Finanse i Rachunkowość - studia licencjackie 1 stopnia w Krakowie

Finanse i Rachunkowość


Uzyskiwany Tytuł
Licencjat Finanse i Rachunkowość
Typ studiów
Stacjonarne i Niestacjonarne
Praktyki
6 miesięcy (960 godzin) (24 ECTS)
Czas trwania studiów
3 lata (6 semestrów)
Minimalna ilość punktów ECTS potrzebna do ukończenia kierunku
180

Skomponuj swoje studia

Studia na WSEI zaczynają się pakietem przedmiotów obowiązkowych dla poszczególnych kierunków. Za to od drugiego roku sam układasz własną, indywidualną ścieżkę studiowania.

W jaki sposób?

Pod koniec pierwszego roku wybierasz minimum jeden z modułów specjalistycznych (dawniejsze specjalności). Wybierz ten moduł, którego tematyka interesuje Cię najbardziej. Ale na WSEI nie musisz się ograniczać! Jeśli interesuje Cię więcej tematów, zachęcamy do wybrania dodatkowych modułów lub nawet pojedynczych przedmiotów – także z innych kierunków. Wszystkie zrealizowane moduły wyróżnimy na Twoim dyplomie ukończenia studiów.

To Ty decydujesz, czego chcesz się uczyć!

Wybierając moduły i przedmioty, zwróć uwagę na ilość przypisanych im punktów ECTS. Aby ukończyć studia z Finansów, musisz zdobyć co najmniej 180 ECTS-ów, ale może być ich więcej!

Finanse i Rachunkowość przedmioty:

Zobacz listę przedmiotów
obowiązkowych

Zobacz listę modułów, z których
możesz wybierać

1 Semestr

Podstawy obsługi Word i Excel - Certyfikat
4 ECTS
Zapoznasz się z podstawami edytora Word oraz arkusza kalkulacyjnego Excel. Przedmiot ten przygotowuje do dwóch egzaminów Microsoftu: 77-725 Word oraz 77-727 Excel.

Egzamin Microsoft 77-725 Word 2016 Core oraz 77-727 Excel 2016 Core. Prowadzi do certyfikatu MOS.

Podstawy ekonomii
5 ECTS
Poznasz podstawowe definicje i pojęcia z zakresu ekonomii. Zrozumiesz zależności przyczynowo-skutkowe występujące w ekonomii. Nauczysz się interpretować zjawiska zachodzące we współczesnych gospodarkach w oparciu o mechanizmy i modele ekonomiczne oraz dopasowywać modele ekonomiczne do analizy konkretnych sytuacji gospodarczych.
Bankowość
4 ECTS
Poznasz zasady funkcjonowania systemu bankowego w Polsce, będziesz umiał dopasować właściwy produkt bankowy (pożyczkę, kredyt, gwarancję, akredytywę etc.) do określonych potrzeb firmy, zrozumiesz istotę zarządzania ryzykiem przez bank oraz poznasz podstawowe narzędzia zabezpieczania się przed nim.
Podstawy zarządzania
5 ECTS
Poznasz podstawowe elementy teorii organizacji i zarządzania z uwzględnieniem wewnętrznej i zewnętrznej perspektywy funkcjonowania organizacji oraz podstawowych narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu organizacjami. Zajęcia pomogą Ci wykształcić umiejętności rozpoznania i analizy problemów zarządzania współczesnymi organizacjami. Nauczysz się stosować wybrane metody i techniki planowania, organizowania, motywowania oraz kontrolowania dla potrzeb sprawnego zarządzania organizacją.
Wprowadzenie do studiowania
0 ECTS
Na tym przedmiocie dowiesz się, w jaki sposób zorganizować swoje studia, aby były dla Ciebie jak najbardziej owocne. Postaramy się przekazać Ci najistotniejsze informacje na temat tego, jak studiować, na co zwrócić szczególną uwagę, pomożemy Ci wybrać specjalność, studenci wyższych lat podzielą się z Tobą swoimi doświadczeniami a wykładowcy przedstawią oczekiwania.
Podstawy finansów
5 ECTS
Poznasz podstawowe mechanizmy i zasady funkcjonowania systemu finansowego w państwie, a w szczególności systemu bankowego, publicznego systemu finansowego. Dowiesz się na czym polega polityka pieniężna i fiskalna oraz poznasz wybrane rynki finansowe. Nauczysz się wykorzystywać teoretyczną wiedzę z zakresu problematyki finansów, a także pozyskiwać dane do analizowania, oceny i interpretacji procesów oraz zjawisk zachodzących na poznanych rynkach.
Wychowanie fizyczne
0 ECTS
Podstawy rachunkowości
5 ECTS
Nauczysz się klasyfikować składniki aktywów i pasywów oraz rozróżniać i klasyfikować przychody i koszty. Zdobędziesz umiejętność ewidencji podstawowych operacji ekwiwalentnych i wynikowych. Będziesz umiał ustalić wynik finansowy organizacji.

