Międzykierunkowe koło naukowe studentów WSEI – Design Thinking HuB | WSEI Kraków
dt

Międzykierunkowe koło naukowe studentów WSEI - Design Thinking HuB

Zgodnie z decyzją JM Rektora dr. Stanisława Kowalskiego oraz z inicjatywy studentów WSEI w Krakowie powstało nowe międzykierunkowe koło naukowe - Design Thinking HuB.

Od pierwszych spotkań design thinkerów WSEI nadrzędnym celem koła było rozwijanie umiejętności praktycznych w zakresie zwinnego zarządzania projektami, w obszarze wykraczającym znacznie poza program studiów. Jak również budowa portfela (portfolio) wewnętrznych projektów w oparciu o design w kontekście nowych wyzwań rynku pracy.

Nowe koło zakłada podejmowanie działań, które będą miały wpływ na promocję Uczelni poprzez rozwój idei innowacyjności i kreatywności w WSEI oraz koncepcji Design Thinking w środowisku akademickim. Działalność ta obejmie utworzenie Design Thinking HuB w WSEI, przygotowanie projektów wewnętrznych i zewnętrznych według metodyki Design Thinking; wsparcie Parku technologicznego w zakresie Business Design Thinking (rozwiązywanie problemów biznesowych), organizowanie i prowadzenie wizyt studyjnych w krakowskich i małopolskich organizacjach (przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych oraz NGO’s) realizujących projekty metodami zwinnymi (np. Design Thinking, Prince Agile, SCRUM, Kanban, etc.); organizacja uczelnianego konkursu Design Thinking Bootcamp oraz Elevator Pitch. Udział przedstawicieli koła w konferencjach, webinariach oraz warsztatach związanych z tematyką innowacyjności.

Ambicją Przewodniczącego koła - Mateusza Daszyka oraz jego członków jest też nawiązanie współpracy projektowej z Kołami Naukowymi studentów Wydziału Form Przemysłowych oraz Wydziału Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Krakowskim Klastrem Innowacji Społecznych – Zabłocie 20.22. oraz instytucjami pośredniczącymi w funduszach europejskich EFS (Europejskie Fundusze Strukturalne).

Zapraszamy Państwa do współpracy projektowej. Zebrania koła odbywają się dwa razy w miesiącu na platformie Microsoft Teams, na kanale Projektowanie innowacji.

Skip to content