strategicznym partnerem technologicznym uczelni jest firma Microsoft. Studenci realizują kursy IT dostosowane do międzynarodowych standardów, po których mają możliwość zdawania egzaminów certyfikacyjnych Microsoft.

Microsoft logo bez tła Informatyka i Ekonometria microsoft logo duze 300x75 300x75
prof. nadzw. dr hab. Dariusz Put Informatyka i Ekonometria prof

Zajmuję się kształceniem informatyków od ponad dwudziestu lat. Przez cały ten czas kładę nacisk na kształcenie praktyczne, aby studenci mieli konkretne umiejętności przydatne na rynku pracy.

Program kierunku Informatyka i Ekonometria opracowany przez szeroki zespół specjalistów i realizowany na WSEI doskonale wpisuje się w nurt nauczania praktycznego. Przygotowując go, staraliśmy się do maksimum zwiększyć liczbę zajęć dających konkretne, specjalistyczne umiejętności poszukiwane obecnie na rynku pracy.

Informatyka jest dziedziną rozwijającą się bardzo szybko i wielokierunkowo. Zdecydowaliśmy się na specjalizację, gdyż uważamy, że lepiej wykształcić dobrego fachowca w jednej, konkretnej dziedzinie, niż osobę znającą się na wszystkim, ale w ograniczonym zakresie. Dlatego też postawiliśmy na Microsoft jako partnera strategicznego, a dokonując tego wyboru kierowaliśmy się przede wszystkim potrzebami rynku pracy, na którym nieustannie poszukiwani są specjaliści znający technologie tej firmy.

polski