2 Semestr

Psychologia
4 ECTS
Poznasz podstawowe pojęcia z zakresu psychologii oraz koncepcje wyjaśniania zachowań ludzkich, będziesz miał możliwość przyswoić wiedzę, potrzebną do zidentyfikowania swoich mocnych i słabych stron. Zapoznasz się z dynamiką procesów grupowych oraz sposobami i stylami funkcjonowania w grupie. Nauczysz się także, jak radzić sobie ze stresem. Dowiesz się, jaka jest rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej w życiu codziennym oraz dlaczego sposoby autoprezentacji są tak ważne w relacjach międzyludzkich.
Statystyka opisowa
5 ECTS
Poznasz najczęściej wykorzystywane metody statystyczne. Nabędziesz umiejętność statystycznego opracowywania danych na praktycznych przykładach, z wykorzystaniem współczesnych narzędzi informatycznych - MS Excel (z dodatkiem Analysis Toolpak) oraz R-Studio.
Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Matematyka
4 ECTS
Poznasz główne pojęcia i twierdzenia z zakresu logiki matematycznej, rachunku różniczkowego i całkowego oraz algebry liniowej ( ze szczególnym uwzględnieniem macierzy i ich charakterystyk liczbowych). Studentom przedstawione zostają również podstawowe zastosowania powyższych informacji teoretycznych do rozwiązywania zagadnień ekonomicznych.
Ubezpieczenia
4 ECTS
Poznasz najważniejsze mechanizmy i procesy zachodzące na polskim rynku ubezpieczeń. Nauczysz się dokonywania analizy i wybierania najkorzystniejszego ubezpieczenia dla siebie i innych. Dodatkowo nabędziesz umiejętność interpretacji przepisów prawa z zakresu ubezpieczeń gospodarczych.
Podstawy prawa
4 ECTS
Zapoznasz się z pojęciami umożliwiającymi analizowanie i rozumienie zjawisk i instytucji prawnych, z zasadami tworzenia i funkcjonowania prawa w Polsce oraz z podstawowymi instytucjami i pojęciami z zakresu cywilnego, administracyjnego, prawa pracy, prawa międzynarodowego, prawa UE. Nabędziesz umiejętności kierowania się zasadami prawa i w konsekwencji wykształcenie postaw owocujących poszanowaniem prawa, tak w życiu prywatnym jak i w działalności zawodowej.
Rynki finansowe
5 ECTS
Poznasz zasady funkcjonowania rynków finansowych oraz pozyskasz wiedzę na temat emisji papierów wartościowych, a także zasady ich wprowadzania do obrotu giełdowego. Na przykładzie case study nauczysz się wyceniać akcje, obligacje, kontrakty terminowe, opcje oraz inne wybrane instrumenty finansowe.
Wychowanie fizyczne
0 ECTS
Socjologia/Politologia
2 ECTS
Socjologia: Poznasz podstawowe pojęcia i terminologię socjologii. Nauczysz się obserwować i oceniać zachodzące zjawiska społeczne oraz formułować opinie wraz z ich uzasadnieniem.

3 Semestr

Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Excel dla zaawansowanych - Certyfikat
5 ECTS
Nauczysz się posługiwać Excelem w sposób profesjonalny. Dowiesz się m.in. jak zarządzać skoroszytami i udostępniać je, jak stosować zaawansowane filtry, wykorzystywać formuły warunkowe i wyszukujące, tworzyć tabele i wykresy przestawne oraz scenariusze. Kurs przygotowuje do egzaminu z zaawansowanej znajomości Excela (77-728: Excel 2016 Expert).

Egzamin Microsoft Excel 2016 Expert (77-728). Prowadzi do certyfikatu MOS

Matematyka finansowa
4 ECTS
Dowiesz się jak zmienia się wartość pieniądza w czasie oraz poznasz metod oceny efektywności przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Nauczysz się rozwiązywania praktycznych problemów związanych z kalkulacją stóp procentowych, rent, kredytów oraz wyceny wybranych papierów wartościowych.
Organizacja i obsługa systemów finansowo-księgowych - Certyfikat
5 ECTS
Nauczysz się wykorzystywać systemy finansowo-księgowe w zakresie ewidencji dokumentów sprzedażowych i zakupowych, obsługi dziennika księgowego, obsługi schematów i rejestrów, ewidencji środków trwałych, tworzenia deklaracji, zestawień i sprawozdań. Zajęcia będą prowadzone w oparciu o system Comarch Optima.

"E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa" Certyfikat Comarch, za darmo.

Praktyka zawodowa 240 godz.
0 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.
Prawo gospodarcze, ochrona własności intelektualnej i RODO
5 ECTS
Zdobędziesz wiedzę podstawowych norm prawnych w zakresie prawa gospodarczego, wraz z umiejętnościami dokonania charakteryzacji poszczególnych procesów związanych z prowadzeniem i rejestracją działalności gospodarczej. Nauczysz się docierać do źródeł informacji oraz dokonywać wyboru niezbędnych przepisów normatywnych, by na ich podstawie móc opracować wnioski i pisma procesowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i ochrony własności intelektualnej oraz używać odpowiednich wzorów pism procesowych

4 Semestr

Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Warsztaty przedsiębiorczości
4 ECTS
Poznasz zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości. Nauczysz się prawidłowo posługiwać przepisami i standardami warunkującymi prowadzenie działalności gospodarczej. Nabędziesz umiejętność przygotowania wstępnej koncepcji biznesu a następnie opracowania jej w formie biznes planu. W ramach zajęć warsztatowych z firmy symulacyjnej nauczysz się prowadzić własną firmę.
Komunikacja w zespole międzykulturowym
4 ECTS
Zapoznasz się z istotą komunikacji, jej znaczeniem w budowaniu zespołu, a także wpływem na efektywność jego działań. Zdobędziesz umiejętności związane z: zarządzaniem konfliktami, stosowaniem metod zwiększających efektywność pracy zespołu międzynarodowego (wielokulturowego), udzielaniem informacji zwrotnej rozwojowej i wzmacniającej zgodnie ze standardami, efektywnym prowadzeniem zebrań zespołu, opracowywaniem dokumentów związanych z przepływem informacji podczas realizacji projektu.
Praktyka zawodowa 240 godz.
0 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.

5 Semestr

Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Praktyka zawodowa 240 godz.
0 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.
Seminarium dyplomowe
4 ECTS
Celem seminarium licencjackiego jest nabycie przez studenta umiejętności stosowania metod przygotowania pracy naukowej, właściwych na poziomie studiów I stopnia, jak również umiejętności pozyskiwania źródeł wiedzy w zakresie tematyki seminarium i pracy dyplomowej. Kolejnym ważnym celem jest uzyskanie przez studenta umiejętności doboru i zastosowania metod i narzędzi badawczych, umiejętności analizowania i przedstawiania wyników otrzymanych badań oraz logicznej argumentacji, oraz prawidłowego formułowania wniosków.
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
5 ECTS
Zdobędziesz wiedzę o finansowych mechanizmach i procesach występujących w przedsiębiorstwie, o ich uwarunkowaniach i celach, ponadto student zna podstawy metodologiczne podejmowania decyzji dotyczących zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Nauczysz się w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstw opisywać, identyfikować oraz interpretować zjawiska i procesy w organizacji oraz w jej otoczeniu.

6 Semestr

Język angielski
2 ECTS
Podczas tego kursu skoncentrujemy się głównie na przełamywaniu barier w komunikacji. Nauczysz się przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia publiczne co najmniej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Usystematyzujesz konstrukcje gramatyczne, poznasz również praktyczne słownictwo z różnych dziedzin życia. Ponadto, będziemy doskonalić Twoje umiejętności rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu.
Praktyka zawodowa 240 godz.
24 ECTS
Dzięki praktyce zawodowej zapoznasz się z procesem zarządzania w przedsiębiorstwie lub instytucjach publicznych. Poznasz wymagania przyszłych pracodawców oraz aspekty etyczne związane z dyscypliną pracy. Zdobędziesz doświadczenia w pracy zespołowej. Dodatkowo praktyka może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej.
Seminarium dyplomowe
4 ECTS
Celem seminarium licencjackiego jest nabycie przez studenta umiejętności stosowania metod przygotowania pracy naukowej, właściwych na poziomie studiów I stopnia, jak również umiejętności pozyskiwania źródeł wiedzy w zakresie tematyki seminarium i pracy dyplomowej. Kolejnym ważnym celem jest uzyskanie przez studenta umiejętności doboru i zastosowania metod i narzędzi badawczych, umiejętności analizowania i przedstawiania wyników otrzymanych badań oraz logicznej argumentacji, oraz prawidłowego formułowania wniosków.

Czym wyróżnia się Finanse i Rachunkowość na WSEI na tle innych uczelni?

 1. Finanse i Rachunkowość na WSEI to jedyne studia w Polsce, w trakcie których uzyskasz certyfikat samodzielnego księgowego, uprawniający do wykonywania zawodu lub ceniony wśród kadrowych certyfikat specjalisty ds. kadr i płac ­– i to już po drugim roku studiów! Bez konieczności dodatkowych kursów.
 2. Stawiamy na nowoczesne technologie wpierające pracę księgowego, finansisty, controllera. W dzisiejszych czasach pracownicy potrafiący wykorzystać w pełni system finansowo-księgowy, hurtownię danych, system obiegu dokumentów mogą być kilkukrotnie bardziej efektywni od swoich kolegów nie posiadających tych umiejętności.
 3. Tworzymy i wdrażamy profesjonalne systemy finansowo-księgowe, do obiegu dokumentów, do controllingu. Nasze kompetencje w zakresie narzędzi informatycznych potwierdza fakt, że sami je tworzymy i wdrażamy w czołowych firmach polskich i międzynarodowych. Nasi najlepsi studenci mają możliwość zdobywania doświadczeń w rzeczywistych projektach realizowanych w zespołach ze studentami informatyki i ekspertami zewnętrznymi.
 4. Dajemy bardzo solidną znajomość Excela, Worda, Sharepointa. Dzięki tej wiedzy będziesz przygotowany do pracy zarówno na stanowiskach menadżerskich jak specjalistycznych. Będziesz wyróżniał się na tle innych pracowników firmy umiejętnością stworzenia profesjonalnego dokumentu, raportu, kalkulacji, budżetu. Te kompetencje dzisiaj są bardzo cenione.
 5. Jesteśmy autoryzowanym centrum egzaminacyjnym Microsoft w zakresie narzędzi biurowych, zarządczych i developreskich. W ramach czesnego studenci otrzymują darmowe vouchery na egzaminy znane i cenione na całym świecie.
 6. Współpracujemy zarówno z centrami outsourcingowymi, jak i czołowymi firmami rekrutującymi finansistów, księgowych, controllerów – Capgemini, IBM, Maspex. Pracowników i trenerów firm partnerskich poznasz na warsztatach tematycznych, na praktykach oraz podczas regularnych zajęć i wykładów.
 7. Oddzielamy kompetencje ważne i użyteczne od bezmyślnego wkuwania rzeczy, które się zmieniają. Wiele uczelni podchodzi do rachunkowości i finansów w taki sposób jak do przedmiotów ścisłych. Różnica polega na tym, że matematyka, fizyka się nie zmienia, a finanse i rachunkowość jak najbardziej.
 8. Najtrudniejsze zagadnienia przedstawiamy w prosty sposób. Odmiennie niż na wielu polskich uczelniach, gdzie prostota przekazywania wiedzy traktowana jest jako ujma dla wykładowcy.
 9. Stawiamy na języki obce. Dla chętnych uruchamiamy dodatkowe kursy w ramach przedmiotów do wyboru. Dla najbardziej ambitnych oferujemy wybrane przedmioty w języku angielskim.

Partner strategiczny dla kierunku studiów Finanse i Rachunkowość

Strategicznym partnerem uczelni jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Dzięki współpracy ze Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, pierwszą pracę w zawodzie będziesz mógł zacząć jeszcze w czasie studiów!

stowarzyszenie księgowych w Polsce Finanse i Rachunkowość stow ks 300x214 300x214

Informacje o kierunku Finanse i Rachunkowość w Krakowie

Studia na kierunku finanse i rachunkowość pozwolą Ci uzyskać certyfikat samodzielnego księgowego. Jest to ceniony certyfikat na rynku pracy uprawniający Cię do wykonywania zawodu.

Ucząc finansów i rachunkowości stawiamy na najnowsze technologie, które są wykorzystywane na co dzień w firmach. Używamy programów, które są używane w zawodach takich jak księgowy, finansista czy controller. Stawiamy na naukę praktycznych umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz na języki obce, które pomogą otworzyć drogę do międzynarodowych firm i korporacji. Osoby pracujące w czołowych firmach specjalizujące się w finansach i rachunkowości wspomogą proces nauczania dając Ci cenne lekcje i ucząc praktycznych umiejętności przydatnych w późniejszej karierze zawodowej.

Oferujemy szeroki wybór ścieżki nauczania poprzez wybór interesującego dla Ciebie modułu z zakresu Finansów i Rachunkowości.

Zyskujesz

Pełnowymiarowy kursy prowadzone są przez trenerów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w ramach standardowych zajęć na 2-gim roku. Po zrealizowaniu zajęć otrzymujesz zaświadczenie o ukończeniu kursu. Wartość rynkowa 1990 zł.

Voucher na egzamin certyfikujący w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Po zdaniu egzaminu otrzymujesz dyplom, bardzo ceniony przez pracodawców. Wartość rynkowa 500 zł.

1 voucher semestralnie na egzamin Microsoft (MOS lub MTA) – wartość rynkowa pakietu 1300 zł

Pakiet szkoleń e-learningowych Comarch Optima: E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa; E-Comarch ERP Optima szybki start z programem w firmie handlowej; E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry; E-Comarch ERP Optima Księga Podatkowa.

Udział w warsztatach praktycznych prowadzonych przez specjalistów z firm partnerskich WSEI.

Jaki powinien być absolwent finansów i rachunkowości?

Ma wiedzę przede wszystkim z zakresu analityki i finansów. Potrafi przewidywać i posługiwać się statystykami a także charakteryzuje się umysłem ścisłym. Wie jak działają rynki międzynarodowe oraz jakie są strategie w rachunkowości. Posiada umiejętność analizy przepisów prawnych, prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczania zobowiązań podatkowych. Posiada szereg certyfikatów potwierdzających jego wiedzę, cenionych na rynku pracy.

Finansista na rynku pracy

Osoba po finansach i rachunkowości może liczyć na zatrudnienie w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym, inwestycyjnym a także doradztwa rachunkowego, czy administracji skarbowej. Wiele firm korzysta z usług doradztwa finansowego i rachunkowego, przez co takie osoby są i będą potrzebne na rynku pracy. Studia pomogą w znalezieniu pracy w charakterze specjalisty finansów i rachunkowości.


artur holda Finanse i Rachunkowość artur holda kw 300x300

Opracowany w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie (WSEI) nowatorski program dla kierunku FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ to unikatowa w skali kraju koncepcja kształcenia o charakterze wybitnie praktycznym. Program umożliwia zdobycie cenionych certyfikacji Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP)

Przede wszystkim jednak, był konsultowany z pracodawcami i odpowiada ich oczekiwaniom w stosunku do osób podejmujących aktywność na współczesnym rynku pracy – zarówno w korporacjach międzynarodowych, małych i średnich przedsiębiorstwach, jak i próbujących sił w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Absolwenci WSEI już po ukończeniu II roku studiów są gotowi do wykonywania konkretnego zawodu. Jako praktyk i contractor z pełnym przekonaniem rekomenduję ten kierunek – bo to dobra podstawa do Twojej przyszłości zawodowej, w tym certyfikowanej . 

agnieszka bender Finanse i Rachunkowość agnieszka bender

IBM Client Innovation Center w Krakowie nieustannie poszukuje kandydatów do pracy w zespołach finansowo-księgowych, wspierających klientów międzynarodowych. Rodzaj zadań na oferowanych stanowiskach skupia sie w dużej mierze na działaniach księgowych czy obsłudze klienta w tym obszarze.

Niezmiernie cenna wśród kandydatów jest już pewna wiedza księgowa czy rachunkowa. Z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że certyfikat Stowarzyszenia Księgowych w Polsce dodatkowo wzmacnia kompetencje pozyskiwanych kandydatów. Dlatego w pełni popieramy ten kierunek działania i z niecierpliwością czekamy na pierwszych absolwentów, żeby mogli w praktyce wykorzystać wiedzę zdobytą podczas studiów.

polski